Νόμος 3057/02 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Θέματα Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με Πρακτικό Συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού της Ολυμπιακής Προετοιμασίας ή απόσπασμα αυτού, που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Ολυμπιακών Αγώνων 2004 του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι αμέσως εκτελεστό και εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 και του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, μπορεί να ανατίθεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 η αρμοδιότητα ανάθεσης κατά τις διέπουσες αυτήν διατάξεις, μελετών, υπηρεσιών, προμηθειών, έργων ή άλλων δράσεων, αρμοδιότητας άλλων φορέων, που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και πληρέστερη προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, εφόσον κρίνεται ότι η Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, λόγω της τεχνογνωσίας που κατέχει και της θεσμοθετημένης συνεργασίας της με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, αποτελεί τον ενδεδειγμένο φορέα για τη σύμφωνη με τις ολυμπιακές προδιαγραφές και τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα κατάρτιση και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων. Το συμβατικό κόστος των ως άνω μελετών υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων και αποδίδεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 με τη διαδικασία και τους όρους που ορίζει η Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού της ολυμπιακής Προετοιμασίας. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για συμβάσεις των ανωτέρω κατηγοριών, που έχουν καταρτισθεί μεταξύ των ανωτέρω φορέων πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

2. α. Η παράγραφος 17 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 2833/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. Η πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας ενεργείται ως ακολούθως:

 

α)α) Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας με σύμβαση εργασίας διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας είτε απευθείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την τακτική του σύνθεση είτε από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την παραπάνω σύνθεση Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

 

β)β) Για κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας στις λοιπές περιπτώσεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατόπιν προκήρυξης των αντίστοιχων θέσεων.

 

Εκτός εάν πρόκειται για προσλήψεις στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιουσδήποτε άλλους φορείς σχετικά προγράμματα.

 

Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών. Η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την τακτική του σύνθεση, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη σε βαθμό Γενικού Διευθυντή, οπότε απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ευρεία του σύνθεση.

 

Εξαιρετικά και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών επιτρέπεται η απευθείας πρόσληψη προσωπικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την τακτική του σύνθεση, με πρόταση της Προέδρου, σε ποσοστό μέχρι 20% του συνόλου των υπηρετούν των υπαλλήλων της Εταιρείας.

 

Η εν λόγω πρόσληψη προσωπικού σε ποσοστό 20% αφορά σε οποιονδήποτε υπαλληλικό βαθμό. Αν πρόκειται για πρόσληψη σε βαθμό Γενικού Διευθυντή απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ευρεία του σύνθεση.

 

γ)γ. Μετά από πρόταση της Προέδρου της Εταιρείας επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την τακτική του σύνθεση η προαγωγή σε οποιονδήποτε βαθμό υπαλλήλων της Εταιρείας που έχουν προσληφθεί, καθώς και αποσπασμένων σε αυτή. Αν πρόκειται για προαγωγή στη θέση του Γενικού Διευθυντή, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ευρεία του σύνθεση. Για τις αποσπάσεις προσωπικού στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 εφαρμόζονται αναλόγως και τα οριζόμενα στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 21 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόμου 2833/2000.

 

Η ισχύς των προηγούμενων περιπτώσεων α)α' ως γ)γ' ανατρέχει στο χρόνο ίδρυσης της Εταιρείας.

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν μέχρι 30-09-2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

3. Σε όσους: α) παρακολουθήσουν σεμινάρια κατάρτισης που οργανώνονται από την Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 και β) συμμετάσχουν στην τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, είτε συνδεόμενοι με έμμισθη σχέση με την Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 ή άλλους φορείς που με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται στην τέλεση των Αγώνων είτε παρέχοντας εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, χορηγείται από την Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 βεβαίωση από την οποία προκύπτει κατά τρόπο έγκυρο για κάθε δημόσια ή ιδιωτική χρήση η σχετική επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, καθώς και η διάρκειά της.

