Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 503/1985: Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και Εισαγωγικός του Νόμος, (ΦΕΚ 182/Α/1985), 24-10-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 2 εδάφιο γ' και 3 του νόμου [Ν] 1406/1983 (ΦΕΚ 182/Α/1983), με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Τα κείμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Εισαγωγικού του Νόμου, όπως ήδη ισχύουν και μεταγλωττίστηκαν στη δημοτική από την επιτροπή του άρθρου 36 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1406/1983, έχουν ως εξής:

 

ΚΩΔΙΞ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο A: Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 6

 

Κεφάλαιο Β: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης

 

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Κεφάλαιο Γ: Καθ' ύλη αρμοδιότητα

 

Άρθρο 12

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 17Α

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 21

 

Κεφάλαιο Δ: Κατά τόπο αρμοδιότητα

 

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 25

Άρθρο 29

Άρθρο 32

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 39

Άρθρο 39Α: Ειδική δωσιδικία διατροφών

Άρθρο 40

Άρθρο 40Α

Άρθρο 41

 

Κεφάλαιο Ε: Παρέκταση της αρμοδιότητας

 

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Έρευνα της αρμοδιότητας

 

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

 

Κεφάλαιο Η: Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας

 

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 60

Άρθρο 61

 

Κεφάλαιο Θ: Διάδικοι

 

Άρθρο 62

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 72

Άρθρο 73

 

Κεφάλαιο Ι: Ομοδικία

 

Άρθρο 74

Άρθρο 76

Άρθρο 78

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Συμμετοχή τρίτων στη δίκη

 

Άρθρο 79

Άρθρο 80

Άρθρο 81

Άρθρο 86

Άρθρο 87

Άρθρο 89

Άρθρο 91

Άρθρο 93

Άρθρο 93Α

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Πληρεξουσιότητα

 

Άρθρο 94

Άρθρο 96

Άρθρο 97

Άρθρο 98

Άρθρο 105

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές

 

Άρθρο 106

Άρθρο 111

Άρθρο 115

Άρθρο 116

Άρθρο 116Α

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Εκθέσεις

 

Άρθρο 117

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Δικόγραφα

 

Άρθρο 118

Άρθρο 119

Άρθρο 120

Άρθρο 121

 

Κεφάλαιο ΙΣΤ: Επιδόσεις

 

Άρθρο 122

Άρθρο 122Α: Επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα

Άρθρο 123

Άρθρο 124

Άρθρο 125

Άρθρο 126

Άρθρο 128

Άρθρο 129

Άρθρο 130

Άρθρο 131

Άρθρο 132

Άρθρο 133

Άρθρο 134

Άρθρο 135

Άρθρο 136

Άρθρο 138

Άρθρο 139

Άρθρο 140

Άρθρο 142

Άρθρο 143

 

Κεφάλαιο ΙΖ: Προθεσμίες

 

Άρθρο 144

Άρθρο 147

Άρθρο 148

Άρθρο 149

 

Κεφάλαιο ΙΗ: Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση

 

Άρθρο 152

Άρθρο 153

Άρθρο 156

Άρθρο 158

 

Κεφάλαιο ΙΘ: Ακυρότητες

 

Άρθρο 159

Άρθρο 160

Άρθρο 161

 

Κεφάλαιο Κ: Εγγυοδοσία

 

Άρθρο 162

Άρθρο 163

Άρθρο 164

Άρθρο 165

Άρθρο 166

Άρθρο 167

Άρθρο 172

 

Κεφάλαιο ΚΑ: Δικαστικά έξοδα

 

Άρθρο 173

Άρθρο 174

Άρθρο 175

Άρθρο 176

Άρθρο 177

Άρθρο 178

Άρθρο 179

Άρθρο 180

Άρθρο 181

Άρθρο 182

Άρθρο 183

Άρθρο 184

Άρθρο 185

Άρθρο 188

Άρθρο 190

Άρθρο 191

Άρθρο 192

Άρθρο 193

 

