Νόμος 2730/99 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κτηματογράφηση και αναγνώριση δικαιούχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατά την παράγραφο 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου αυτού:

 

α) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 κτηματογράφηση δεν είναι αναγκαία, αν στην πράξη της απαλλοτρίωσης γίνεται μνεία ότι το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας έχουν συνταχθεί επιμελώς.

 

Αν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν με τα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος, μπορούν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, με αίτησή τους στην αρχή που θεώρησε τα κτηματολογικά στοιχεία ή άλλως σε κάθε περίπτωση στη Διεύθυνση Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να ζητήσουν τη διόρθωσή τους υποβάλλοντες τους σχετικούς τίτλους. Η διόρθωση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και τη συζήτηση της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων. Στις περιπτώσεις που παραλείπεται η διαδικασία της κτηματογράφησης, οι δικαιούχοι αποζημίωσης υποχρεούνται να προσκομίσουν στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχων, πιστοποιητικό ανυπαρξίας δικαιωμάτων του Δημοσίου.

 

β) Η αίτηση διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων δεν αναστέλλει τη διαδικασία προσδιορισμού και συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.

 

γ) Αντίγραφα των γενόμενων διορθώσεων διαβιβάζονται και στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο για να ενεργήσει τα νόμιμα.

 

Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας, με τις γενόμενες κατά τις προηγούμενες παραγράφους διορθώσεις, διαβιβάζονται από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον υπόχρεο αποζημίωσης ή τους έχοντες έννομο συμφέρον στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, ο Πρόεδρος του οποίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, εφόσον δεν αντίκειται στο άρθρο 8 του νόμου αυτού, προβαίνει στον ορισμό δικασίμου, για την αναγνώριση των δικαιούχων .

 

δ) Αν στην πράξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν γίνεται μνεία ότι τα κτηματολογικά στοιχεία έχουν συνταχθεί επιμελώς, η προβλεπόμενη διαδικασία κτηματογράφησης μπορεί να κινηθεί αμέσως μετά την κήρυξή της, η δε προεργασία της και πριν την κήρυξή της με το διορισμό κτηματογραφούντος μηχανικού. Ως μηχανικός της κτηματογράφησης μπορεί να ορισθεί και ιδιώτης διπλωματούχος τοπογράφος της επιλογής του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή των μελετητικών γραφείων ή των προς εκτέλεση των έργων εταιρειών, του οποίου τα έξοδα και η αμοιβή, αν δεν έχουν ορισθεί διαφορετικά, βαρύνουν τον υπόχρεο αποζημίωσης.

 

Η θεώρηση και διόρθωση των στοιχείων της κτηματογράφησης γίνεται από τη Διεύθυνση Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή κατ' εντολή της από άλλη δημόσια τεχνική υπηρεσία, σε δέκα (10) ημέρες από την παράδοσή τους.

 

ε) Ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας κατά το άρθρο 24 παράγραφος 4 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, το πόρισμα έρευνας για την τυχόν ύπαρξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, για να καταχωρηθεί στην έκθεση κτηματογράφησης.

 

στ) Η προθεσμία σύνταξης και αποστολής της κτηματογράφησης με την έκθεση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας των ακινήτων, ορίζεται τρεις (3) μήνες, μη παρατεινόμενη, αρχόμενη από τον ορισμό του μηχανικού της κτηματογράφησης κατά το άρθρο 24 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971.

 

ζ) Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω τρίμηνης προθεσμίας, δικαιούχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναγνώρισή τους αυτοτελώς με αίτησή τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο, προσκομίζοντας έκθεση ανυπαρξίας δικαιωμάτων του Δημοσίου.

 

η) Η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, στην οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υποχρεούται να χορηγήσει βεβαίωση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων του Δημοσίου, σε 15 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, άλλως το δικαστήριο χωρεί στη διαδικασία αναγνώρισης και χωρίς τη σχετική βεβαίωση, με την προσκομιδή βεβαίωσης της μη έκδοσής της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000).

 

2. α) Η αναγνώριση των δικαιούχων γίνεται σε δικάσιμο που ορίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Αντίγραφο της αίτησης με την πράξη και με κλήση για εμφάνιση κοινοποιείται δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 27 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971.