 

4. α. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 10-07-2004 έως και 10-09-2004 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 5 σημείο 1 του νόμου [Ν] 2235/1994 περί μισθώσεως κατοικιών, επιτρέπεται η εκμίσθωση ιδιωτικών κατοικιών, για χρονική διάρκεια από τρεις (3) ημέρες έως και δύο (2) μήνες και με ελεύθερα διαπραγματεύσιμους όρους με σκοπό τη φιλοξενία θεατών - επισκεπτών των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (Ολυμπιακές μισθώσεις). Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος αφορά την εκμίσθωση κατοικιών ευρισκομένων εντός των ορίων του Νομού Αττικής και των όμορων Νομών Κορινθίας, Βοιωτίας και Ευβοίας. Επιτρέπεται δε η αποκλειστική εκμίσθωση μέρους ή του συνόλου κατοικίας σε έναν μόνο μισθωτή, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού ανατίθεται στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού να καθορίσει ως αρμόδια δημόσια αρχή τις ειδικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι προς εκμίσθωση κατοικίες, καθώς και ο έλεγχος των σχετικών προδιαγραφών και η εποπτεία της τήρησής τους και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη σύναψη των μισθώσεων (Ολυμπιακές μισθώσεις κατοικιών). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2235/1994 και του Αστικού Κώδικα.

 

γ) Στην έννοια της μίσθωσης του εδαφίου α περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών προς τον μισθωτή, όπως οι υπηρεσίες αυτές θα προσδιοριστούν με την απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού που προβλέπεται στο εδάφιο β.

 

δ) Εκμισθωτές στις ως άνω μισθώσεις θεωρούνται εκτός από τους αναδόχους του ΑΘΗΝΑ 2004 για το πρόγραμμα Ολυμπιακές μισθώσεις και τα τουριστικά και κτηματομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον ανακοινώσουν εγγράφως στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού την πρόθεσή τους να συνάψουν συμβάσεις μισθώσεων και καταθέσουν εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ε) Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού διαπιστωθεί ότι οι κατοικίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές του εδαφίου β, ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού μπορεί:

 

i) αν ο εκμισθωτής είναι τουριστικό γραφείο, να εφαρμόσει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976)

 

ii) αν ο εκμισθωτής είναι ανάδοχος του ΑΘΗΝΑ 2004, να εισηγηθεί στην Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 την επιβολή συμβατικών και νόμιμων κυρώσεων,

 

iii) αν ο εκμισθωτής είναι κτηματομεσιτικό γραφείο, να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων που θα καθοριστούν με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.

 

στ) Για κάθε υπό μίσθωση κατοικία, οι εκμισθωτές καταβάλλουν υπέρ Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003).

 

5. Οι εργασίες διαμόρφωσης των κτιρίων της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των Ολυμπιακών πόλεων, ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι 31-12-2003. Εάν η παραπάνω προθεσμία δεν τηρηθεί από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας, κοινωφελείς οργανισμούς, τράπεζες και ανταλλακτήρια τραπεζών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης σε βάρος των ιδιοκτητών ή των υπόχρεων από το νόμο ή από σχετική σύμβαση για τις εργασίες διαμόρφωσης, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας εγκρίνονται διαμορφώσεις για κάθε κτίριο, ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης τεχνικής υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

 

6. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2947/2001 προστίθεται η φράση: και αφορούν και τις κατά περίπτωση καθοριζόμενες μεταολυμπιακές χρήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2947/2001 αντικαθίσταται με τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση νέων οικιστικών συγκροτημάτων και εν γένει κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη φιλοξενία της Ολυμπιακής οικογένειας ή των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή των επίσημων χορηγών της Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, εκτός ξενοδοχείων. Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή του φακέλου συνοδεύεται από βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 ως προς την καταλληλότητα της αιτούμενης θέσης για την Ολυμπιακή χρήση, τη συμβατότητα της εγκατάστασης με τις προδιαγραφές της Ολυμπιακής φιλοξενίας που καθορίζονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη δυνατότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών για τις ανάγκες τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα και της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 για τη χρησιμοποίηση της αιτούμενης εγκατάστασης για τις ανάγκες της Ολυμπιακής φιλοξενίας.}

 

7. Στο τέλος της περιπτώσεως β' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2947/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως αυτής ασκούνται μέχρι 31-03-2005.}

 

8. α. Αναστέλλονται οι συμβάσεις εκμετάλλευσης χώρων (κυλικεία, καφέ, εστιατόρια κ.λ.π.), σε υπάρχουσες αγωνιστικές και μη εγκαταστάσεις, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, κατά το χρονικό διάστημα από 20-07-2004 μέχρι 10-10-2004, μετά από αίτηση της Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, υποβαλλόμενη προς τον φορέα, ο οποίος παραχώρησε την εκμετάλλευση του χώρου με οποιαδήποτε σύμβαση και σχέση. Η αίτηση επιδίδεται και στον κάτοχο του χώρου.