Κεφάλαιο ΚΒ: Ευεργέτημα πενίας

 

Άρθρο 194

Άρθρο 195

Άρθρο 196

Άρθρο 199

Άρθρο 200

Άρθρο 204

 

Κεφάλαιο ΚΓ: Ποινές

 

Άρθρο 205

Άρθρο 206

Άρθρο 207

 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια

 

Κεφάλαιο A: Απόπειρα συμβιβασμού

 

Άρθρο 208

Άρθρο 209

Άρθρο 210

Άρθρο 211

Άρθρο 212

Άρθρο 213

Άρθρο 214Α

Άρθρο 214Β: Δικαστική μεσολάβηση

Άρθρο 214Γ

 

Κεφάλαιο Β: Άσκηση της αγωγής

 

Άρθρο 215

Άρθρο 216

Άρθρο 218

Άρθρο 220

 

Κεφάλαιο Γ: Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής

 

Άρθρο 221

Άρθρο 223

Άρθρο 224

Άρθρο 225

 

Κεφάλαιο Δ: Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση

 

Άρθρο 226

Άρθρο 227

Άρθρο 228

Άρθρο 229

Άρθρο 230

Άρθρο 231

Άρθρο 232

 

Κεφάλαιο Ε: Συζήτηση στο ακροατήριο

 

Άρθρο 233

Άρθρο 236

Άρθρο 237

Άρθρο 238

Άρθρο 240

Άρθρο 241

Άρθρο 242

Άρθρο 244

Άρθρο 245

Άρθρο 246

Άρθρο 249

Άρθρο 250

Άρθρο 251

Άρθρο 252

Άρθρο 253

Άρθρο 254

Άρθρο 256

Άρθρο 257

Άρθρο 260

Άρθρο 261

Άρθρο 262

Άρθρο 263

Άρθρο 266

Άρθρο 268

Άρθρο 269

Άρθρο 270

Άρθρο 270Α

Άρθρο 271

Άρθρο 272: Ερημοδικία ενάγοντος. Πότε απορρίπτεται η αγωγή. Τύχη της ανταγωγής.

Άρθρο 273: Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος

Άρθρο 274: Ερημοδικία ή εμφάνιση του προσθέτως παρεμβαίνοντος

Άρθρο 275

Άρθρο 276

Άρθρο 277

Άρθρο 278

Άρθρο 279

Άρθρο 281

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Παρεμπίπτοντα

 

Άρθρο 282

Άρθρο 283

Άρθρο 285

 

Κεφάλαιο Ζ: Διακοπή και επανάληψη της δίκης

 

Άρθρο 286

Άρθρο 287

Άρθρο 288

Άρθρο 289

Άρθρο 290

Άρθρο 291

Άρθρο 292

 

Κεφάλαιο Ζ: Κατάργηση και περάτωση της δίκης

 

Άρθρο 293

Άρθρο 294

Άρθρο 295

Άρθρο 296

Άρθρο 297

Άρθρο 298

Άρθρο 299

 

Κεφάλαιο Θ: Απόφαση

 

Άρθρο 300

Άρθρο 301

Άρθρο 302

Άρθρο 303

Άρθρο 304

Άρθρο 305

Άρθρο 306

Άρθρο 307

Άρθρο 308

Άρθρο 309

Άρθρο 310

Άρθρο 311

Άρθρο 312

Άρθρο 313

Άρθρο 314

 

Κεφάλαιο Ι: Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων

 

Άρθρο 315

Άρθρο 317

Άρθρο 318

Άρθρο 320

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Δεδικασμένο

 

Άρθρο 321

Άρθρο 323

Άρθρο 325

Άρθρο 330

Άρθρο 334

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Απόδειξη

 

Τίτλος I: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 335

Άρθρο 338

Άρθρο 339

Άρθρο 340

Άρθρο 341

Άρθρο 347

Άρθρο 351

 

