Νόμος 2833/00 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Συμπλήρωση και τροποποίηση των νόμων 2598/1998, 2741/1999 και 2819/2000


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί υπό δύο συνθέσεις: α) την ευρεία και β) την τακτική.

 

Στην ευρεία σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεκατέσσερα μέλη. Στην ευρεία σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν ως μέλη ο Δήμαρχος Αθηναίων, που αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, από Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δήμαρχο, οι δύο Έλληνες μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην τακτική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τρία ακόμη μέλη του.

 

β. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν και πριν τη λήξη της θητείας τους με απόφαση του Πρωθυπουργού. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση του μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται και μετά τη λήξη της μέχρι τη θέση της Εταιρείας υπό εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, και υπό τις δύο συνθέσεις του, μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέρη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο.

 

γ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίζονται και τα μέλη της τακτικής σύνθεσης

 

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται η αντιμισθία, οι αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ε. Με την επιφύλαξη των εν συνεχεία οριζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την τακτική του σύνθεση, ασκεί όλες τις κατά τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Οι αποφάσεις της τακτικής και της ευρείας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την ευρεία του σύνθεση διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της Εταιρείας, εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις του και τον απολογισμό, καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αποφασίζει για κάθε θέμα αντικειμένου οικονομικής αξίας μεγαλύτερης των πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) δραχμών και εγκρίνει τους Κανονισμούς της Εταιρείας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την τακτική του σύνθεση συνεδριάζει τακτικά τρεις τουλάχιστον φορές το μήνα και εκτάκτως οσάκις καλείται προς τούτο από τον Πρόεδρο, ενώ υπό την ευρεία του σύνθεση συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως οσάκις καλείται προς τούτο από τον Πρόεδρο.

 

στ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την τακτική του σύνθεση, μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του, είτε της τακτικής είτε της ευρείας σύνθεσης, εφαρμοζόμενης σε κάθε περίπτωση και της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

ζ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκαλεί το κωδικοποιημένο νόμο, υπό την ευρεία ή τακτική σύνθεσή του, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Με απόφασή του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

η. Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

θ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την τακτική του σύνθεση, προκηρύσσεται η πλήρωση των θέσεων των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της Εταιρείας και καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα. Οι Γενικοί Διευθυντές προσλαμβάνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ευρεία του σύνθεση.

 

ι. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάγονται στους, κατά το άρθρο 24 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 55/Α/1996), όπως αυτός ισχύει, υπόχρεους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ο κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2429/1996 κατάλογος συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.}

 

2. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) καθώς και στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 εδάφιο δεύτερο του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), οι εντός παρενθέσεως λέξεις (Ολυμπιάδα 2004) αντικαθίστανται ως εξής: (Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας).

 

3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Η Εταιρεία παρέχει, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του κανονισμού λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής, όλα τα αναγκαία στοιχεία στην Εθνική Επιτροπή και στη Βουλή των Ελλήνων μέσω του Υπουργού Πολιτισμού.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) προστίθενται περιπτώσεις δ', ε', στ', ζ' και η' οι οποίες έχουν ως εξής:

 

{δ. Οι συμβάσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία, η εξόφληση αυτών και των επ' αυτών τόκων, τα μισθώματα ακινήτων, καθώς και τα παρεπόμενα σύμφωνα απαλλάσσονται αντικειμενικά από:

 

δ)α) τέλη χαρτοσήμου,

δ)β) φόρους εκτός από φόρο εισοδήματος,

δ)γ) εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από τα ανταποδοτικά τέλη.

 

Προκειμένου για το φόρο προστιθέμενης αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

ε. Η Εταιρεία υπάγεται στις εξαιρέσεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ισχύει.