 

β. Η Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 δικαιούται με την αίτησή της προς τον φορέα και τον κάτοχο να ζητήσει την αναστολή εκμετάλλευσης του χώρου και πριν από τις 20-07-2004, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμβατική λύση με τον υπάρχοντα συμβασιούχο (κάτοχο) κατά τις υποδείξεις της Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, για τη λειτουργία της υπάρχουσας εγκατάστασης.

 

γ. Η παράδοση του χώρου γίνεται μετά προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών προς τον κάτοχο και με την προηγούμενη καταβολή αποζημίωσης μέχρι τεσσάρων (4) μηνιαίων μισθωμάτων από την Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 ή τον φορέα που ορίζει η Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού της Ολυμπιακής Προετοιμασίας, αν υφίσταται σύμβαση μίσθωσης. Κάθε διαφορά για το ύψος της παραπάνω αποζημίωσης λύεται μεταξύ του φορέα και του συμβασιούχου κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2730/1999, ανάλογα εφαρμοζόμενο.

 

δ. Σε περίπτωση άρνησης του φορέα να παραδώσει το χώρο την ημέρα που θα οριστεί από την Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, χωρίς την υποχρέωση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης αναστολής της σύμβασης.

 

ε. Η Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 έχει το δικαίωμα ευθέως να προσφύγει στη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), όπως κάθε φορά ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 69 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για την αποβολή του κατόχου στο νόμιμο χρόνο. Η διαδικασία αποβολής είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία καθορισμού της αποζημίωσης που δικαιούται ο κάτοχος και την είσπραξή της, ως προς την οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 και τις παραγράφους 8, 9 και 10 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

9. α. Για την εξυπηρέτηση της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 επιτρέπεται η δημιουργία τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής στην υφιστάμενη λιμενική εγκατάσταση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, συνολικού εμβαδού 22.568 m2, περιγράφεται με τα στοιχεία Σ6 - Σ7 - Σ8 - Σ9 - Σ10 - Σ6 και Σ17 - Σ18 - Σ19 - Σ28 - Σ29 - Σ30, στο συνοδεύον την παρούσα ρύθμιση διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Για τη μεταολυμπιακή χρήση του ως άνω τουριστικού λιμένα εγκρίνεται νέο τοπογραφικό διάγραμμα (Αριθμός Σχεδίου 337, κλίμακας 1:1.000) της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτό θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο περιγράφεται με τα στοιχεία Σ6 - Σ7 - Σ17 - Σ18 - Σ19 - Σ20 - Σ21 - Σ21 - Σ21' - Σ22 - Σ23 - Σ24 - Σ24' - Σ25' - Σ25 - Σ26 - Σ27 - Σ28 - Σ29 - Σ29)α - Σ30 - Σ30)α - Σ8 - Σ9 - Σ10 - Σ11 - Σ6 η χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα και όπου αποτυπώνεται η θέση και διάταξη όλων των κατασκευών της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης αυτού και καθορίζονται νέες οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας. Αντίτυπο του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τα κτιριακά και λιμενικά έργα εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, αντιστοίχως, του τουριστικού λιμένα, όπως εμφαίνονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, λογίζονται στο σύνολό τους νομίμως κατασκευασθέντα.

 

Η άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα θα εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παράγραφος 8 του νόμου 2160/1993, επί του ως άνω διαγράμματος.