 

β) Προκειμένου για τους κατοίκους αλλοδαπής ή αγνώστων στοιχείων ή αγνώστου διαμονής κατά τον κτηματολογικό πίνακα, για την κλήτευσή τους εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου του νόμου αυτού.

 

Στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατά το άρθρο 6 του νόμου 2730/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατασκευή των έργων και εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ο ορισμός της δικάσιμης και η κλήτευση των δικαιούχων αποζημίωσης, στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχου στο Μονομελές Πρωτοδικείο, εφόσον υπερβαίνουν οι εικαζόμενοι δικαιούχοι τους 200, γίνεται με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου, που δημοσιεύεται σε δύο συνεχόμενα φύλλα 2 ημερήσιων εφημερίδων του οικείου νομού και με τοιχοκόλληση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα, της τοποθεσίας των ακινήτων, 15 ημέρες πριν τη δικάσιμη. Οι δημοσιεύσεις και η τοιχοκόλληση περιλαμβάνουν και πρόσκληση των ενδιαφερομένων να παραστούν κατά τη δικάσιμη και τα ονόματα των εικαζόμενων δικαιούχων κατά τα υπάρχοντα στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα ή τα στοιχεία της κτηματογράφησης (εάν έχει συνταχθεί). Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με δαπάνη του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης. Αν η διαδικασία κινηθεί από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον έχοντα εμπράγματο δικαίωμα, η σχετική δαπάνη επιδικάζεται σε βάρος του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης με την απόφαση αναγνώρισης των δικαιούχων.

 

γ) Κάθε διαφορά αποζημίωσης από παραλείψεις και ανακρίβειες των κτηματολογικών στοιχείων, χωρίς να επηρεάζει τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, δικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των εργατικών διαφορών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση άσκησης έφεσης το δικαστήριο δικαιούται, με προδικαστική του απόφαση, να διατάξει τη διενέργεια γραπτής πραγματογνωμοσύνης από έναν πραγματογνώμονα. Νέα συζήτηση της υπόθεσης ορίζεται με την απόφαση σε ορισμένη δικάσιμο, εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευσή της. Ο πραγματογνώμονας υποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από την επίδοση σε αυτόν της απόφασης, να ορκιστεί και να καταθέσει την πραγματογνωμοσύνη του. Κατά της απόφασης του Εφετείου δεν χωρεί ένδικο μέσο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 11 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

3. α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του νόμου [Ν] 809/1978 Περί ρυθμίσεως Θεμάτων τινών αφορών των εις τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προς δημιουργία πολιτικού αεροδρομίου Σπάτων, εφαρμόζονται αναλόγως και στις απαλλοτριώσεις του παρόντος νόμου της κτηματικής περιοχής Μεσογαίας.

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 809/1978 για τις απαλλοτριώσεις της ίδιας ως άνω κτηματικής περιοχής αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Κάθε πρόσωπο που αξιώνει δικαίωμα στα απαλλοτριούμενα, εφόσον στερείται των κατά νόμο απαιτούμενων τίτλων, προσκομίζει στο δικαστήριο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 Σχέσεις Κράτους - πολίτη κ.λ.π. ότι αυτός και οι δικαιοπάροχοί του ασκούν στο ακίνητο, με διάνοια κυρίου ή δικαιούχου εμπραγμάτου δικαιώματος, νομή από 20 τουλάχιστον χρόνια, χωρίς διεκδίκηση από το Δημόσιο και ένορκη γι' αυτό βεβαίωση δύο τουλάχιστον μαρτύρων ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή του Συμβολαιογράφου.

 

Στις δίκες του άρθρου αυτού, αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου ή της σχετικής αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κοινοποιείται και προς το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας της κτηματικής περιφέρειας του ακινήτου δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση.

 

Αντίγραφο της πράξης ή αίτησης με μέριμνα του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, χωρίς καθυστέρηση, τοιχοκολλείται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα για να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος.}

 

γ. Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων του Πατήματος Δήμογλη Δήμου Αχαρνών Αττικής, το Δικαστήριο συνεκτιμά κατά την ελεύθερη κρίση του και δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα το ιδιοκτησιακό καθεστώς του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 11 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.