Νόμος 3801/09

Ν3801/2009: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3801/2009: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, (ΦΕΚ 163/Α/2009), 04-09-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Βαθμολογική εξέλιξη και θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 6: Επιλογή και ειδικότητες του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Άρθρο 7: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Άρθρο 9: Πειθαρχικό δίκαιο

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις λειτουργικών θεμάτων ανεξάρτητων αρχών, ελεγκτικών μηχανισμών και κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης

 

Άρθρο 13: Κατάργηση των αναρτήσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 15: Λειτουργικά ζητήματα Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 16: Μοριοδότηση στις προσλήψεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος και επιδότηση κατοικίας

Άρθρο 17: Τμηματική χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Άρθρο 18: Ειδικές περιπτώσεις γονικής άδειας

Άρθρο 19: Ειδικά θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων

Άρθρο 20: Ειδικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 23: Συμπλήρωση του καταλόγου των μη δημοσιευτέων πράξεων

Άρθρο 25: Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας

Άρθρο 26: Αποσπάσεις προσωπικού στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης

Άρθρο 29: Τροποποίηση ληξιαρχικών διατάξεων, σχετικών με το σύμφωνο συμβίωσης

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 33: Μετατάξεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Άρθρο 34: Νομιμοποίηση δαπανών - Άρση καταλογισμών

Άρθρο 35: Θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 36: Λειτουργικά ζητήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 37: Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και θεώρησης ενταλμάτων πληρωμών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 38: Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικών Ενώσεων Δήμων Κοινοτήτων

Άρθρο 39: Έξοδα παράστασης αιρετών

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις θεμάτων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Άρθρο 42: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα μεταναστευτικής πολιτικής

 

Άρθρο 43: Διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας διαμονής στην απασχόληση

Άρθρο 44: Επί μέρους ζητήματα αδειών διαμονής

Άρθρο 45: Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις θεμάτων ενημέρωσης και επικοινωνίας

 

Άρθρο 46: Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης

Άρθρο 47: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας προσωπικού τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

Άρθρο 49: Υπολογισμός δημόσιας επιχορήγησης αεροπορικής μεταφοράς εφημερίδων

Άρθρο 50: Ραδιοφωνικοί σταθμοί πολιτικών κομμάτων

Άρθρο 51: Μετακινήσεις στελεχών Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

Άρθρο 53: Κάλυψη διδάκτρων τέκνων των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

Άρθρο 55: Καταστροφή αρχείων Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Θέματα ειδικής γραμματείας ψηφιακού σχεδιασμού και παρατηρητηρίου για την κοινωνία της πληροφορίας

 

Άρθρο 59: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3492/2006

Άρθρο 60: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-09-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.