 

γ. Στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα καθορίζονται οι ακόλουθες χρήσεις γης και όροι δόμησης:

 

γ. α. Χρήσεις γης:

 

- κτίρια διοίκησης

- λέσχη μαρίνας

- λιμεναρχείο

- πυροσβεστικός σταθμός

- ιατρείο πρώτων βοηθειών

- γραφεία εξυπηρέτησης και λειτουργίας της μαρίνας

- αποθηκευτικοί χώροι

- χώροι υγιεινής, αποδυτήρια

- σταθμός εφοδιασμού σκαφών

- υποσταθμός Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

- εγκαταστάσεις υποστήριξης μαρίνας (ανέλκυση και καθέλκυση μικρών σκαφών, συλλογή αποβλήτων και καταλοίπων σκαφών, φυλάκιο)

- χώροι στάθμευσης

- πράσινο, ελεύθεροι χώροι, υπαίθρια και ημιυπαίθρια καθιστικά,

- Επιτρέπεται επίσης η κατασκευή εμπορικών καταστημάτων και εγκαταστάσεων αναψυχής σε μέγιστο ποσοστό 40% επί της συνολικής δομήσιμης επιφάνειας της χερσαίας ζώνης.

- Ελικοδρόμιο.

 

γ. β. Όροι δόμησης:

 

- μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,1

- μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 20%

- μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 2.000 m2

- μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,5 m, με εξαίρεση το ύψος του πύργου ελέγχου το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι 9,0 m

- ελάχιστη απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού: 5,0 m.

 

δ. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η αναβάθμιση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων επιτρέπεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία περί τουριστικών λιμένων, στο πλαίσιο των οριζομένων στην παράγραφο 9(γ) του παρόντος άρθρου. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται επίσης σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία περί τουριστικών λιμένων.

 

ε. Η διοίκηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση του πιο πάνω τουριστικού λιμένα ανατίθεται στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία (πρώην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία), στην οποία παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης του χώρου και για την εκτέλεση των σχετικών έργων. Η λειτουργία του τουριστικού λιμένα διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τουριστικών λιμένων.

 

στ. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ανακαλούνται αυτοδικαίως η [Α] 151/12-01-1996 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πειραιά Παραχώρηση κατά χρήση αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ Υπουργείου Οικονομικών και η [Α] ΤΥΔ/Φ040/577/3496/06-10-1995 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Οριστική Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης ζώνης αιγιαλού και παραλίας του χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τα τμήματα της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που θα αποτελούν τη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, όπως καθορίζονται στο πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην πιο πάνω έκταση, οι δε σχετικές εκτάσεις και τα υφιστάμενα επ' αυτών κτίσματα παραχωρούνται για εκμετάλλευση, για τις χρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 9(γ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 9(ε) του παρόντος. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία (πρώην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία) θα καταβάλει στο Δημόσιο την αξία των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην πιο πάνω έκταση.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η αξία των εγκαταστάσεων αυτών, η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής του ανωτέρω ποσού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Παραχωρούνται κατά χρήση στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας: (α) εδαφική έκταση στο Φαληρικό Δέλτα, εμβαδού 22.000 τετραγωνικά μέτρα, που απεικονίζεται υπό τα στοιχεία α, β, γ, δ, ε, α στο συνοδεύον την παρούσα ρύθμιση υπ' αριθμό 270Α/25-02-2005 τοπογραφικό διάγραμμα της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία κλίμακας 1:2.000, θεωρημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού, του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και (β) εδαφική έκταση στο Μικρολίμανο του Νομού Πειραιώς συνολικού εμβαδού 9.114 m2, ήτοι εκτάσεις υπ' αριθμό 1 εμβαδού 3.351 m2 και υπ' αριθμό 2 εμβαδού 5.763 m2 που απεικονίζονται υπό τα στοιχεία α, β, γ, δ, α η πρώτη και υπό τα στοιχεία β, ε, ζ, η, θ, γ, β η δεύτερη στο συνοδεύον την παρούσα ρύθμιση υπ' αριθμό 339/03-05-2006 τοπογραφικό διάγραμμα της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία κλίμακας 1:500, θεωρημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού, του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διοίκηση και διαχείριση των ανωτέρω εκτάσεων είχε ανατεθεί στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία δυνάμει της υπ' αριθμό [Π] 166/05-11-1968 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ' Συντακτικής Πράξης και των άρθρων 12 έως 23 του νόμου 2636/1998, όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 9 και 10 του νόμου 2837/2000 και από το άρθρο 5 του νόμου 3270/2004.

