Νόμος 2730/99 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης ακινήτων του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Διοικητικές πράξεις με τις οποίες παραχωρήθηκαν κατά χρήση ακίνητα κυριότητας του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή επιχειρήσεων ή οργανισμών του δημόσιου τομέα ή Ανωνύμων Εταιρειών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε οποιαδήποτε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή οργανισμό και επιχείρηση του Δημοσίου ή δημόσια υπηρεσία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε περίπτωση που ιδιωτικά ακίνητα επιτάχθηκαν, από τα αναφερόμενα παραπάνω πρόσωπα ή υπηρεσίες, από την ισχύ του νόμου αυτού, ανακαλούνται αυτοδικαίως οι σχετικές πράξεις παραχώρησης ή επίταξης, χωρίς την έκδοση ειδικής ανακλητικής απόφασης, κατά το μέρος που η έκταση που παραχωρήθηκε ή επιτάχθηκε προορίζεται αμέσως ή εμμέσως για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων, αναγκαίων για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων.

 

β) Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από έγγραφη ειδοποίηση της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, οι αρμόδιοι φορείς της Διοίκησης υποχρεούνται να εκδώσουν διαπιστωτική πράξη ανάκλησης για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου, ορίζοντας τις λεπτομέρειες παράδοσης της κατοχής των ακινήτων για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων κατά τις υποδείξεις της παραπάνω επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

2.α. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, οι κατέχοντες τα ακίνητα με οποιαδήποτε έννομη σχέση υποχρεούνται στην παράδοση της κατοχής τους στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή στους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης των έργων, εντός προθεσμίας τασσομένης εγγράφως από την οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή τους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης των έργων, όχι μικρότερης των δύο (2) μηνών, που μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση τους, μια μόνο φορά κατά 1 μήνα.

 

β. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή οι αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης των έργων παραλαμβάνουν και παραδίδουν τα ακίνητα με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Οι φορείς εκτέλεσης των έργων ή οι τυχόν ανάδοχοι παραχώρησης αυτών υποχρεούνται να παραδώσουν στην οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής τα εκτελούμενα έργα και εγκαταστάσεις, κύριες και βοηθητικές, εγκαίρως για τη διεξαγωγή των δοκιμαστικών και κυρίως αγωνιστικών εκδηλώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, πάντοτε δε πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης, από τις οικείες συμβάσεις, πράξεις ή μνημόνια, προθεσμίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

3. Σε περίπτωση άρνησης απόδοσης της χρήσης των παραπάνω ή αυθαιρέτως ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση κατεχομένων ακινήτων, η Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία δύναται να επιληφθεί της κατοχής των ακινήτων με τη διαδικασία των διακατοχικών διαφορών (άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1539/1938 περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων), εφαρμοζόμενης αναλόγως. Η ανακοπή ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών κατά της απόφασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

4. Οι αξιώσεις αποζημίωσης των προσώπων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (πλην φυσικών προσώπων ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου) για τα έξοδα μετεγκατάστασης, κανονίζονται διοικητικώς, άλλως τα δικαιούχα πρόσωπα μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια, χωρίς οι αξιώσεις αυτές να αποτελούν λόγο αναβολής παράδοσης της χρήσης των ακινήτων. Αξιώσεις αποζημίωσης φυσικών προσώπων ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα από την παραπάνω αιτία, εφόσον αναφέρονται σε ακίνητα αναγκαία για την εκτέλεση των έργων ή εγκαταστάσεων τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, εφόσον δεν επιλύονται συμβιβαστικώς, εκδικάζονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος νόμου.

 

5. Στις περιπτώσεις ακινήτων που ανήκουν στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999 και τα οποία προορίζονται, αμέσως ή εμμέσως, για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων αναγκαίων για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, εφόσον είναι μισθωμένα ή κατέχονται με οποιαδήποτε άλλη συμβατική ή εξωσυμβατική σχέση ή παρανόμως, οι σχετικές συμβάσεις και σχέσεις λύονται μετά δίμηνη προειδοποίηση από την Αθήνα 2004 ή τους αναδόχους εκτέλεσης των έργων και εγκαταστάσεων, προς τους εκμισθωτές, μισθωτές ή κατόχους.

 

Προειδοποίηση γενόμενη εγγράφως πριν την ισχύ του παρόντος νόμου υπολογίζεται για τη δίμηνη προθεσμία.

 

Ειδικά για την αποβολή των μισθωτών ή των κατόχων που ενεργούν για λογαριασμό τους, οφείλεται αποζημίωση στους μισθωτές δώδεκα (12) μηνιαίων μισθωμάτων, η οποία καταβάλλεται από την Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή τον φορέα εκτέλεσης του έργου. Ενάγοντες στη σχετική δίκη μπορεί να είναι και η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή ο φορέας ή ανάδοχος εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου.

 

Κάθε διαφορά για αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 2730/1999 ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποβολής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

Τα ακίνητα του άρθρου 12 παράγραφος 1 του νόμου 2730/1999, μετά την αποβολή του μισθωτή ή κατόχου μπορούν να χρησιμοποιούνται προσωρινά, μέχρι την έναρξη κατασκευής του Ολυμπιακού Έργου για δημόσιους σκοπούς ή σκοπούς δημόσιας ωφέλειας (εξυπηρέτηση εκτέλεσης Ολυμπιακών έργων οδοποιίας, διευκόλυνσης λειτουργίας και διακίνησης επιβατών του Μητροπολιτικού Σιδηρόδρομου - Μετρό κ.λ.π.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 8, 9, 10 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.