Νόμος 2837/00 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Για την ίδρυση των εταιριών που προβλέπονται στην παράγραφο 5 εδάφιο ι)α' του άρθρου 13 του νόμου 2636/1998, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2837/2000, μοναδικός μέτοχος μπορεί να είναι η Ανώνυμη Εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα. Η λειτουργία των εταιριών αυτών διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Οι μετοχές των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα μπορούν να μεταβιβάζονται, ανταλλάσσονται, μισθώνονται ή να παραχωρούνται για ορισμένο χρόνο έναντι ανταλλάγματος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

 

β) Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΕ Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ιδρύονται οι θυγατρικές εταιρείες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων Καζίνο Κέρκυρας και Ξενοδοχείο - Καζίνο Πάρνηθας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).

 

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ο καθορισμός τιμολογίων υπηρεσιών, που παρέχονται από επιχειρηματικές μονάδες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των οποίων έχει η εταιρία, τα τιμολόγια αυτά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004).

 

3. Προκειμένου για ακίνητα των οποίων η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση περιέρχεται στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) καταγγελία μισθώσεων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

 

Το προβλεπόμενο στην ίδια διάταξη ασυμβίβαστο του ίδιου εδαφίου υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τεκμαίρεται και υπέρ της εταιρίας στην περίπτωση που αυτή προβαίνει στην ανάθεση της τουριστικής αξιοποίησης του συνόλου του ακινήτου ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή μισθωτή, ή συνεχίζει τέτοια διαδικασία ανάθεσης.

 

4. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Υπηρεσία Αυτεπιστασίας

Ελέγχου Καζίνο Πάρνηθας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καταργείται. Για το προσωπικό της υπηρεσίας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 8 του άρθρου 28 του νόμου 2636/1998. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις, το εν λόγω προσωπικό θεωρείται αποσπασμένο στη Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

β. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί στην Υπηρεσία Αυτεπιστασίας Ελέγχου Καζίνο Πάρνηθας θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένο στη Διεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης εργασίας του. Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

γ. Οι πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2000 του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του προσωπικού της πιο πάνω υπηρεσίας μεταφέρονται στον φορέα 35/150 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

δ. Ο τελευταίος στίχος της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 καταργείται.

 

5. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Καζίνο, Ξενοδοχείο, και Τελεφερίκ Πάρνηθας και Καζίνο Κέρκυρας.

 

β) Με την ανάληψη της διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών μονάδων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Καζίνο Ξενοδοχείο Τελεφερίκ Πάρνηθας και Καζίνο Κέρκυρας, από τις εταιρίες της παραγράφου 1, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), όλο το προσωπικό, που εργάζεται στις παραπάνω επιχειρηματικές μονάδες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας και με πλήρη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών του δικαιωμάτων στις εταιρίες αυτές, εκτός από όσους εργαζόμενους δηλώσουν εγγράφως και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός προς την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ότι επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτήν. Ως χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού για κάθε συνέπεια λογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας στην Ξενοδοχεία Τελεφερίκ και Καζίνα Αττικής ΑΕ, στις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Καζίνο, Ξενοδοχείο και Τελεφερίκ Πάρνηθας, Καζίνο Κέρκυρας, Καζίνο Ρόδου και στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το ύψος της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης του παραπάνω προσωπικού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2112/1920 και του νόμου [Ν] 3198/1955 (ΦΕΚ 98/Α/1955), όπως ισχύουν σήμερα.

 

Για πέντε χρόνια από τη μεταφορά του παραπάνω προσωπικού στις εταιρίες της παραγράφου 1 δεν χωρεί καταγγελία των ατομικών συμβάσεων εργασίας λόγω αναδιάρθρωσης των λειτουργικών υπηρεσιών ή διακοπής λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων των εταιριών αυτών ή άλλους οικονομοτεχνικούς λόγους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 και με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003).

 

6. Οι μετατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 2636/1998 θα γίνονται εντός των ορίων της περιφέρειας, εκτός αν το προσωπικό που πλεονάζει με αίτησή του ζητήσει να μεταταγεί σε άλλη περιφέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.