Τίτλος II: Ομολογία

 

Άρθρο 352

Άρθρο 353

Άρθρο 354

 

Τίτλος III: Αυτοψία

 

Άρθρο 355

Άρθρο 367

 

Τίτλος IV: Πραγματογνωμοσύνη

 

Άρθρο 368

Άρθρο 369

Άρθρο 370

Άρθρο 371

Άρθρο 372

Άρθρο 373

Άρθρο 374

Άρθρο 375

Άρθρο 376

Άρθρο 377

Άρθρο 378

Άρθρο 379

Άρθρο 380

Άρθρο 381

Άρθρο 382

Άρθρο 383

Άρθρο 384

Άρθρο 385

Άρθρο 386

Άρθρο 387

Άρθρο 388

Άρθρο 389

Άρθρο 390

Άρθρο 391

Άρθρο 392

 

Τίτλος V: Μάρτυρες

 

Άρθρο 393

Άρθρο 394

Άρθρο 396

Άρθρο 397

Άρθρο 398

Άρθρο 399

Άρθρο 400

Άρθρο 401

Άρθρο 402

Άρθρο 403

Άρθρο 405

Άρθρο 406

Άρθρο 407

Άρθρο 408

Άρθρο 409

Άρθρο 410

Άρθρο 411

Άρθρο 413

Άρθρο 414

 

Τίτλος VI: Εξέταση των διαδίκων

 

Άρθρο 415

Άρθρο 417

Άρθρο 420

 

Τίτλος VII: Όρκος

 

Άρθρο 421

Άρθρο 422

Άρθρο 423

Άρθρο 424

Άρθρο 426

Άρθρο 427

Άρθρο 428

Άρθρο 429

Άρθρο 430

Άρθρο 431

 

Τίτλος VIII: Έγγραφα

 

Άρθρο 432

Άρθρο 438

Άρθρο 439

Άρθρο 440

Άρθρο 441

Άρθρο 442

Άρθρο 443

Άρθρο 444

Άρθρο 445

Άρθρο 446

Άρθρο 447

Άρθρο 448

Άρθρο 450

Άρθρο 454

Άρθρο 457

Άρθρο 461

Άρθρο 465

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές

 

Άρθρο 466

Άρθρο 467

Άρθρο 468

Άρθρο 469

Άρθρο 470

Άρθρο 471

Άρθρο 472

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία

 

Άρθρο 473

Άρθρο 477

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Ειδικές διατάξεις για τη διανομή

 

Άρθρο 478

Άρθρο 480

Άρθρο 480Α

Άρθρο 482

Άρθρο 483

Άρθρο 484

Άρθρο 490

Άρθρο 494

 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ένδικα μέσα και ανακοπές

 

Κεφάλαιο A: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 495

Άρθρο 496

Άρθρο 497

Άρθρο 498

Άρθρο 499

Άρθρο 500

 

Κεφάλαιο Β: Ανακοπή ερημοδικίας

 

Άρθρο 501

Άρθρο 502

Άρθρο 503

Άρθρο 504

Άρθρο 505

Άρθρο 506

Άρθρο 507

Άρθρο 508

Άρθρο 509

Άρθρο 510

 

Κεφάλαιο Γ: Έφεση

 

Άρθρο 511

Άρθρο 512

Άρθρο 513

Άρθρο 515

Άρθρο 516

Άρθρο 517

Άρθρο 518

Άρθρο 519

Άρθρο 520

Άρθρο 523

Άρθρο 524

Άρθρο 527

Άρθρο 528

Άρθρο 529

Άρθρο 531

Άρθρο 533

Άρθρο 534

Άρθρο 535

Άρθρο 537

 

Κεφάλαιο Δ: Αναψηλάφηση

 

Άρθρο 538

Άρθρο 544

Άρθρο 545

Άρθρο 546

Άρθρο 547

Άρθρο 548

Άρθρο 551

 

Κεφάλαιο Ε: Αναίρεση

 

