Νόμος 2730/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 (ΦΕΚ 66/Α/1998) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{16. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ' αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αμέσως (όπως Ολυμπιακό Χωριό, ιππόδρομος, ιππικό κέντρο, κέντρο κωπηλασίας, κέντρα ραδιοτηλεόρασης, αθλητικά κέντρα και εγκαταστάσεις κ.λ.π.) ή εμμέσως (ιδίως διάνοιξη, διαπλάτυνση, βελτίωση οδών και κυκλοφοριακών κόμβων εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, απόκτηση χώρων υποστήριξης αθλητικών κέντρων ή εγκαταστάσεων και συμπληρωματικών αυτών). Ο σκοπός των παραπάνω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων θεωρείται δημόσιας ωφέλειας. Οι απαλλοτριώσεις αυτές κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, υπέρ της ανώνυμης εταιρείας Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία ή του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπέρ η απαλλοτρίωση ή άλλως του προσώπου που αναφέρεται στην πράξη κήρυξης. Ειδικά για το Ολυμπιακό Χωριό, στην περίπτωση που ο φορέας ανάπτυξης του έργου είναι ολικώς ή μερικώς νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου , η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών και του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Υπουργού. Στις παραπάνω απαλλοτριώσεις που θεωρούνται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας, μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971.}

 

2. Ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση τις ιδιοκτησίες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και μόνο κατά το μέρος που κρίνονται αναγκαία για την εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων και εγκαταστάσεων, δεν απαλλοτριώνονται αλλά παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση για την εκτέλεση των έργων.

 

3. Ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή των έργων θεωρείται ότι εκπλήρωσαν το σκοπό της απαλλοτρίωσης, με τη χρησιμοποίησή τους κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα απαλλοτριούμενα ακίνητα, με τον όρο ότι θα χρησιμοποιηθούν οπωσδήποτε για το σκοπό της απαλλοτρίωσης, μπορούν να μεταβιβαστούν κατά κυριότητα από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση, σε ιδιωτικούς φορείς και πριν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και να χρησιμοποιηθούν ελευθέρως μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων για τις προβλεπόμενες χρήσεις. Η παράδοση της χρήσης των ακινήτων στους νέους κυρίους θα γίνει μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων.

 

Δεν ανακαλούνται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που συντελέσθηκαν υπέρ του Δημοσίου ή επιχειρήσεων ή οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον τα ακίνητα έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που επιβλήθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τα ακίνητα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για τις ανάγκες της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

4.α) Η ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης για ακίνητα μη χρησιμοποιηθέντα, μερικώς ή ολικώς, επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει αίτημα του ιδιοκτήτη ή των καθολικών του διαδόχων, εντός τριετίας από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων ή εντός πενταετίας, μόνον εφόσον συναινεί ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση. Η διαδικασία ανάκλησης και η επιστρεπτέα αποζημίωση προσδιορίζονται κατά το άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παράγραφος 19 του νόμου 2160/1993.

 

β) Η αποζημίωση επιστρέφεται εφάπαξ μέσα σε έξι (6) μήνες, από την επίδοση στον καθ' ου η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτη, της απόφασης καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης. Εάν η συνολική κατά ακίνητο επιστρεπτέα αποζημίωση υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, δύναται, ύστερα από αίτηση του τέως ιδιοκτήτη ή των καθολικών διαδόχων του, να επιστραφεί το επιπλέον ποσό το πολύ σε τέσσερις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, της καθεμιάς όχι μικρότερης των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. Οι δόσεις είναι έντοκες με ετήσιο επιτόκιο 6%.

 

γ) Η αίτηση ανάκλησης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης σε εξ αδιαιρέτου ακίνητα, εφόσον δεν υποβάλλεται από το σύνολο των εξ αδιαιρέτου μερίδων, πρέπει να συνοδεύεται από συμβολαιογραφική δήλωση των αιτούντων ότι αποδέχονται με το ίδιο τίμημα (επιστρεπτέα αποζημίωση) ατελώς την προς αυτούς παραχώρηση και των υπολοίπων εξ αδιαιρέτου ποσοστών. Προηγουμένως καλούνται από τους αιτούντες οι αναγνωρισθέντες δικαιούχοι αποζημίωσης και εάν δεν υπάρχει απόφαση αναγνώρισης οι εικαζόμενοι δικαιούχοι, να δηλώσουν προς τη διεύθυνση απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών αν επιθυμούν την ανάκληση της απαλλοτρίωσης. Οι εικαζόμενοι πρέπει να αποδείξουν το εμπράγματο δικαίωμά τους.

 

5. Η κήρυξη και η διαδικασία συντέλεσης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, που αμέσως ή εμμέσως διευκολύνουν την τέλεση της Ολυμπιάδας 2004, για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και ειδικώς για διανοίξεις, διευρύνσεις, βελτιώσεις οδών ενεργείται κατά την παράγραφο 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 13 του νόμου 2730/1999, αναλόγως εφαρμοζομένων, μη εφαρμοζόμενης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και ειδικώς των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 70 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923, όπως ισχύουν. Για την κήρυξη των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων της παρούσας παραγράφου ζητείται η γνώμη των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων. Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μηνός από την περιέλευση του σχετικού ερωτήματος στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, η πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη τους. Τα παραπάνω έργα ορίζονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999. Οι διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται. Η επίσπευση της διαδικασίας συντέλεσης των παραπάνω απαλλοτριώσεων γίνεται από τα πρόσωπα του άρθρου 6 παράγραφος 1 του νόμου 2730/1999 και κάθε άλλον που έχει έννομο συμφέρον. Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις, για τις υποχρεώσεις των παρόδιων, του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923, του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 2 του νόμου 5269/1931, του από 07-05-1936 βασιλικού διατάγματος και του άρθρου 5 του νόμου 653/1977, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, καλουμένων στη δίκη της αποζημίωσης των υπόχρεων και δικαιούχων:

 

Οι κηρυχθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εντός ρυμοτομικού σχεδίου για κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, επισπεύδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τον υπόχρεο φορέα αυτών ή πρόσωπο της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, εφόσον κρίνεται αυτό αναγκαίο από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, για την επίσπευση εκτέλεσης των έργων και τη διευκόλυνση τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999).

