Νόμος 3838/10 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του νόμου 3731/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να διαχειρίζονται και να υλοποιούν κοινωνικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα και από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013, έως και την 31-12-2010, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύστασης των κοινωφελών επιχειρήσεων των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα αναλάβουν τα ανωτέρω προγράμματα.}

 

2. Το προσωπικό κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες κηρύσσονται σε κατάσταση πτώχευσης και εφόσον μέχρι την ημερομηνία παύσης των πληρωμών της επιχείρησης απασχολείτο σε αυτή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας προς κάλυψη των αναγκών του οικείου δήμου ή των νομικών του προσώπων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 34 του νόμο 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) εφαρμόζονται και για τις δαπάνες που διενεργήθηκαν μέχρι 30-06-2005.

 

4. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 38 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφωνικών αδειών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τις 31-12-2010.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύουν, ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τις προσλήψεις με το άρθρο αυτό με έλεγχο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ισχύ του νόμου 3812/2009.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Γονείς και τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας ορίζονται ως ακολούθως:

 

i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

 

ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.