Άρθρο 552

Άρθρο 553

Άρθρο 555

Άρθρο 559

Άρθρο 560

Άρθρο 561

Άρθρο 562

Άρθρο 563

Άρθρο 564

Άρθρο 565

Άρθρο 566

Άρθρο 568

Άρθρο 569

Άρθρο 571

Άρθρο 573

Άρθρο 574

Άρθρο 575

Άρθρο 576

Άρθρο 577

Άρθρο 578

Άρθρο 579

Άρθρο 580

Άρθρο 581

Άρθρο 582

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ανακοπή και τριτανακοπή

 

Άρθρο 583

Άρθρο 584

Άρθρο 585

Άρθρο 586

Άρθρο 589

Άρθρο 590

 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ειδικές διαδικασίες

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 591

 

Κεφάλαιο Β: Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση

 

Τίτλος I: Υπαγόμενες διαφορές

 

Άρθρο 592

 

Τίτλος ΙI: Κοινές διατάξεις

 

Άρθρο 593

Άρθρο 594

Άρθρο 595

Άρθρο 596

Άρθρο 597

Άρθρο 598

Άρθρο 599

Άρθρο 600

Άρθρο 601

Άρθρο 602

 

Τίτλος ΙIΙ: Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές

 

Άρθρο 603

Άρθρο 604

Άρθρο 605

 

Τίτλος IV: Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων

 

Άρθρο 606

Άρθρο 607

Άρθρο 608

Άρθρο 609

 

Τίτλος V: Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές

 

Άρθρο 610

Άρθρο 611

Άρθρο 612

Άρθρο 613

 

Κεφάλαιο Γ: Περιουσιακές διαφορές

 

Τίτλος I: Υπαγόμενες διαφορές

 

Άρθρο 614

 

Τίτλος II: Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές

 

Άρθρο 615

Άρθρο 616

Άρθρο 617

Άρθρο 618

Άρθρο 619

Άρθρο 620

 

Τίτλος III: Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές

 

Άρθρο 621

Άρθρο 622

 

Τίτλος IV: Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές

 

Άρθρο 622Α

 

Τίτλος V: Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους

 

Άρθρο 622Β

 

Κεφάλαιο Δ: Διαταγές

 

Τίτλος I: Διαταγή πληρωμής

 

Άρθρο 623

Άρθρο 624

Άρθρο 625

Άρθρο 626

Άρθρο 627

Άρθρο 628

Άρθρο 629

Άρθρο 630

Άρθρο 630Α

Άρθρο 631

Άρθρο 632

Άρθρο 633

Άρθρο 634

Άρθρο 635

Άρθρο 636

Άρθρο 636Α

 

Τίτλος II: Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου

 

Άρθρο 637

Άρθρο 638

Άρθρο 639

Άρθρο 640

Άρθρο 641

Άρθρο 642

Άρθρο 643

Άρθρο 644

Άρθρο 645

Άρθρο 646

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διαφορές παράδοσης ή απόδοσης μισθίου και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους

 

Άρθρο 647

Άρθρο 648

Άρθρο 649

Άρθρο 650

Άρθρο 651

Άρθρο 652

Άρθρο 653

Άρθρο 654

Άρθρο 655

Άρθρο 656

Άρθρο 657

Άρθρο 658

Άρθρο 659

Άρθρο 660

Άρθρο 661

Άρθρο 662

Άρθρο 662Α

Άρθρο 662Β

Άρθρο 662Γ

Άρθρο 662Δ

Άρθρο 662ΣΤ

Άρθρο 662Θ

Άρθρο 662Η

 

Κεφάλαιο Ζ: Εργατικές διαφορές

 

Άρθρο 663

Άρθρο 664

Άρθρο 665

Άρθρο 666

Άρθρο 667

Άρθρο 668

Άρθρο 669

Άρθρο 670

Άρθρο 671

Άρθρο 672

Άρθρο 672Α

Άρθρο 673

Άρθρο 674

Άρθρο 675

Άρθρο 675Α

Άρθρο 676

 