 

6. Συμπληρωματικώς στις απαλλοτριώσεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (νομοθετικό διάταγμα 797/1971), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

7. Αν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχουν συνταχθεί τα κτηματολογικά στοιχεία του άρθρου 2 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, μπορεί να εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής.

 

8. Αν ο αριθμός των εικαζόμενων ιδιοκτητών και εμπράγματων δικαιούχων είναι μεγαλύτερος των πενήντα (50), περίληψη της κατά την παράγραφο 1 του νόμου αυτού απαλλοτριωτικής πράξης, με μνεία του Φύλλου Εφημερίδας Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύθηκε και αναφορά στην τοποθεσία και κτηματική περιοχή των απαλλοτριούμενων, δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ή του νομού όπου γίνεται η απαλλοτρίωση, σε δύο συνεχόμενα ημερήσια φύλλα τους. Η πράξη κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον δήμαρχο ή στον πρόεδρο κοινότητας και τοιχοκολλείται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της κτηματικής περιοχής όπου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα ακίνητα. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται σχετική πράξη από το γραμματέα του δήμου ή της κοινότητας ή άλλως γίνεται τοιχοκόλληση από δικαστικό επιμελητή.

 

Η τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων επέχει θέση ατομικής γνωστοποίησης της απαλλοτριωτικής πράξης, για καθέναν που αξιώνει δικαιώματα στα απαλλοτριούμενα ακίνητα.

 

9. Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της απαλλοτριωτικής πράξης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από οποιονδήποτε προβάλλει εμπράγματα δικαιώματα στα απαλλοτριούμενα, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, αρχόμενη ειδικώς για τους αναφερομένους στην προηγούμενη παράγραφο από την επόμενη της τελευταίας από τις παρακάτω ενέργειες, της δημοσίευσης σε εφημερίδα, της κοινοποίησης στον δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, της τοιχοκόλλησης στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.

 

Η αίτηση ασκείται με κατάθεσή της στη γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η διοίκηση ειδοποιείται εγγράφως (αμέσως) με τον προσφορότερο τρόπο (ιδίως με κοινοποίηση επιδιδόμενη με όργανο της διοίκησης, τηλεγράφημα, τέλεξ και FAX) από τη γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας και υποχρεούται να αποστείλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με δημόσιο όργανο και απόδειξη παραλαβής, το φάκελο της προσβαλλόμενης πράξης σε οκτώ (8) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση.

 

10. Η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης ορίζεται το ταχύτερο δυνατόν, πάντως δε όχι αργότερα από είκοσι (20) ημέρες από την άσκησή της, η κλήτευση για εμφάνιση κατά τη συζήτηση επιδίδεται πριν από επτά (7) ημέρες από τη δικάσιμο, η δε απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικώς σε τριάντα (30) ημέρες από τη συζήτησή της. Αναβολή της υπόθεσης επιτρέπεται για σοβαρό λόγο μόνο μια φορά και σε δικάσιμο εντός οκτώ (8) ημερών. Παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη συζήτηση και κοινοποιείται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη συζήτηση. Η κοινοποίηση της αίτησης από το δικαστήριο στους έχοντες έννομο συμφέρον να παρέμβουν μπορεί να γίνει πριν από επτά (7) ημέρες από τη δικάσιμο.

 

11. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην επιτροπή αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξετάζεται σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάθεσή τους, με τον όρο της αποστολής του σχετικού φακέλου. Η δικάσιμος για την αίτηση αναστολής ορίζεται κατά την κατάθεση της αίτησης. Τρεις (3) ημέρες πριν τη συζήτηση επιδίδεται κλήση για εμφάνιση προς τη διάδικο αρχή, επιμέλεια του αιτούντος. Η Διοίκηση ειδοποιείται αμέσως από τη γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας και υποχρεούται να αποστείλει αμέσως με δημόσιο όργανο και απόδειξη παραλαβής το σχετικό φάκελο στο γραμματέα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την εξέταση της αίτησης αναστολής.

 

12. Η τυχόν χορηγούμενη αναστολή εκτέλεσης της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν αναστέλλει τη διαδικασία δικαστικού προσδιορισμού της προσωρινής αποζημίωσης.

 

13. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων υπέρ και με δαπάνη του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για την κατασκευή κτισμάτων και εγκαταστάσεων προς δημόσια ωφέλεια εντός της περιοχής της οριζόμενης δυτικά και νότια των σημερινών ορίων της ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και μέχρι τις εγκεκριμένες οδούς Θέμιδος και Πολυκράτη (ΦΕΚ 1049/Δ/1995). Στην απαλλοτριούμενη έκταση θα διαμορφωθεί πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο που θα προβάλλει την ιστορία και τα επιτεύγματα του Μείζονος Ελληνισμού και θα χρησιμοποιηθεί για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.