 

στ. Η αξία των χορηγιών προς την Εταιρεία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των χορηγών, ανεξάρτητα από το ύψος τους, είτε κατά το χρόνο έκδοσης του οικείου φορολογικού στοιχείου είτε με απόσβεση του ποσού τους, ισόποσα, μέσα σε μια πενταετία από την έκδοσή του. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, ως χορηγία θεωρείται κάθε δαπάνη για την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης ολυμπιακών συμβόλων, εμβλημάτων και σημάτων. Ως χορηγία θεωρούνται επίσης και τα έξοδα προβολής των χορηγών είτε στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων είτε σε άλλους χώρους και για την περίοδο 01-07-2004 έως 30-09-2004. Με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών καθορίζονται οι κατηγορίες των εξόδων προβολής που εμπίπτουν στην έννοια της χορηγίας.

 

ζ. Στην Εταιρεία παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας που αντιστοιχεί σε δαπάνες φιλοξενίας, στέγασης, τροφής, ποτών, ψυχαγωγίας, μετακίνησης με μισθωμένα ή ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, καθόσον οι δαπάνες αυτές αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις της Εταιρείας, βάσει του Συμβολαίου Φιλοξενούσας Πόλεως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και του Ολυμπιακού χάρτη.

 

η. Η Εταιρεία δικαιούται επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτήν, περιλαμβανομένων και των δαπανών κατασκευής, μετατροπής και επισκευής ακινήτων που δεν ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία, αλλά εμπίπτουν στην εκπλήρωση του σκοπού της, κατά το μέτρο που ο φόρος προστιθέμενης αξίας που καταβλήθηκε υπερβαίνει τυχόν οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων. Η επιστροφή αυτή γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης από την Εταιρεία.}

 

5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κάθε είδους σύμβαση αντικειμένου οικονομικής αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ελέγχεται προηγουμένως ως προς τη νομιμότητά της και τη συμφωνία της με τους όρους του καταστατικού και των οικείων κανονισμών (μελετών, έργων ή προμηθειών) της Εταιρείας από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή της παραγράφου 12. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκδίδει την απόφαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Παρερχόμενης απράκτου της άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται εγκριθείσα.}

 

6. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 24 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), μετά τις λέξεις Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προστίθενται οι λέξεις υπό την τακτική του σύνθεση μετά από πρόταση του Προέδρου και / η και οι λέξεις το Υπουργικό Συμβούλιο αντικαθίστανται από τις λέξεις τους Υπουργούς Πολιτισμού και Οικονομικών.

 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υπό την τακτική του σύνθεση δύναται να αναθέσει μια μελέτη επί της προόδου των έργων της Εταιρείας και του ακολουθησομένου χρονοδιαγράμματος ολοκληρώσεως αυτών.

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 24 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι παραπάνω συμβάσεις καταρτίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την τακτική του σύνθεση.}

 

7. α. Η παράγραφος 17 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την τακτική του σύνθεση, προσλαμβάνεται το προσωπικό της με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με βάση τις ανάγκες της και ύστερα από προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής. Μπορεί εξαιρετικά και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών να επιτραπεί η απευθείας πρόσληψη προσωπικού σε ποσοστό όχι ανώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των υπαλλήλων της Εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την τακτική του σύνθεση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι παραπάνω προκηρύξεις και προσλήψεις κοινοποιούνται στον Υπουργό Πολιτισμού.}

 

β. Κατ' εξαίρεση και ειδικά κατά την πρώτη διετία από την ισχύ του νόμου αυτού το παραπάνω ποσοστό του πέντε τοις εκατό (5%) ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004).

 

8. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 21 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), αντικαθίσταται η λέξη τρεις με τη λέξη δέκα.

 

9. Στο τέλος του έβδομου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 21 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων των παραπάνω υπηρεσιών.}

 

10. Στο τέλος της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως συμπληρώνονται με την παράγραφο 4 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις χορηγίες προς την Εταιρεία.}

 

11. Τα πρώτο, δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περιπτώσεως η' της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), με το οποίο καταργήθηκε η παράγραφος 2, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η Εταιρία διοικείται από δεκαπενταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με πενταετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της πενταετίας έως το διορισμό των νέων μελών. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται άτομα με ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό και τις δράσεις της Εταιρείας. Με την πράξη διορισμού ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

 

Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση του μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. Τα Διοικητικά Συμβούλια μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Συνιστάται επίσης πενταμελής Εκτελεστική Επιτροπή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.