Κεφάλαιο Η: Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας

 

Άρθρο 677

Άρθρο 678

Άρθρο 679

Άρθρο 680

Άρθρο 681

 

Κεφάλαιο Θ: Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισής του

 

Άρθρο 681Α

 

Κεφάλαιο Ι: Διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων

 

Άρθρο 681Β

Άρθρο 681Γ

Άρθρο 681Δ

 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ασφαλιστικά μέτρα

 

Κεφάλαιο A: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 682

Άρθρο 683

Άρθρο 684

Άρθρο 685

Άρθρο 686

Άρθρο 687

Άρθρο 688

Άρθρο 689

Άρθρο 690

Άρθρο 691

Άρθρο 691Α

Άρθρο 692

Άρθρο 693

Άρθρο 694

Άρθρο 695

Άρθρο 696

Άρθρο 697

Άρθρο 699

Άρθρο 700

Άρθρο 702

Άρθρο 703

 

Κεφάλαιο Β: Εγγυοδοσία

 

Άρθρο 704

Άρθρο 705

 

Κεφάλαιο Γ: Έγγραφη προσημείωση υποθήκης

 

Άρθρο 706

 

Κεφάλαιο Δ: Συντηρητική κατάσχεση

 

Άρθρο 707

Άρθρο 709

Άρθρο 711

Άρθρο 712

Άρθρο 713

Άρθρο 714

Άρθρο 715

Άρθρο 720

Άρθρο 721

Άρθρο 722

Άρθρο 723

Άρθρο 724

 

Κεφάλαιο Ε: Δικαστική μεσεγγύηση

 

Άρθρο 725

Άρθρο 727

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων

 

Άρθρο 728

Άρθρο 729

Άρθρο 729Α

Άρθρο 730

 

Κεφάλαιο Ζ: Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

 

Άρθρο 731

Άρθρο 732

Άρθρο 732Α: Προσωρινή απασχόληση εργαζομένου

Άρθρο 733

Άρθρο 734

Άρθρο 735

Άρθρο 736

 

Κεφάλαιο Η: Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση

 

Άρθρο 737

Άρθρο 738

 

Κεφάλαιο Θ: Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

 

Άρθρο 738Α

 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ: Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας

 

Κεφάλαιο A: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 739

Άρθρο 740

Άρθρο 741

Άρθρο 742

Άρθρο 743

Άρθρο 744

Άρθρο 745

Άρθρο 747

Άρθρο 748

Άρθρο 749

Άρθρο 750

Άρθρο 751

Άρθρο 755

Άρθρο 756

Άρθρο 758

Άρθρο 759

Άρθρο 762

Άρθρο 763

Άρθρο 764

Άρθρο 769

Άρθρο 773

Άρθρο 774

Άρθρο 775

Άρθρο 776

Άρθρο 780

Άρθρο 781

 

Κεφάλαιο Β: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 782

Άρθρο 783

Άρθρο 784

Άρθρο 786

Άρθρο 787

Άρθρο 791

Άρθρο 792

Άρθρο 796

Άρθρο 797

Άρθρο 798

Άρθρο 799

Άρθρο 800

Άρθρο 801

Άρθρο 804

Άρθρο 807

Άρθρο 808

Άρθρο 809

Άρθρο 810

Άρθρο 813

Άρθρο 819

Άρθρο 820

Άρθρο 823

Άρθρο 824

Άρθρο 825: Ερμηνεία διαθήκης υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών

Άρθρο 826

Άρθρο 827

Άρθρο 832

Άρθρο 834

Άρθρο 838

Άρθρο 839

Άρθρο 841

Άρθρο 843

Άρθρο 847

Άρθρο 851

Άρθρο 861

Άρθρο 862

Άρθρο 863

Άρθρο 864

Άρθρο 865

Άρθρο 866

 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Διαιτησία

 

