Προεδρικό διάταγμα 106/07

ΠΔ 106/2007: Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 106/2007: Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, (ΦΕΚ 135/Α/2007), 21-06-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) και 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παράγραφος 2 του νόμου 2077/1992 Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 της παραγράφου 3 του νόμου 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

4. Την υπ' αριθμόν 37930/ΔΙΟΕ1264/14-10-2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/Β/2005) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 7, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμόν 5733/ΔΙΟΕ 179/09-02-2006 όμοια (ΦΕΚ 204/Α/2006).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29-04-2004 (ΕΕL 158/2004) σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, όπως τροποποιήθηκε με το Διορθωτικό της 29-06-2004 (ΕΕL 229/2004).

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

 

Α. Επί του κρατικού προϋπολογισμού:

 

1. Δαπάνη από την καθιέρωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη αυτή, που εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων, είδος επιδοτήσεων, παροχών, κ.λ.π.) και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων Υπουργείων.

 

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από την παροχή του ευεργετήματος της πενίας σε όσους εκ των ανωτέρω ασκούν ένδικο μέσο κατά της απόφασης απέλασης τους, εφόσον δε διαθέτουν επαρκείς πόρους για το σκοπό αυτό. Η δαπάνη αυτή, η οποία όμως εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να εξακριβωθεί επακριβώς, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Β. Επί του προϋπολογισμού των δημόσιων νοσοκομείων (νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό): Ενδεχόμενη δαπάνη από τη διενέργεια δωρεάν ιατρικών εξετάσεων στους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη της οικογένειας τους, που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πάσχουν από ασθένεια που δικαιολογεί τη λήψη περιοριστικού μέτρου της ελευθερίας της κυκλοφορίας τους. Η δαπάνη αυτή, η οποία ομοίως εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων δημοσίων νοσοκομείων.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 67/2007, 69/2007 και 95/2007 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Ι: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Δικαιούχοι

 

Κεφάλαιο II: Δικαίωμα εξόδου και εισόδου

 

Άρθρο 4: Δικαίωμα εξόδου

Άρθρο 5: Δικαίωμα εισόδου

 

Κεφάλαιο III: Δικαίωμα διαμονής

 

Άρθρο 6: Δικαίωμα διαμονής έως τρεις μήνες

Άρθρο 7: Δικαίωμα διαμονής άνω των τριών μηνών

Άρθρο 8: Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στους πολίτες της Ένωσης

Άρθρο 9: Χορήγηση Δελτίου Διαμονής στα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών

Άρθρο 10: Διάρκεια και ισχύς του Δελτίου Διαμονής των μελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών

Άρθρο 11: Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής από τα μέλη της οικογένειας σε περίπτωση θανάτου ή αναχώρησης του πολίτη της Ένωσης

Άρθρο 12: Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής από τα μέλη της οικογένειας σε περίπτωση διαζυγίου,ακύρωσης του γάμου ή λήξης της καταχωρημένης συμβίωσης με τον πολίτη της Ένωσης

 

Κεφάλαιο IV: Δικαίωμα μόνιμης διαμονής

 

Άρθρο 13: Γενικός κανόνας για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους

Άρθρο 14: Παρεκκλίσεις για τα πρόσωπα τα οποία δεν εργάζονται πλέον στην Ελλάδα και για τα μέλη των οικογενειών τους

Άρθρο 15: Απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής από ορισμένα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών

Άρθρο 16: Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης

Άρθρο 17: Χορήγηση Δελτίου μόνιμης διαμονής σε μέλη οικογένειας πολίτη Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών

Άρθρο 18: Αδιάλειπτο της διαμονής

 

Κεφάλαιο V: Διατάξεις κοινές για το δικαίωμα διαμονής και το δικαίωμα μόνιμης διαμονής

 

Άρθρο 19: Εδαφική εφαρμογή

Άρθρο 20: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών Οικογένειας πολίτη της Ένωσης

 

Κεφάλαιο VI: Περιορισμοί του δικαιώματος εισόδου και του δικαιώματος διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας

 

Άρθρο 21: Περιορισμοί του δικαιώματος εισόδου και διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας

Άρθρο 22: Απέλαση - Προστασία από την απέλαση

Άρθρο 23: Κοινοποίηση των αποφάσεων

Άρθρο 24: Διαδικαστικές εγγυήσεις - Δικαίωμα προσφυγής

 

Κεφάλαιο VII: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 25: Δημοσιότητα

Άρθρο 26: Κατάχρηση δικαιώματος

Άρθρο 27: Κυρώσεις

Άρθρο 28: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-06-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.