Νόμος 3838/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Δικαίωμα του εκλέγειν


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με δικαίωμα ψήφου εφόσον:

 

1. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

 

2. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα ή καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται, αν είναι Έλληνες πολίτες, την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 του Ποινικού Κώδικα.

 

3. Εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες νομίμως διαμενόντων στη Χώρα αλλοδαπών:

 

α. είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή τίτλου διαμονής ως μέλη οικογένειας κατόχου τέτοιου Δελτίου και έχουν συμπληρώσει, από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του Δελτίου ή τίτλου αντίστοιχα, πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα,

 

β. είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) και της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 3386/2005, όπως ισχύει,

 

γ. έχουν υπαχθεί, στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, κατ' εφαρμογή, των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 150/2006 (ΦΕΚ 160/Α/2006) ή στο προβλεπόμενο με την ειδική ρύθμιση της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008),

 

δ. είναι κάτοχοι δελτίων μόνιμης διαμονής, ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του νόμου 3386/2005 και του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/2007) καθώς και δελτίων ή αδειών παραμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας διανύσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη Χώρα,

 

ε. είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 94 του νόμου 3386/2005, όπως ισχύει, και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα,

 

στ. έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, των μελών της οικογένειας τους συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 61/1999 (ΦΕΚ 63/Α/1999), καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 90/2008 (ΦΕΚ 138/Α/2008), [ΠΔ] 96/2008 (ΦΕΚ 152/Α/2008), 167/2008 (ΦΕΚ 223/Α/2008) και [ΠΔ] 81/2009 (ΦΕΚ 99/Α/2009), όπως έχουν τροποποιηθεί, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος,

 

ζ. είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων ή ειδικού δελτίου που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το νόμο [Ν] 139/1975 (ΦΕΚ 176/Α/1975) και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα από την αίτησης χορήγησης των παραπάνω τίτλων,

 

η. έχουν τίτλο διαμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από τη χορήγηση του πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα

 

θ. πολίτες χωρών Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής εκδιδόμενου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και συμπληρώνουν πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη Χώρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 7)α, 7)β του άρθρου 18 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.