Νόμος 1892/90 - Άρθρο 113

Άρθρο 113: Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 29 του νόμου [Ν] 1824/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σκοπός του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) είναι η πρόσκτηση γηπέδων, η μελέτη, η κατασκευή, ο εξοπλισμός και η διαρρύθμιση κτιρίων διδακτηρίων και διοίκησης για το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Εκπαίδευση, την Επαγγελματική κατάρτιση, τη Λαϊκή Επιμόρφωση και κάθε άλλη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.}

 

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προηγούμενης παραγράφου ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων:

 

α) Προμηθεύεται τα κάθε μορφής είδη εξοπλισμού για τις ανάγκες όλης της χώρας και τα διαθέτει σε σχολεία.

β) Καταρτίζει, τυποποιημένες μελέτες, προδιαγραφές σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης και λαϊκής επιμόρφωσης και αντίστοιχων αθλητικών, εργαστηριακών και βοηθητικών χώρων για τις ανάγκες όλης της χώρας.

γ) Μπορεί να επιχορηγεί τις νομαρχίες, τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εκτέλεση έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

δ) Ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα σε σχέση με όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ως προς τα έργα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη λαϊκή επιμόρφωση στους νομούς Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής. Στους υπόλοιπους νομούς της χώρας τα αντίστοιχα εκτελεστικά καθήκοντα, εκτός από τα αναφερόμενα στα εδάφια α' και β' της παρούσας παραγράφου, ασκούν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες των νομαρχιών.

ε) Παρακολουθεί μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την εκτέλεση των προγραμμάτων σχολικής στέγης για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη λαϊκή επιμόρφωση σε όλη τη χώρα.

στ) Μπορεί να εκτελεί και έργα από τα αναγόμενα στην αρμοδιότητα των νομαρχιών κατά το εδάφιο δ' της παρούσας παραγράφου, καθώς και έργα επισκευής και συντηρήσεως σχολικών κτιρίων σε κάθε περιοχή της χώρας, μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Στην περίπτωση αυτή θα μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων οι αντίστοιχες πιστώσεις.

 

3. Καταργούνται οι με αριθμούς ΣΤ1/557/1984 (ΦΕΚ 150/Β/1984) και ΣΤ1/2819/1986 (ΦΕΚ 820/Β/1986) κοινές υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

4. Οι οικοδομικές άδειες των δημόσιων κτιρίων που ανεγείρονται με ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων εκδίδονται από τον Οργανισμό αυτόν, με αποφάσεις, που εκδίδονται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών για τα κτίρια αυτά.

 

5. α. Μέχρι τη λήξη της ισχύος της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 2 διδακτικών ετών..

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται, εκτός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και εποπτευόμενος οργανισμός ή φορέας που θα συνάπτει τις συμβάσεις αυτές με τους αναδόχους.

 

β. Οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης και, όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αποστέλλουν τα απαραίτητα σχετικά για τις ανάγκες καθαρισμού των σχολείων τούτων στοιχεία προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τον οργανισμό ή τον φορέα, που θα συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις έργου. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου συνάπτονται με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αυτές υπογράφονται από τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης και, όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Εκπαίδευσης, από τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αμοιβή των αναδόχων των ανωτέρω μισθώσεων, ανά αίθουσα.

 

δ. Οι αμοιβές των προαναφερομένων καταβάλλονται από τις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται προς τούτο από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 115 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

6. α) Στις πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989, εγγράφονται υποχρεωτικά και πιστώσεις για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Στον αντίστοιχο κωδικό προστίθενται και οι πιστώσεις για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

β. Από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατίθεται το 9% των 2/3 της επιχορήγησης της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 προς αυτούς, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και επισκευή ή συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 

Η κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων απευθείας στους δήμους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της επιτροπής του επόμενου εδαφίου. Για την κατανομή των πιστώσεων αυτών συγκροτείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού / Οικονομικού της Υπηρεσίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος και προεδρεύει, β) δύο εκπροσώπους της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της με τους αναπληρωτές τους και γ) τους προϊσταμένους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής ενότητας με τους αναπληρωτές τους.

 

Για την κατανομή των πιστώσεων αυτών συγκροτείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

 

α) Τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας, ο οποίος και προεδρεύει.

β) Δύο εκπροσώπους της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού, που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της με τους αναπληρωτές τους και

γ) Τους προϊστάμενους των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τους αναπληρωτές τους.

 

Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (νόμος [Ν] 1080/1980), όπως διαμορφώνεται εκάστοτε,μπορεί να προσαυξάνεται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, περαιτέρω μέχρι 25% προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α/2007) και με το άρθρο 23 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004), με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η επιχορήγηση των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για την αντιμετώπιση των δαπανών επισκευής και συντήρησής τους. Οι επιχορηγήσεις αυτές καταβάλλονται σε τοπικό νόμισμα, σε τριμελείς εφορευτικές επιτροπές που αποτελούνται από ημεδαπούς ή ομογενείς που ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή της κατά τόπο Ελληνικής Προξενικής ή Διπλωματικής Αρχής, στις οποίες μετέχει απαραίτητα, ως τρίτο μέλος, ο δημόσιος ή κοινοτικός εκπαιδευτικός λειτουργός που ασκεί τα καθήκοντα του διευθυντή ή υποδιευθυντή του σχολείου.

 

8. Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων ρυθμίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9. Πράξεις κάθε είδους των Σχολικών Εφορειών και των Σχολικών Ταμείων του νόμου [Ν] 5019/1931, των Εφορειών Σχολείων και των Σχολικών Επιτροπών του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 1566/1985, που αναφέρονται σε λειτουργικές δαπάνες, εκμετάλλευση κυλικείων και δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολείων και έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές και η απόδοση λογαριασμού γίνεται στα προβλεπόμενα όργανα από τις ισχύουσες γι' αυτά διατάξεις ή στα όργανα που τα διαδέχθηκαν.

 

Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα νομαρχιακά ταμεία για επισκευές σχολείων, οι οποίες έγιναν από την ισχύ του νόμου [Ν] 1566/1985 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

 

10. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 το άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 320/1983 (ΦΕΚ 116/Α/1983) και το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 186/1984 (ΦΕΚ 61/Α/1984) καταργούνται. Πράξεις που έγιναν κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών διατηρούν την ισχύ τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα σχολεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου αυτού, όπου περιέχεται η κινητή και ακίνητη περιουσία καθεμιάς από τις καταργημένες παιδαγωγικές ακαδημίες και σχολές νηπιαγωγών. Προκειμένου περί ακινήτων, οι αποφάσεις αυτές μεταγράφονται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.