Νόμος 2992/02 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι αποδοχές του επιστημονικού ή άλλου ειδικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. Στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στο λοιπό προσωπικό που αποσπάται στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων από τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγείται από 01-01-2002, ειδική μηνιαία αποζημίωση που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Το ύψος της ειδικής αυτής αποζημίωσης, η διαδικασία καταβολής της, ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.}

 

2. Η προθεσμία της παραγράφου 1)α και μόνο όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο, του άρθρου 17 του νόμου 2744/1999, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 11 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) και 5 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001), παρατείνεται μέχρι 30-06-2002.

 

3. Στο άρθρο 2 του νόμου 2166/1993 προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:

 

{7. Εφόσον, μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων υφίσταται λογαριασμός απαιτήσεις από Κοινοπραξίες συμμετοχής παρέχεται στις επιχειρήσεις αυτές η δυνατότητα για τις απαιτήσεις που αφορούν έργα, τα οποία έχουν περατωθεί μέχρι την αίτηση συγχωνεύσεως, να μεταφέρουν το λογαριασμό των απαιτήσεων αυτών στο λογαριασμό 16 του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου ασωμάτων στοιχείων παγίου ενεργητικού σε νέα εταιρία, με απόσβεση τούτων τμηματικά και ισόποσα σε μια πενταετία, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα, ή συμψηφισμού με τα προκύπτοντα φορολογητέα κέρδη.}

 

4. Τα ποσά των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) και των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών της παραγράφου 25 του άρθρου 11 του νόμου 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/2001), από 01-01-2002 ορίζονται σε χίλια οκτακόσια (1.800) και έξι (6) ευρώ αντίστοιχα.

 

5. Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα και ποδήλατα που βρίσκονται από Αστυνομικές Αρχές, εφόσον δεν θεωρούνται εγκαταλελειμμένα κατά την έννοια του άρθρου 1 της αριθμόν [Α] 1002901/67/Τ.& Ε.Φ./14-01-2002 (ΦΕΚ 57/Β/2002) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δημόσιας Τάξης Διαδικασία και προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλειμμένων οχημάτων και των ισχυουσών κάθε φορά διατάξεων και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα, παραδίδονται αμέσως στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των κατόχων τους, όπου εκτίθενται σε ειδικό εκθεσιακό χώρο επί έξι (6) μήνες για τυχόν αναζήτηση και αναγνώριση από τους κατόχους τους. Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία τα ανευρεθέντα εκποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού υπέρ των πόρων του Δημοσίου.

 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο ή πειστήριο εγκλήματος φυλάσσονται μέχρι να αποφασισθεί η τύχη τους με την έκδοση σχετικού δικαστικού βουλεύματος ή απόφασης.

 

6. Κάτοχος οχήματος που επιθυμεί να καταθέσει την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες αυτού σε Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 93 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, υποχρεούται είτε να φυλάξει αυτό σε ιδιωτικό κλειστό χώρο είτε να το παραδώσει για πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Για την κατάθεση των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται και η προσκόμιση είτε υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, στην πρώτη περίπτωση, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού είτε βεβαίωσης του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού στη δεύτερη περίπτωση.

 

7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) και μετά τις λέξεις χρήσης των προστίθεται η φράση παραπάνω ή αυθαιρέτως ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση κατεχομένων.

 

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999 η λέξη τρίμηνη αντικαθίσταται με τη λέξη δίμηνη.

 

9. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999 προστίθεται:

 

{Προειδοποίηση γενόμενη εγγράφως πριν την ισχύ του παρόντος νόμου υπολογίζεται για τη δίμηνη προθεσμία.}

 

10. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κάθε διαφορά για αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 2730/1999 ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποβολής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.}

 

11. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1965/1991, όπως η περίπτωση δ' έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 90 του νόμου [Ν] 1969/1991, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ) Οι τιμές των φαρμάκων που έχουν όμοια χημική σύνθεση (δραστικό συστατικό) υπολογίζονται με βάση την τιμή του πρωτοτύπου μειωμένη κατά τα αναλογούντα έξοδα έρευνας, τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 20% της τιμής του αντίστοιχου πρωτοτύπου.

 

δ) Για την επαλήθευση των τιμών όλων των φαρμάκων (παρασκευαζομένων, συσκευαζόμενων και εισαγομένων) ερευνώνται οι τιμές πώλησης στις χώρες της Ευρώπης και τη χώρα προέλευσης και λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη από τις τιμές αυτές.}

 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 29-09-1997.

 

12. Στο άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1965/1991 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 9, ως εξής:

 

{9. α) Σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης νέας συσκευασίας φαρμάκου ή περιεκτικότητας, καθώς και σε περίπτωση προσθήκης νέας παρεμφερούς μορφής του ίδιου φαρμάκου λαμβάνεται υπόψη η τιμή της ήδη εγκεκριμένης συσκευασίας ή περιεκτικότητας ή νέας παρεμφερούς μορφής, εφόσον δεν προκύπτει χαμηλότερη τιμή από τη διαδικασία επαλήθευσης ή τα στοιχεία κόστους. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση αλλαγής του παρασκευαστή ή συσκευαστή του ίδιου φαρμάκου.

 

β) Σε περίπτωση καθορισμού τιμής δύο ή περισσοτέρων περιεκτικοτήτων του ίδιου φαρμάκου, εφόσον προκύπτουν τιμές δυσανάλογες μεταξύ τους, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή.}

 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 02-12-1997.

 

13. Με αγορανομικές διατάξεις καθορίζονται ο τρόπος έρευνας και επαλήθευσης για τον προσδιορισμό της τιμής των φαρμάκων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου.

 

14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) Αναδιάρθρωση Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η υποχρέωση αυτή του Δημοσίου καλύπτει περίοδο ενός μηνός, αρχόμενη την 25-09-2001. Η περίοδος αυτή δύναται να παρατείνεται με κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το συνολικό διάστημα των παρατάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να προβλέπεται για τις περιόδους της παρατάσεως οικονομική επιβάρυνση των αερομεταφορέων, το ύψος αυτής και ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής.}

 

15. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου και προβλέπουν οικονομική επιβάρυνση των αερομεταφορέων μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ, από την 25-10-2001 και για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, που το Δημόσιο ανέλαβε την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 2956/2001 υποχρέωση.

 

16. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 14 και 15 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25-01-2002.

 

17. Τα ποσά που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 16 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001), όπως ισχύει, δύνανται να χρησιμοποιούνται για την καταβολή αποζημίωσης στους αερομεταφορείς για ζημίες, που προκλήθηκαν από τη μη εκτέλεση πτήσεων κατά το χρονικό διάστημα 11 έως 15-09-2001 εξαιτίας των τρομοκρατικών ενεργειών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της καταβολής αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

18. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, το οποίο εμπεριέχεται στο προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 482/1985 (ΦΕΚ 174/Α/1985), με το οποίο και συστάθηκε η παραπάνω εταιρεία, δύναται να τροποποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

 

19. Η παράγραφος 6 του άρθρου 172 του νόμου [Ν] 2960/2001 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.