Νόμος 3848/10 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, η οποία συστάθηκε με την περίπτωση Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 339/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990), καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού Διευθυντή, καταργούνται. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από τον Ειδικό Γραμματέα, προϊστάμενο του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 2 της υπ' αριθμόν Φ.908/13438/Η/30-01-2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 148/Β/2008)).

 

2. Για το σχολικό έτος 2010 - 2011 και για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου των μαθητών, οι οποίοι δεν φοίτησαν σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης παρακολούθησης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α/1998), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 3687/2008. Για το σχολικό έτος 2010 - 2011 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων ορίζεται η 21-05-2010.

 

3. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2909/2001, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Ένα μέλος Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα τμήματος πανεπιστημίου ή Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. β) Ένα μέλος Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού με γνωστικό αντικείμενο τη δημόσια διοίκηση, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ή Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.}

 

4. Στο άρθρο 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3833/2010, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθενται τα εξής:

 

{καθώς και πρόσθετη αμοιβή κατ' αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά γραπτό δοκίμιο για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, εξεταστές, βαθμολογητές, αναβαθμολογητές, επιτηρητές και λοιπό προσωπικό που απασχολείται με τις εξετάσεις και γενικά τις διαδικασίες για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας} και

 

β) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

 

{8. Ειδικά για όσους αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των πανελλήνιων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης και την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, οι οποίες διενεργούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

5. Στο νόμο 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008) καταργούνται:

 

α) στο άρθρο 20, η περίπτωση δ' της παραγράφου 1.1, η περίπτωση δ' της παραγράφου 1.2, η περίπτωση γ' της παραγράφου 1.3, η περίπτωση δ' της παραγράφου 1.4, η περίπτωση δ' της παραγράφου 2.2 και η περίπτωση γ' της παραγράφου 3,

 

β) η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και

 

γ) η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22.

 

Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου για τους κλάδους ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους λοιπούς κλάδους, τα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις που καταργούνται με το πρώτο εδάφιο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου και του επόμενου διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για την πλήρωση θέσεων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εφόσον τα σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων αποκτήθηκαν έως τις 31-08-2010.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 

6. Τα ποσά του μηνιαίου ειδικού επιδόματος της παραγράφου 12 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/1995), όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996) και της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του νόμου 3027/2002, τα οποία έχουν καταβληθεί στο διοικητικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και αφορούν το χρονικό διάστημα από 01-01-2004 έως 31-08-2009 θεωρείται ότι νομίμως κατεβλήθησαν και δεν αναζητούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

 

7. Στο άρθρο 5 του νόμου 3475/2006 η παράγραφος 6 καταργείται και οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Στην Α' τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις.

 

2.α) Στη Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β' τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.

 

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:

 

i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό,

 

ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Α' κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων και Β' Κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

 

3. α) Στη Γ' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου.

 

β) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:

 

i) Οι κάτοχοι πτυχίου Α' Κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, αντίστοιχης ειδικότητας.

ii) Οι κάτοχοι πτυχίου Β' Κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.

iii) Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.

iv) Οι κάτοχοι πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.}

 

8. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του έκτου άρθρου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α' πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.}

 

9. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του έκτου άρθρου του νόμου 3839/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Δύο εκπαιδευτικούς με βαθμό Α' δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.}

 

10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2003 καταργούνται. Στο έκτο άρθρο του νόμου 3839/2010, ύστερα από την παράγραφο 2 και πριν από την παράγραφο 3, προστίθενται παράγραφοι 2.α και 2.β ως εξής:

 

{2.α. Ως πρόεδρος του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό στοιχείο β' της παραγράφου 2 τακτικά μέλη.

 

2.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.}

 

11. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2003 καταργούνται. Στο έκτο άρθρο του νόμου 3839/2010, ύστερα από την παράγραφο 3 και πριν από την παράγραφο 4, προστίθενται παράγραφοι 3.α και 3.β ως εξής:

 

{3.α. Ως πρόεδρος του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως αντιπρόεδρος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα υπό στοιχείο β' της παραγράφου 3 τακτικά μέλη.

 

3.β. Αν η θέση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κενή, ορίζεται ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή χρέη προέδρου του Συμβουλίου ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής.}

 

12. Η ισχύς των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 αρχίζει με την τοποθέτηση των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιλεγούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο χρόνος της τοποθέτησης διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από το χρόνο αυτό λήγει η θητεία των μελών των περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των αιρετών, τα οποία έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις έως τότε ισχύουσες διατάξεις. Τα μέλη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους έως τη συγκρότηση των ανωτέρω συμβουλίων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10 και 11.

 

13. Η πρόσληψη και η απόλυση των Ελλήνων εκπαιδευτικών, που τοποθετούνται στο ιδιωτικό σχολείο με την επωνυμία Αρσάκειο Τιράνων: Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, καθώς και ο ορισμός Ελλήνων διευθυντών σε αυτό, γίνεται ύστερα από έγκριση του περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής. Ο χρόνος υπηρεσίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών στο ιδιωτικό σχολείο του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι έχει διανυθεί σε σχολείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας στην Ελλάδα. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν κατά το παρελθόν ή υπηρετούν στο ιδιωτικό σχολείο του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου ο χρόνος απασχόλησης τους αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των νομίμως επικυρωμένων αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν την άσκηση διοικητικής εποπτείας στο ιδιωτικό σχολείο με την επωνυμία Αρσάκειο Τιράνων: Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 329 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

14. Στο άρθρο 27 του νόμου [Ν] 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α/1977) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του ωραρίου τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση προς τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου τους. β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, κατά την περίπτωση 2 της παραγράφου 1Δ του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1351/1983 (ΦΕΚ 56/Α/1983), όπως ισχύει, ο διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού, μπορεί να προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες.}

 

15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής: {Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.}

 

Στην παράγραφο 3)α του ίδιου άρθρου, η λέξη τετραετίας αντικαθίσταται από τη λέξη διετίας.

 

16. Στο άρθρο 30 του νόμου [Ν] 682/1977 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Στην παράγραφο 3)α προστίθεται περίπτωση iv ως εξής:

 

{iv. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδιωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας, του ίδιου ιδιοκτήτη και με την ίδια διεύθυνση θεωρείται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5.} και

 

β) Η παράγραφος 3)β καταργείται.

 

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ξεκινά από το σχολικό έτος 2010 - 2011.

 

17. Οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 2/36828/0022/28-09-2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 430) ισχύουν αναδρομικά από τις 24-08-2008.

 

18. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ομοίως εξαιρείται το προσωπικό που προβλέπεται στις περιπτώσεις β' έως και ι)η' και στην περίπτωση κ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006.}

 

19.α. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. όταν η παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης δεν δικαιολογείται από υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

β. Η περίπτωση β της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού, μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού μέχρι τη συμπλήρωση μιας ακόμα πενταετίας, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι, οι οποίοι βεβαιώνονται από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων.}

 

γ. Η παράγραφος 17 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996), όπως προστέθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008), καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.