 

Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο παραχωρήσεις κατά χρήση από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γίνονται για όσο χρόνο η πρώτη έχει τη διοίκηση και διαχείριση αυτών και αποτελούν τη συνολική αποζημίωση της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία προς το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναδρομικά και για όσο χρόνο η πρώτη έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

 

ζ. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του νόμου 2725/1997 δεν έχουν εφαρμογή στον τουριστικό λιμένα της παρούσας παραγράφου.

 

n.3057.4

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 του άρθρου 48 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

10. Η παράγραφος 12 του άρθρου 10 του νόμου 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. α. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη, Κλεάνθους, ανώνυμου πεζοδρόμου και Παπαηλιάκη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης καταργείται ο προβλεπόμενος χώρος Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Τούμπας και καθορίζεται χώρος πρασίνου, καταργείται τμήμα χώρου πρασίνου και καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου Δημοτικού Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας με στοιχεία Α - Β - Γ - Δ - Ε - l - Η - Θ - Α, όπως φαίνεται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως εξής:

 

- συντελεστής δόμησης: 1,7 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου περιγράμματος

- ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος

- μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 11 m.

 

β. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Κλεάνθους, ανώνυμου πεζοδρόμου, Διδασκάλου Αδαμίδου και Γρηγορίου Λαμπράκη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου Δημοτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με στοιχεία Κ/Λ/Μ/Ι, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως εξής:

 

-συντελεστής δόμησης: 2 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου περιγράμματος,

-ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος,

-μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 m.

 

γ. Εντός του παραπάνω χώρου διασφαλίζεται η κίνηση των πεζών από υπέργεια κατασκευή (ράμπα) που συνδέει την οδό Αδαμίδου με το Πολιτιστικό Κέντρο, καταργείται ο ανώνυμος πεζόδρομος στα όρια του ναού και καθορίζεται θέση και διάταξη των κτιριακών δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν κλειστό κολυμβητήριο, προπονητήριο, γραφεία και χώρους υποστήριξής τους, με στοιχεία Ν' - Ξ' - Ο' - Π' - Ρ' - Σ' - Τ' - Υ' - Ν', όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα με τους παρακάτω όρους δόμησης:

 

- συντελεστής δόμησης: 1,

- ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος,

- μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 m από τη στάθμη του εδάφους.

 

δ. Ανακαλείται η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 41481/117/1980 (ΦΕΚ 248/Δ/1991), για την οποία και συντάχθηκε η υπ' αριθμό [Π] 6482/22-07-1993 Πράξη Τακτοποιήσεως και Αναλογισμού Αποζημίωσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης για τα ακίνητα τα κείμενα στη θέση Αλάνα της Άνω Τούμπας, στα τμήματα των ιδιοκτησιών, για τα οποία δεν έγινε εμπρόθεσμη καταβολή της δικαστικά καθορισμένης αποζημίωσης. Δεν ανακαλείται η απαλλοτρίωση για τα τμήματα με τα στοιχεία:

 

α) 23-24-25-26-23 m2 204,

β) 23-26-36-37-41-23 m2 674,

γ) 13-14-15-16-13 m2 209,

δ) 8-9-10-11-8 m2 96,

ε) 5-6-7-8-5 m2 8,

στ) 3-4-5-6-3 m2 81,

ζ) 1-1-3-4-1 m2 19,

η) 14-19-20-14 m2 2

 

της παραπάνω πράξης τακτοποίησης για τα οποία παρακατατέθηκε η αποζημίωση.

