Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εξαιρέσεις από την αναστολή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την αναστολή του άρθρου 1 της πράξης αυτής εξαιρούνται μόνο:

 

α) το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων,

 

β) οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές,

 

γ) το προσωπικό του άρθρου 16 παράγραφος 6 του Συντάγματος,

 

δ) οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι μόνο για το διορισμό τους στους οικείους Συλλόγους για την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές, όπως και το προσωπικό των άμισθων υποθηκοφυλακείων,

 

ε) οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες που εξομοιώνονται από άποψη συνεπειών με μετακλητούς υπαλλήλους και των οποίων οι θέσεις προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 2190/1994,

 

στ) οι δημοσιογράφοι στα γραφεία Τύπου των Υπουργείων που προβλέπονται από το άρθρο 67 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991),

 

ζ) οι Γραμματείς Κοινοτήτων που διορίζονται σε μοναδικές οργανικές θέσεις,

 

η) η ανάθεση έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που απαιτείται διερμηνεία, καθώς και για κατά περίπτωση μεταφράσεις κειμένων (εγγράφων, κωδίκων, υπηρεσιακών φυλλαδίων κ.λ.π.),

 

θ) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, έργου ή ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή Σχολών Επιμόρφωσης των Υπουργείων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,

 

ι) οι ερευνητές, το τεχνικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, οι συμβάσεις ανάθεσης έργου, για τις ανάγκες ερευνητικών προγραμμάτων από τα Ιδρύματα αυτά, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια,

 

ι)α) οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

 

ι)β) το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός / αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές,

 

ι)γ) οι ιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 67/1968 (ΦΕΚ 303/Α/1968)), οι ειδικευόμενοι ιατροί ((νομοθετικό διάταγμα [Ν] 123/1975, άρθρο 1 (ΦΕΚ 172/Α/1975)) που προσλαμβάνονται σε θέσεις ισάριθμες με εκείνες που κενώνονται με την αποχώρηση ιατρών αντίστοιχων κατηγοριών και οι υπόχρεοι ετήσιας υπηρεσίας κτηνίατροι, γεωπόνοι και πτυχιούχοι σχολών που προβλέπονται για τον κλάδο ΠΕ4 Ιχθυολόγων (νόμος [Ν] 2538/1997, άρθρα 4 και 4Α (ΦΕΚ 242/Α/1997)),

 

ι)δ) οι συμβάσεις έργου διάρκειας έως ενός έτους του πάσης φύσεως καλλιτεχνικού προσωπικού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης καθώς και η απασχόληση καλλιτεχνικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένοι, χρόνου ή έργου σε κρατικά θέατρα και ορχήστρες, τη Λυρική Σκηνή καθώς και στο Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμη Εταιρεία για συγκεκριμένες παραστάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα,

 

ι)ε) το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του νόμου 3429/2005,

 

ι)στ) το προσωπικό των εταιρειών του Δημοσίου ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα που εκτελούν οι ίδιες έργα εθνικής ή περιφερειακής κλίμακας, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

ι)ζ) Τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης,

 

ι)η) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για μερική απασχόληση τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3250/2004,

 

ι)θ) το προσωπικό που έχει εξαιρεθεί ρητά με ειδική διάταξη νόμου από την διαδικασία της πράξης υπουργικού συμβουλίου [Π] 55/1998 ή της πράξης υπουργικού συμβουλίου [Π] 236/1994.

 

κ) Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες.

 

κ)α) το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

κ)β. το προσωπικό που προσλαμβάνεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, και για την εκτέλεση συγκεκριμένων αρχαιολογικών έργων επί μνημείων ή σωστικών ανασκαφών, που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας τα οποία συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.

 

κ)γ) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών.

 

κ)δ) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια,

 

κ)ε) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα σύνορα της χώρας λόγω αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων.

 

κ)στ. Οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 3 του νόμου 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς.

 

κ)ζ) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών.

 

κ)η) Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς σε νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

κ)θ. Οι δημοσιογράφοι που προσλαμβάνονται στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

 

κ)ι. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών επί μνημείων ή σωστικών ανασκαφών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις τους, χωρίς να δύναται να θεωρηθεί ότι με αυτές τις συμβάσεις καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 28/2009 (ΦΕΚ 25/Α/2010), με την παράγραφο 20 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), με την παράγραφο 5 του άρθρου 44 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), με την παράγραφο 14 του άρθρου 26 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 της από 24-12-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 182/Α/2015), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 65 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), με το άρθρο 32 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με την παράγραφο 2 του άρθρου 137 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. Οι φορείς που εξαιρούνται από την αναστολή διορισμών, προσλήψεων και σύναψης συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα κάθε ένα από τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1 της παρούσας πράξης, καθώς και τη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον ακριβή αριθμό του εκάστοτε προσλαμβανόμενου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα τήρησης των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων για τον ακριβή αριθμό των προσλήψεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.