Νόμος 4452/17 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας σχολικών μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018.}

 

2. Στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), μετά τις λέξεις για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, και 2016-2017, προστίθενται οι λέξεις και 2017-2018,.

 

3. Οι υποπεριπτώσεις β)β' και γ)γ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β)β. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

γ)γ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της προηγούμενης υποπερίπτωσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ' αναλογία στους οικείους δήμους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.