Νόμος 2160/93

Ν2160/1993: Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2160/1993: Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 118/Α/1993), 19-07-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση της νομοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 1: Εποπτεία, τουριστική πολιτική, Διοίκηση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

Άρθρο 2: Τουριστικές επιχειρήσεις

Άρθρο 3: Ειδικό σήμα λειτουργίας

Άρθρο 4: Ελεγκτικές αρμοδιότητες - Κυρώσεις

Άρθρο 5: Θέματα προσωπικού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 6: Μεταβατικές, εξουσιοδοτικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 7: Διατάξεις περί του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

 

Κεφάλαιο Β: Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και έλεγχος καζίνων

 

Άρθρο 8: Αρχές - Ορισμοί

Άρθρο 9: Σύνθεση της Επιτροπής Καζίνων - Προσόντα - Ασυμβίβαστα μελών

Άρθρο 10: Λειτουργία της Επιτροπής Καζίνων

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Καζίνων

Άρθρο 12: Οργάνωση Γραμματείας της Επιτροπής Καζίνων

Άρθρο 13: Νομική Υπηρεσία, Σύμβουλοι, Επιτροπές

Άρθρο 14: Έκδοση Κανονισμών

Άρθρο 15: Διεξαγωγή παιχνιδιών

Άρθρο 16: Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Άρθρο 17: Χορήγηση αδειών, επάρκειας ή καταλληλότητας

Άρθρο 18: Διαδικασία χορήγησης αδειών, επάρκειας ή καταλληλότητας

Άρθρο 19: Προϋποθέσεις αδειών, επάρκειας ή καταλληλότητας

Άρθρο 20: Περιορισμοί και απαγορεύσεις

Άρθρο 21: Εμπιστευτικότητα πληροφοριών - Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 22: Τέλη και Έξοδα - Έσοδα της Επιτροπής Καζίνων

Άρθρο 23: Μη καταβολή τελών και εξόδων

Άρθρο 24: Δικαιοπραξίες υποβαλλόμενες σε άδεια, επάρκεια ή έγκριση

Άρθρο 25: Διοικητικός έλεγχος

Άρθρο 26: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 27: Αριθμός και γεωγραφική κατανομή καζίνων

Άρθρο 28: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων

 

Άρθρο 29: Ορισμοί - Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 30: Διοίκηση - Διαχείριση - Εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων

Άρθρο 31: Δημιουργία μαρίνων. Πρωτοβουλία - Διαδικασία - Εκμετάλλευση

Άρθρο 31Α: Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων

Άρθρο 31Β

Άρθρο 32: Απαλλοτριώσεις

Άρθρο 33: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα

Άρθρο 34: Δημιουργία ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών

Άρθρο 34Α

Άρθρο 34Β

Άρθρο 35: Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων

Άρθρο 36: Φορολογικά, αρχαιολογικά και γενικά θέματα

Άρθρο 37: Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Διεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Κεφάλαιο Δ: Εταιρείες αναπτύξεως έργων υποδομής

 

Άρθρο 38: Εταιρείες αναπτύξεως έργων υποδομής - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 39

Άρθρο 40: Συμβούλιο έργων υποδομής

Άρθρο 41: Παραρτήματα

Άρθρο 42: Κατάργηση αντίθετων διατάξεων

Άρθρο 43: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Μύκονος, 19-07-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.