 

ε. Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για σκοπό δημόσιας ωφέλειας, για το Ολυμπιακό έργο ανοικτού κολυμβητηρίου - προπονητηρίου - γραφείων - χώρου υποστήριξης αθλητικών εγκαταστάσεων, εντός ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο και τροποποιείται με το παρόν άρθρο, αποχαρακτηριζόμενου του κοινόχρηστου χώρου και χαρακτηριζόμενου ως χώρου πολλαπλών χρήσεων στην τοποθεσία Αλάνα της Άνω Τούμπας στην κτηματική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκτασης συνολικού εμβαδού m2 15119, που διαιρείται σε δύο τμήματα το Βορειοδυτικό τμήμα εμβαδού m2 8946 και το Νοτιοανατολικό τμήμα εμβαδού m2 6173. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται για τα ιδανικά ποσοστά συγκυριότητας που δεν ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία είναι στο πρώτο τμήμα 546,667 δ και το δεύτερο τμήμα 230,20 δ ή όσα και εάν είναι Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκταση του εν λόγω ακινήτου απεικονίζεται στο από 25-06-2002 κτηματολογικό διάγραμμα και κτηματολογικό πίνακα υπό στοιχεία ε-Β-Ε-Ζ-Σ-ο-γ-β-α-δ-π-ρ-ζ-ε θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απαλλοτριούμενη έκταση προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι αναγραφόμενοι ως εικαζόμενοι ιδιοκτήτες στα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία.

 

στ. Η δαπάνη της παραπάνω απαλλοτρίωσης θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2002 με αριθμό 2002 ΕΠ10800011.

 

ζ. Οι περιβαλλοντικοί όροι του παραπάνω έργου εγκρίθηκαν με την αριθμό [Α] 30/3024/02-08-2002 απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

 

η. Για την κήρυξη της παρούσας απαλλοτρίωσης δεν απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΦΕΚ 17/Α/2001).

 

θ. Οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τα έργα τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 13 του νόμου 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ιδία ως προς τα θέματα της προδικασίας και της διαδικασίας προσδιορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης, της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, της αναγνώρισης δικαιούχων και της αποβολής ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων, εφαρμόζονται ανάλογα στην απαλλοτρίωση της παρούσας παραγράφου.

 

n.3057.6

 

n.3057.7

 

11. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2947/2001 μετά τις λέξεις η παραπάνω περιοχή προστίθενται οι λέξεις τροποποιείται το εγκεκριμένο σχέδιο και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις καθώς και των εγκαταστάσεων της περίπτωσης 10 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

12. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 2730/1999, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 2947/2001, μετά τη φράση ή την τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος προστίθεται η φράση ή άλλων Ολυμπιακών εκδηλώσεων.

 

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 2730/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης και η έφεση δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.}

 

13. Στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού δημόσιου συμφέροντος μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας και μνημονεύονται ειδικά οι λόγοι γενικού δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογούν την καταβολή των σχετικών ποσών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

14. Στο τέλος του άρθρου 37 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002), προστίθεται παράγραφος 9, που έχει ως εξής:

 

{9. Στους αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που απασχολούνται στη διοργάνωση και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 χορηγείται άδεια παραμονής, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας. Ο τρόπος απασχόλησης των παραπάνω αλλοδαπών και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού.}

 

15.α. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001) ο αριθμός δέκα (10) αντικαθίσταται από τον αριθμό είκοσι (20).

 

β. Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004 του Υπουργείου Πολιτισμού πέραν των αρμοδιοτήτων της, που προβλέπονται ρητά στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση και λειτουργία της, μπορεί να λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο και πρωτοβουλία που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της στο πλαίσιο των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού της Ολυμπιακής Προετοιμασίας.

 

γ. Στο προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004 του Υπουργείου Πολιτισμού με κάθε είδους σχέση εργασίας, με εξαίρεση το ωρομίσθιο προσωπικό, καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και μπορεί να βαρύνει και τον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της επόμενης παραγράφου του παρόντος εφαρμόζονται και για τις αποδοχές των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005).

 

16. α. Στην έννοια του όρου αποδοχές των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων Μελέτης και Κατασκευής Ολυμπιακών Έργων και Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής και στην Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων Μελέτης και Κατασκευής Ολυμπιακών Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων, περιλαμβάνεται και η ειδική πρόσθετη αμοιβή που καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με αριθμό πρωτοκόλλου 2/83370/0022/11-12-2000 (ΦΕΚ 1567/Β/2000) και 2/1926/0022/02-03-2001 (ΦΕΚ 282/Β/2001) και Οικονομικών και Πολιτισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 2/4458/0022/06-03-2001 (ΦΕΚ 342/Β/2001), που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 11)β του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000.

