Νόμος 2819/00 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συμπλήρωση και τροποποίηση του νόμου 2730/1999 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) διαγράφονται οι λέξεις κλίμακας 1:1000.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{9. Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού και οικιστικής οργάνωσης των περιοχών του άρθρου αυτού, οι οποίες έχουν αρχίσει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Για την εγκατάσταση και απομάκρυνση μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, προσωρινών αθλητικών εγκαταστάσεων κύριας και βοηθητικής χρήσης στις περιοχές και τους χώρους υποδοχής Ολυμπιακών Έργων, που χωροθετούνται κατά το παρόν άρθρο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτήν, αντί της απαιτούμενης για τις μόνιμες αθλητικές εγκαταστάσεις οικοδομικής άδειας, απαιτείται έγκριση εργασιών που χορηγείται από την υπηρεσία που ορίζεται με την απόφαση της περιπτώσεως β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, οι απαραίτητες μελέτες που πρέπει να υποβληθούν για τη χορήγηση έγκρισης των πιο πάνω εργασιών, ο χρόνος ισχύος της, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεως των εγκαταστάσεων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Οι σχετικές αιτήσεις για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και τη χορήγηση της έγκρισης των πιο πάνω εργασιών υποβάλλονται είτε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είτε από άλλους φορείς που έχουν αναλάβει την εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων.}

 

4. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στην περιοχή του Κέντρου Πολλαπλών Αθλητικών Χρήσεων στο Φάληρο (θέση Ιπποδρόμου) ο μέσος καθοριζόμενος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,4 και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης το 30%.}

 

5. Στο τέλος της περιπτώσεως α' της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2730/1999 και την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), προστίθενται τα εξής:

 

{Οι διατάξεις της περιπτώσεως αυτής έχουν εφαρμογή και για την απόκτηση ακινήτων για την κατασκευή και διαμόρφωση πολιτιστικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και για την εν γένει εκτέλεση έργων και προγραμμάτων που εξυπηρετούν τη διοργάνωση της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.}

 

6. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

 

{5. Στις περιπτώσεις ακινήτων που ανήκουν στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999 και τα οποία προορίζονται, αμέσως ή εμμέσως, για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων αναγκαίων για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, εφόσον είναι μισθωμένα ή κατέχονται με οποιαδήποτε άλλη συμβατική ή εξωσυμβατική σχέση ή παρανόμως, οι σχετικές συμβάσεις και σχέσεις λύονται μετά τρίμηνη προειδοποίηση από την Αθήνα 2004 ή τους αναδόχους εκτέλεσης των έργων και εγκαταστάσεων, προς τους εκμισθωτές, μισθωτές ή κατόχους. Ειδικά για την αποβολή των μισθωτών ή των κατόχων που ενεργούν για λογαριασμό τους, οφείλεται αποζημίωση στους μισθωτές δώδεκα (12) μηνιαίων μισθωμάτων, η οποία καταβάλλεται από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία ή τον φορέα εκτέλεσης του έργου.

 

Ενάγοντες στη σχετική δίκη μπορεί να είναι και η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία ή ο φορέας ή ανάδοχος εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου.

 

Κάθε διαφορά που προκύπτει, εφόσον δεν επιλύεται συμβιβαστικώς, εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 2730/1999. Η εκτέλεση της απόφασης που εκδίδεται δεν αναστέλλεται.

 

Τα ακίνητα του άρθρου 12 παράγραφος 1 του νόμου 2730/1999, μετά την αποβολή του μισθωτή ή κατόχου μπορούν να χρησιμοποιούνται προσωρινά, μέχρι την έναρξη κατασκευής του Ολυμπιακού Έργου για δημόσιους σκοπούς ή σκοπούς δημόσιας ωφέλειας (εξυπηρέτηση εκτέλεσης Ολυμπιακών έργων οδοποιίας, διευκόλυνσης λειτουργίας και διακίνησης επιβατών του Μητροπολιτικού Σιδηρόδρομου - Μετρό κ.λ.π.).}

 

7. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 7 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999 προστίθεται παράγραφος 10 που έχει ως εξής:

 

{10. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία δύναται να παρεμβαίνει προσθέτως, χωρίς προδικασία, με δήλωσή της καταχωρούμενη στα πρακτικά, σε κάθε δίκη μεταξύ τρίτων ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου σε υποθέσεις που αναφέρονται στα Ολυμπιακά Έργα, την εκτέλεσή τους, τα Ολυμπιακά Σήματα και σύμβολα, τις υπηρεσίες και τις προμήθειες και γενικότερα σε υποθέσεις για την έκβαση των οποίων έχει έννομο συμφέρον.}

 

8. Στο τέλος του άρθρου 20 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται το Ολυμπιακό Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (IBC - International Broadcasting Center) νοείται και το Ολυμπιακό Κέντρο Τύπου (MPC - Main Press Center).}

 

9. Επιτρέπεται η κατασκευή από τον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος του Ολυμπιακού Κέντρου Πολλαπλών Αθλητικών Χρήσεων και των συνοδευτικών του εγκαταστάσεων στο Φάληρο (θέση Ιπποδρόμου). Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των ολυμπιακών προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης του έργου του Ολυμπιακού Κέντρου Πολλαπλών Αθλητικών Χρήσεων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και κατά τους όρους της σύμβασης που καταρτίζεται μεταξύ αυτής και του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος.

 

10. Επιτρέπεται στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία να καταβάλλει χρηματικά ποσά για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη διενέργεια αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, καθώς και την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων που εκτελούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εξυπηρετούν τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Για την κάλυψη των δαπανών των ανωτέρω απαλλοτριώσεων, η παραπάνω Εταιρία δύναται να καταβάλλει τα αναγκαία ποσά με απευθείας κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των εκάστοτε δικαιούχων της σχετικής αποζημίωσης. Για την κάλυψη των δαπανών των ανωτέρω έργων και εγκαταστάσεων, η παραπάνω Εταιρία δύναται να καταβάλλει τα αναγκαία ποσά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

11.α. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση της Διυπουργικής Επιτροπής Ολυμπιάδα 2004 και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες, η εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και άλλων τεχνικών έργων, που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρία παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των Ολυμπιακών προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης όλων των έργων και εγκαταστάσεων που ανατίθενται με τις πιο πάνω αποφάσεις, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και κατά τους όρους συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ αυτής και των φορέων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των παραπάνω έργων.

 

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να συστήνονται στα υπουργεία και στις δημόσιες υπηρεσίες που αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, την υλοποίηση των παραπάνω έργων, Ειδικές υπηρεσίες Δημοσίων Έργων. Για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την παρακολούθηση των παραπάνω έργων, που χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε πηγή, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977) και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), όπως αυτές ισχύουν. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων νοείται ο αρμόδιος Υπουργός και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου. Στην έκδοση των αποφάσεων με τις οποίες καθορίζονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών.

 

12. Στο τέλος της περιπτώσεως β)V της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) προστίθενται τα εξής:

 

{καθώς και εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας που ορίζεται από τη διοίκηση του φορέα αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.