Νόμος 3013/02

Ν3013/2002: Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3013/2002: Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α/2002), 01-05-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος πρώτο: Σκοπός - έννοιες

 

Άρθρο 1: Σκοπός πολιτικής προστασίας

Άρθρο 2: Έννοιες - Ορισμοί

Άρθρο 3: Δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας

 

Μέρος δεύτερο: Όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικής προστασίας

 

Κεφάλαιο πρώτο: Κεντρικά όργανα

 

Άρθρο 4: Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 5: Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 6: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 7: Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 9: Ενημέρωση της Βουλής

 

Κεφάλαιο δεύτερο: Αποκεντρωμένα όργανα

 

Άρθρο 10: Καθορισμός Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και σύσταση Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Νομάρχη - Σύσταση Γραφείων Πολιτικής Προστασίας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων - Σύσταση Γραφείων Πολιτικής Προστασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Συντονιστικό Τοπικό Όργανο

 

Μέρος τρίτο: Εθελοντική υποστήριξη

 

Άρθρο 14: Αποστολή και δράση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 14Α: Ορισμοί

Άρθρο 14Β: Ένταξη και κατηγοριοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών

Άρθρο 14Γ: Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 14Δ: Επιχειρησιακή Εμπλοκή και Συντονισμός Εθελοντών

Άρθρο 14Ε: Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών

Άρθρο 14ΣΤ: Στολή - διακριτικά - ατομικό δελτίο Εθελοντή

Άρθρο 14Ζ: Εξασφάλιση διαθεσιμότητας Εθελοντών - υποχρεώσεις εργοδοτών

Άρθρο 14Η: Ηθικές Αμοιβές και Κυρώσεις

Άρθρο 14Θ: Οικονομική ενίσχυση

Άρθρο 14Ι: Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

 

Μέρος τέταρτο: Οργάνωση γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας

 

Άρθρο 15: Διάρθρωση - Προσωπικό Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 16: Λειτουργία Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

 

Μέρος πέμπτο: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

 

Μέρος έκτο: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια

 

Άρθρο 24

Άρθρο 25

 

Μέρος έβδομο: Λειτουργικά θέματα και θέματα προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 26: Λειτουργικά Θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 27: Θέματα προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 28: Θέματα υπαλλήλων που υπηρετούν στο Συνήγορο του Πολίτη

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 31: Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 32

Άρθρο 34

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-05-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.