 

β. Κάθε άλλη αποζημίωση που χορηγείται στο ανωτέρω προσωπικό για προσφορά εργασίας εκτός των κυρίων καθηκόντων τους, αποτελεί πρόσθετη παροχή ή απολαβή.

 

γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή από 01-01-2001 έως 31-12-2004.

 

17. Ξενοδοχεία που βρίσκονται στο Νομό Αττικής, κατηγορίας Β' τάξης ή κατώτερων αυτής, μπορεί να επιδοτηθούν για τον εκσυγχρονισμό των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων τους, καθώς και την ανακαίνιση των όψεών τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση δωματίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

 

Για την επιδότηση απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον ξενοδόχο, η οποία θα συνοδεύεται από την έγγραφη γνώμη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 31-01-2004.

 

Αν ο ξενοδόχος είναι μισθωτής του ξενοδοχείου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Προϋπόθεση για την επιδότηση του προηγούμενου εδαφίου είναι η προηγούμενη ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός ενός δωματίου - υπόδειγμα και ενός δωματίου προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρίες -υπόδειγμα, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την όμοια ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υπόλοιπων δωματίων του ξενοδοχείου (και η πριν από την καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιδότησης, σύναψη μισθώσεως των δωματίων με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004).

 

Η έγκριση του δωματίου υπόδειγμα θα γίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά δωμάτιο. Αν ο ξενοδόχος δεν έχει ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό των δωματίων μέχρι την 31-08-2004 υποχρεούται να επιστρέψει τη ληφθείσα προκαταβολή.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο φορέας της επιδότησης, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος καταβολής της επιδότησης, το ύψος της προκαταβολής στον επιχειρηματία ξενοδόχο, τα στοιχεία, πέραν του αριθμού των προς ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό δωματίων, καθώς και των προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρίες δωματίων που πρέπει να περιλαμβάνει η τεχνική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, η διαδικασία και ο τρόπος βεβαίωσης του ποσού της τυχόν επιστροφής της ληφθείσας προκαταβολής από τον ξενοδόχο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης προσβασιμότητας, τούτο πρέπει να αιτιολογείται στην παραπάνω έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 11 και 16 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

18. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί, εν όψει των ιδιαίτερων αναγκών της για την υλοποίηση των τουριστικών έργων και επενδύσεων που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να προσλάβει μέχρι δεκαπέντε (15) ειδικούς συνεργάτες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που διαρκεί μέχρι το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ύστερα από προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής, εφαρμοζομένων των διατάξεων της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2000).

 

19. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), εφαρμόζονται αναλόγως και για τη λύση μισθώσεων ή τη λύση οποιασδήποτε άλλης συμβατικής ή εξωσυμβατικής σχέσης, σε ακίνητα που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη της Αττικής συμπεριλαμβανομένων και των ακτών, τη διοίκηση και διαχείριση των οποίων έχει η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, προκειμένου στα ακίνητα αυτά να γίνουν έργα ανάπλασης και αναβάθμισης εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο καθορισμός των ακινήτων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού. Η προειδοποίηση γίνεται από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία καταβάλλει και την αποζημίωση που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999.

 

20. Στην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία μπορούν να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για την εκτέλεση έργων γενικού δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Πολιτισμού καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και μνημονεύονται ειδικά οι λόγοι γενικού δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογούν την καταβολή των σχετικών ποσών.

 

21. α. Τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Οικοδομικό Τετράγωνο 111, με τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου και συνοδευτικών εξυπηρετήσεων αυτού, όπως η ρύθμιση αυτή απεικονίζεται σε διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Για την ανέγερση των πιο πάνω εγκαταστάσεων καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

- μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 1,00

- κάλυψη: καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου, όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο συνημμένο διάγραμμα

- συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης: 5

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

n.3057.8

 

22. Επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή σκύλων - συνοδών τυφλών στις Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές εγκαταστάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι εισόδου και παραμονής και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

23. Επιτρέπεται η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Παιανίας Αττικής, η οποία περικλείεται από τα σημεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Α), όπως φαίνεται σε διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου καθορίζονται ως εξής:

 

α. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%

β. συντελεστής δόμησης: 0.60

γ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 17 m

δ. συντελεστής όγκου: 4

ε. ελάχιστη απόσταση των κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου: 5 m

στ. ελάχιστη απόσταση των βοηθητικών εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου για υπαίθριο υποσταθμό Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και λεβητοστάσιο: 2 m.

