Νόμος 3284/04 - Άρθρο 1a

Άρθρο 1Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Της εγγραφής του στην Α' τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας και της συνέχισης παρακολούθησης ελληνικού σχολείου ή σχολείου που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - αίτησης της παραγράφου 2.

 

Σε περίπτωση τέκνου με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού 80% και άνω, μπορεί να γίνονται αποδεκτά, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - αίτησης της παραγράφου 2, πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.

 

β) Της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του.

 

Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα.

 

γ) Της νόμιμης διαμονής των γονέων του και της κατοχής από έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης - αίτησης της παραγράφου 2:

 

{γ)α) άδειας επί μακρόν διαμένοντος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 150/2006 (ΦΕΚ 160/Α/2006) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014), όπως ισχύει,

 

γ)β) άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001), της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008) και του άρθρου 138 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014), όπως ισχύουν,

 

γ)γ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/2007),

 

γ)δ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 61/1999 (ΦΕΚ 63/Α/1999), [ΠΔ] 96/2008 (ΦΕΚ 152/Α/2008), 114/2010 (ΦΕΚ 195/Α/2010) και 113/2013 (ΦΕΚ 146/Α/2013), όπως ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,

 

γ)ε) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (ΕΔΤΟ.) συνοδευόμενου από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς,

 

γ)στ) άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014),

 

γ)ζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται οι τίτλοι οριστικής διαμονής που αναφέρονται ανωτέρω και να προστίθενται νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

2. α. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κοινή δήλωση - αίτηση από τους γονείς του τέκνου.

 

Η δήλωση - αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των αιτούντων.

 

β. Τη δήλωση - αίτηση της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλει στην περίπτωση τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένου πρόσφυγα, προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς), ο εναπομείνας γονέας ή αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές σχετικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων τη δήλωση - αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος του ανηλίκου που έχει νόμιμα ορισθεί.

 

3. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός 6 μηνών από την υποβολή της δήλωσης - αίτησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον ανήλικο αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της σχετικής περίληψης.

 

4. Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος άρθρου τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση του αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας.

 

5. Τα στοιχεία ταυτότητας του ανήλικου αλλοδαπού, καθώς και η ύπαρξη της συγγενικής σχέσης του ανήλικου για τον οποίο υποβάλλεται δήλωση - αίτηση κτήσης ιθαγένειας από τους γονείς του, αποδεικνύονται από ληξιαρχική πράξη γέννησης της ημεδαπής και από τα σχετικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συγγενική σχέση.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να προστίθενται, καταργούνται ή τροποποιούνται τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή των δηλώσεων - αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του παρόντος άρθρου.

 

6. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δηλώσεων - αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.