Νόμος 2636/98 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Υφιστάμενες δικαιοπραξίες και εκκρεμείς δίκες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, οι οποίες αφορούν τα περιουσιακό στοιχεία ή τις ως άνω επιχειρηματικές μονάδες, των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει η εταιρία και οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι την ημερομηνία ανάληψης της διοίκησης και διαχείρισης αυτών από την εταιρία, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από αυτήν.

 

2. Εκκρεμείς δίκες για διαφορές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες, των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει η εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την εταιρία. Η συζήτηση των δικών αυτών μπορεί να αναβάλλεται ύστερα από αίτηση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή της εταιρίας.

 

3. α) Εκκρεμείς διαδικασίες διαγωνισμών προμηθειών εκτέλεσης έργων αγοροπωλησιών εκμισθώσεων μισθώσεων και εν γένει παραχωρήσεων, οι οποίες αφορούν περιουσιακά στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες των οποίων η διοίκηση και διαχείριση ανήκει στην εταιρεία συνεχίζονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της και ολοκληρώνονται από την εταιρεία η οποία καθιστά πλήρως τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

β) Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών.

 

Η συνέχιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών προμηθειών και εκτέλεσης έργων της παρούσας παραγράφου πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει περαιωθεί το αργότερο μέχρι την εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο. Σε διαφορετική περίπτωση η συνέχιση και ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών γίνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 17 και 23 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) εφαρμόζονται και στην εταιρία.

 

5. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τη λειτουργία των υπηρεσιών που καταργούνται, για τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται στην εταιρία και γενικά για την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων, των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει η εταιρία, μεταφέρονται σε αυτήν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

6. Οποιαδήποτε οφειλή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που έχει δημιουργηθεί από τις εκμεταλλεύσεις των επιχειρηματικών μονάδων του, αναλαμβάνεται και εξοφλείται από την εταιρία.

 

Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και των επιχειρηματικών μονάδων αυτού μέχρι την ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης αυτών από την Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης Περιουσίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους οργανισμούς, ταμεία και λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές συνεισπράττονται από αυτό (για κύρια και επικουρική ασφάλιση), μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία κεφαλαιοποιούνται.

 

Επί της ως άνω κεφαλαιοποιημένης οφειλής καταβάλλεται ως προκαταβολή ποσοστό 10%, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και όχι πέραν του τέλους του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, το δε υπόλοιπο ποσό της οφειλής εξοφλείται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 01-11-2000.

 

Η αίτηση για το διακανονισμό πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Οι λεπτομέρειες και o τρόπος εξόφλησης των πιο πάνω οφειλών θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Κάθε τυχόν υφιστάμενη φορολογική υποχρέωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, περιλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων και κυρώσεων, προερχόμενη από τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών μονάδων του κατά τις τελευταίες δώδεκα χρήσεις μέχρι 03-08-2000, εξαντλείται με τη βεβαίωση φόρου ίσου προς 1% επί των εσόδων εκμετάλλευσης των άνω χρήσεων. Με τη βεβαίωση του άνω φόρου όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού θεωρούνται περαιωμένες. Οι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία βεβαιωθείσες στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία απαιτήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που προέρχονται από την εκ μέρους του εκμετάλλευση των ως άνω επιχειρηματικών μονάδων, εκχωρούνται αυτοδικαίως στο Δημόσιο και συμψηφίζονται προς ισόποσες απαιτήσεις του Δημοσίου από τον βεβαιωθέντα κατά τα ανωτέρω φόρο. Τυχόν υπόλοιπο οφειλής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εξοφλείται από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία σε τριάντα έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου και βεβαιώσεων του άνω φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

7. Απαιτήσεις και κάθε άλλο δικαίωμα από σύμβαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, από περιουσιακό στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, των οποίων η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στην Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης Περιουσίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 6 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), ανεξάρτητα από το χρόνο γενέσεως αυτών,εκχωρούνται αυτοδικαίως στην Ανώνυμη Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

8. Εκκρεμείς δίκες για τις απαιτήσεις αυτές συνεχίζονται από την εδάφια στο όνομά της και για λογαριασμό της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

9. Η ρύθμιση για την εξόφληση των απαιτήσεων που εκχωρούνται προς την ως άνω εταιρία γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παράγραφος 9 του νόμου 2741/1999 και την υπ' αριθμού ΤΙ/1300/31-03-2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 462/Β/2000). Η οριζόμενη στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση προθεσμία για την υποβολή αίτησης για ρύθμιση παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην ως άνω εκχώρηση περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα απαιτήσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις και έχουν ρυθμισθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.