 

Πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται η σύνταξη μελέτης για την ομαλή απαγωγή των ομβρίων και την καλή αποστράγγιση του χώρου.

 

n.3057.9

 

24.α. Μπορεί να επιτρέπεται ονομαστικά η είσοδος και η παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, ανυπότακτων του εξωτερικού, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης και συμμετοχής τους ως εθελοντών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, εντός όμως της χρονικής περιόδου από 01-06-2004 μέχρι και της επίσημης ημερομηνίας λήξης των Αγώνων. Η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ποινική δίωξη των κατά τα ανωτέρω απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η απαλλαγή του παρόντος άρθρου.

 

β. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 1763/1988 (ΦΕΚ 57/Α/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2510/1997 (ΦΕΚ 136/Α/1997) και με την παράγραφο 4 του άρθρου ΙΙ 17 του νόμου [Ν] 2913/2001 (ΦΕΚ 102/Α/2001), προστίθεται παράγραφος 27 ως εξής:

 

{27. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι 31-12-2004 των στρατευσίμων των οποίων η, για οποιονδήποτε λόγο, νόμιμη παραμονή εκτός Ενόπλων Δυνάμεων λήγει την 31-12-2003, εφόσον συμμετάσχουν αποδεδειγμένα ως εθελοντές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.}

 

γ. i. Στους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες χορηγείται ειδική άδεια 20 ημερών συνολικά, εφόσον υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και επιλεγούν από την Ολυμπιακή Επιτροπή Αθήνα 2004 προκειμένου να συμμετάσχουν, μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εθελοντές στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, για το χρόνο και τα καθήκοντα που θα καθορίσει για τον καθένα η αρμόδια Ολυμπιακή Επιτροπή. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θεωρείται δε εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών, που καθορίζονται με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1763/1988.

 

ii. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ανειλημμένης υποχρέωσης, οι υπόχρεοι θα καλούνται για επανακατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να υπηρετήσουν αναδρομικά όλο το χρονικό διάστημα της χορηγηθείσας ειδικής άδειας.

 

iii. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής, οι υποχρεώσεις των αδειούχων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

δ. i. Στους στρατευσίμους, οι οποίοι θα επιλεγούν από την Ολυμπιακή Επιτροπή Αθήνα 2004 και θα συμμετάσχουν αποδεδειγμένα, ως εθελοντές, στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, θα χορηγείται ειδική άδεια είκοσι (20) ημερών συνολικά, εφόσον καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων το αργότερο μέχρι 31-12-2007. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θεωρείται δε εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών, που καθορίζονται με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1763/1988.

 

ii. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής, οι υποχρεώσεις των αδειούχων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ε. Οι έφεδροι στην εφεδρεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι και το βαθμό του υπολοχαγού και τον αντίστοιχο βαθμό των λοιπών κλάδων, εφόσον συμμετάσχουν αποδεδειγμένα ως εθελοντές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, δύνανται να προαχθούν στον αμέσως επόμενο βαθμό μετά από αίτησή τους. Η προαγωγή αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανεξάρτητα από τις τιθέμενες, από αυτές, προϋποθέσεις, διατηρούμενης της, μεταξύ των προαγόμενων, αρχαιότητας που υφίστατο πριν την προαγωγή τους.

 

Η παραπάνω αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται και επίσημη βεβαίωση της Ολυμπιακής Επιτροπής Αθήνα 2004 περί της συμμετοχής τους ως εθελοντών, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο Γενικό Επιτελείο του Κλάδου στον οποίο ανήκουν εντός τριμήνου από τη λήξη των Αγώνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014).

 

 

 

 

n.3057.3

 

 

n.3057.5

 

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.