Νόμος 2992/02

Ν2992/2002: Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2992/2002: Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 54/Α/2002), 20-03-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας

 

Άρθρο 1: Καθιέρωση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί Εταιριών Επενδύσεων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία

Άρθρο 5: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων του Κεφαλαίου Β' του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) περί της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών Εταιριών Επενδύσεων Ποντοπόρου Ναυτιλίας

Άρθρο 7: Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου

Άρθρο 8: Τροποποίηση των ιδρυτικών διατάξεων του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ)

 

Κεφάλαιο Β: Κίνητρα επιχειρηματικότητας - ανάπτυξης

 

Άρθρο 9: Κίνητρα συγχωνεύσεων επιχειρήσεων

Άρθρο 10: Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας

Άρθρο 11: Αποσβέσεις ξενοδοχείων

 

Κεφάλαιο Γ: Φορολογικά αναπτυξιακά κίνητρα και λοιπές φορολογικές διατάξεις

 

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις στη φορολογία των ναυτικών

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις θεμάτων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 18: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/65/ΕΚ του Συμβουλίου της 17-10-2000, για την τροποποίηση της Οδηγίας 1977/388/ΕΟΚ, όσον αφορά τον προσδιορισμό του υπόχρεου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ του κράτους και των δημοσίων επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/52/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 1980/723/ΕΟΚ

 

Άρθρο 22: (άρθρο 1 παράγραφος 2 οδηγίας 2000/52/ΕΚ) Ορισμοί

Άρθρο 27: (άρθρο 1 παράγραφος 6 οδηγίας 2000/52/ΕΚ)

 

Κεφάλαιο Ε: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 28: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 2601/1998 και του νόμου 2676/1999

Άρθρο 31: Τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του νόμου 2364/1995

Άρθρο 32: Τροποποιήσεις στο άρθρο 4 του νόμου 2364/1995

Άρθρο 33: Τροποποίηση άρθρων 5 και 6 του νόμου 2364/1995

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις για τις Εταιρίες Διανομής Αερίου και τις Εταιρίες Παροχής Αερίου

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 44 του νόμου 2773/1999

Άρθρο 37: Εισαγωγή αυτοκινήτων οχημάτων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

Άρθρο 45: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις θεμάτων της επιχείρησης Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία

 

Άρθρο 47

Άρθρο 48: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-03-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.