Άρθρο 867

Άρθρο 868

Άρθρο 869

Άρθρο 871

Άρθρο 871Α

Άρθρο 872

Άρθρο 873

Άρθρο 874

Άρθρο 878

Άρθρο 880

Άρθρο 884

Άρθρο 886

Άρθρο 882

Άρθρο 882Α

Άρθρο 891

Άρθρο 892

Άρθρο 893

Άρθρο 897

Άρθρο 899

Άρθρο 900

Άρθρο 901

Άρθρο 902

Άρθρο 903

 

ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ: Αναγκαστική εκτέλεση

 

Κεφάλαιο A: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 904

Άρθρο 905

Άρθρο 908

Άρθρο 909

Άρθρο 910

Άρθρο 911

Άρθρο 912

Άρθρο 913

Άρθρο 914

Άρθρο 915

Άρθρο 916

Άρθρο 917

Άρθρο 918

Άρθρο 922

Άρθρο 923

Άρθρο 924

Άρθρο 926

Άρθρο 927

Άρθρο 929

Άρθρο 930

Άρθρο 932

Άρθρο 933

Άρθρο 934

Άρθρο 935

Άρθρο 936

Άρθρο 937

Άρθρο 938

Άρθρο 939

Άρθρο 940

Άρθρο 940Α

 

Κεφάλαιο Β: Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης

 

Άρθρο 941

Άρθρο 943

Άρθρο 944

Άρθρο 945

Άρθρο 946

Άρθρο 947

Άρθρο 949

Άρθρο 950

Άρθρο 951

Άρθρο 952

 

Κεφάλαιο Γ: Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη

 

Άρθρο 953

Άρθρο 954

Άρθρο 955

Άρθρο 956

Άρθρο 958

Άρθρο 959

Άρθρο 959Α: Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα - ηλεκτρονικός πλειστηριασμός

Άρθρο 960

Άρθρο 961

Άρθρο 962

Άρθρο 963

Άρθρο 964

Άρθρο 965

Άρθρο 966

Άρθρο 967

Άρθρο 969

Άρθρο 971

Άρθρο 972

Άρθρο 973

Άρθρο 974

Άρθρο 975

Άρθρο 976

Άρθρο 977

Άρθρο 977Α: Σειρά κατάταξης υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη

Άρθρο 978

Άρθρο 979

Άρθρο 980

Άρθρο 981

 

Κεφάλαιο Δ: Κατάσχεση σε χέρια τρίτου

 

Άρθρο 982

Άρθρο 983

Άρθρο 985

Άρθρο 986

Άρθρο 988

Άρθρο 990

Άρθρο 991

Άρθρο 991Α

 

Κεφάλαιο Ε: Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη

 

Άρθρο 992

Άρθρο 993

Άρθρο 995

Άρθρο 994

Άρθρο 997

Άρθρο 998

Άρθρο 998Α

Άρθρο 999

Άρθρο 1000

Άρθρο 1001

Άρθρο 1001Α

Άρθρο 1002

Άρθρο 1003

Άρθρο 1004

Άρθρο 1005

Άρθρο 1006

Άρθρο 1007

Άρθρο 1009

Άρθρο 1010

Άρθρο 1011

Άρθρο 1011Α

Άρθρο 1012

Άρθρο 1015

Άρθρο 1016

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων

 

Άρθρο 1017

Άρθρο 1018

Άρθρο 1019

Άρθρο 1020

Άρθρο 1021

 

Κεφάλαιο Ζ: Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

 

Άρθρο 1022

Άρθρο 1023

Άρθρο 1024

Άρθρο 1030

Άρθρο 1033

 

Κεφάλαιο Η: Αναγκαστική διαχείριση

 

Άρθρο 1034

Άρθρο 1036

Άρθρο 1046

 

Κεφάλαιο Θ: Προσωπική κράτηση

 

Άρθρο 1047

Άρθρο 1049

Άρθρο 1054

 

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 17-10-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.