Νόμος 2730/99 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Παρακατάθεση αποζημίωσης και αμοιβές πραγματογνωμόνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατά την παράγραφο 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται τα εξής:

 

1. Η παρακατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνοδεύεται υποχρεωτικώς:

 

i) από την απόφαση προσδιορισμού της αποζημίωσης,

ii) από πίνακα παρακατάθεσης κατά διαιρετή ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει την αποζημίωση για το έδαφος και χωριστά για τα συστατικά και

iii) από τον κτηματολογικό πίνακα και το κτηματολογικό διάγραμμα.

 

2. Τα έξοδα και η αμοιβή των πραγματογνωμόνων βαρύνουν τον υπόχρεο αποζημίωσης, προσδιορίζονται από το Εφετείο και κατατίθενται υποχρεωτικώς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μαζί με την οριστική αποζημίωση. Αν κατά την απόφαση του Εφετείου δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής διαφοράς οριστικής αποζημίωσης, τα έξοδα και η αμοιβή των πραγματογνωμόνων κατατίθενται από τον υπόχρεο αποζημίωσης, εντός ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης που τα προσδιορίζει. Η απόφαση του Δικαστηρίου ως προς τα έξοδα και την αμοιβή του πραγματογνώμονα δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Αν επήλθε ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, χωρίς να εκδοθεί απόφαση για την οριστική αποζημίωση και σε κάθε περίπτωση που δεν εξεδόθη απόφαση του Εφετείου, αλλά έχει διενεργηθεί η πραγματογνωμοσύνη, τα έξοδα και η αμοιβή των πραγματογνωμόνων καθορίζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του Εφετείου δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.