Νόμος 3870/10 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

 

Εξαιρούνται των περιορισμών του παρόντος:

 

α) οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύτηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών,

 

β) οι διορισμοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ΑΣΕΠ/2018),

 

γ) η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του νόμου 4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του νόμου 4571/2018 (ΦΕΚ 186/Α/2018), καθώς και η διαδικασία μετάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου 4257/2014,

 

δ) οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας,

 

ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017),

 

στ) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.