Νόμος 2730/99 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Προσωρινή χρήση ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εταιρεία ή οι ανάδοχοι εκτέλεσης των έργων και εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων μπορούν να κάνουν χρήση προσωρινώς ακινήτων που δεν έχουν απαλλοτριωθεί και ανήκουν στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση ή επίσπευση των έργων ή τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος, ή άλλων Ολυμπιακών εκδηλώσεων χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης ή άλλο τέλος, εκτός από την υποχρέωση αποκατάστασης των τυχόν ζημιών και επαναφοράς των ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν στην προγενέστερή τους κατάσταση.

 

Σε περίπτωση άρνησης των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου να παραχωρήσουν προσωρινά, χωρίς αποζημίωση, ακίνητά τους για την εκτέλεση έργου ή εγκατάστασης ή για την τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος, για την απόκτηση της κατοχής των ακινήτων από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή το φορέα εκτέλεσης του έργου, εφαρμόζεται η διαδικασία της επόμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και την παράγραφο 12 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

2. α. Για την εξασφάλιση της προσωρινής χρήσης ιδιωτικών ακινήτων, για τους ίδιους παραπάνω σκοπούς, οφείλεται αποζημίωση που καθορίζεται οριστικά, μετά από αίτηση της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και του φορέα του έργου, κατά των ιδιοκτητών ή κάθε άλλου που κατέχει νόμιμα το ακίνητο, από το κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 και επόμενα) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η δικάσιμος προσδιορίζεται σε 15 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης. Η κλήτευση γίνεται με επίδοση αντιγράφου του δικογράφου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η αναβολή της συζήτησης για σημαντικό λόγο επιτρέπεται μόνο μία φορά σε δικάσιμο εντός επτά (7) ημερών.

 

β. Το δικαστήριο με την απόφασή του προσδιορίζει την αποζημίωση και διατάσσει συγχρόνως με την ίδια απόφαση την αποβολή κάθε κυρίου, νομέα, κατόχου και μισθωτή με τον όρο καταβολής ή παρακατάθεσης της αποζημίωσης που προσδιορίστηκε δικαστικά. Η απόφαση είναι προσωρινά εκτελεστή. Αυθαίρετοι κάτοχοι των ακινήτων αποβάλλονται μετά από προειδοποίηση ενός (1) μηνός, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου ανάλογα εφαρμοζόμενης. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται, καθαρογράφεται και υπογράφεται σε 15 ημέρες από τη συζήτηση. Κατά της απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η άσκηση της έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης είναι το κατά τόπο αρμόδιο Εφετείο, το οποίο δικάζει την υπόθεση κατά τη διαδικασία των άρθρων 733, 734 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ανάλογα εφαρμοζομένων. Η απόφαση του Εφετείου δεν υπόκειται σε άλλο τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

 

γ. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου εκτελείται με βάση αντίγραφό της και επίδοση επιταγής για εκτέλεση, μόνο μετά την καταβολή ή παρακατάθεση του δικαστικά προσδιορισμένου ποσού της αποζημίωσης. Σε περίπτωση που το ακίνητο κατέχει νόμιμα τρίτος, χωρίς αυτός να είναι γνωστός στην αιτούσα, δεκτικός της καταβολής της αποζημίωσης, είναι και ο κύριος του ακινήτου. Αίτηση αναστολής ή αναβολής της εκτέλεσης, εφόσον δεν αναφέρεται στην πληρότητα της δικαστικά καθορισμένης αποζημίωσης, είναι απαράδεκτη. Η απόφαση του δικαστηρίου εκτελείται και κατά του μισθωτή του ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία της διάταξης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να έχει καταβληθεί στον μισθωτή η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή αποζημίωση. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης δικάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μετά από επίδοση αντιγράφου της στον καθ' ου η αίτηση, πριν από σαράντα οκτώ (48) ώρες. Η απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης.

 

δ. Διάδικοι στις διαφορές του παρόντος άρθρου είναι η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, ο φορέας εκτέλεσης του έργου, ο οποίος είναι και ο υπόχρεος αποζημίωσης, ο ιδιοκτήτης ή ο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάτοχος του ακινήτου, δικαιούχος της αποζημίωσης.

 

ε. Εκκρεμείς δίκες διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις εφόσον δεν συζητήθηκαν μέχρι την ισχύ του παρόντος. Αν όμως συζητήθηκαν οι υποθέσεις, το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζει κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

3. Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό ακίνητα είναι μισθωμένα σε τρίτους, οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης λύονται πρόωρα ή αναστέλλονται, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόμου, μετά από μηνιαία έγγραφη προειδοποίηση από την εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή τον φορέα εκτέλεσης του έργου. Η προειδοποίηση κοινοποιείται προς τους εκμισθωτές και τους μισθωτές. Για την πρόωρη λύση των μισθώσεων οφείλεται αποζημίωση στους μισθωτές, που ισούται με έξι (6) μηνιαία μισθώματα. Η αγωγή απόδοσης των ακινήτων στο Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να υποβληθεί και κατά το άρθρο 69 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

4. Τα εκάστοτε αναγκαία δημόσια ή ιδιωτικά ακίνητα για προσωρινή χρήση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία ορίζεται ο υπόχρεος αποζημίωσης και μπορεί να ρυθμίζονται οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 2,3 και 4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

5. Η διάνοιξη υπογείων σηράγγων στο επιβαλλόμενο από τις τεχνικές ανάγκες βάθος, κατά την εκτέλεση έργων αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετούντων την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, γίνεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στους κυρίους των υπερκείμενων ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών. Σε περίπτωση που υφίσταται υποχρέωση αποζημίωσης εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι κύριοι ή νομείς και κάτοχοι, από οποιαδήποτε αιτία, των ακινήτων υποχρεούνται να επιτρέπουν τη διάνοιξη των υπόγειων σηράγγων και κάθε τι αναγκαίο για την κατασκευή, χρήση, επισκευή και συντήρησή τους, ανεξάρτητα από τις τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.