Νόμος 4674/20

Ν4674/2020: Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4674/2020: Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 53/Α/2020), 11-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Κεφάλαιο Α: Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 1: Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου

Άρθρο 2: Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 3: Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό

Άρθρο 4: Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 5: Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους Λήξη διοικητικής υποστήριξης

Άρθρο 6: Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 7: Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 8: Τροποποίηση των διατάξεων για τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 9: Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής λειτουργίας δήμων

Άρθρο 10: Τροποποιήσεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής λειτουργίας δήμων

Άρθρο 12: Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων Συνοριακών Σταθμών Συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας προς το κεκτημένο Schengen

Άρθρο 14: Αντικατάσταση του άρθρου 14 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018)

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001)

Άρθρο 16: Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 17: Πρόγραμμα Πρόληψη στο Σπίτι

Άρθρο 18: Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 19: Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων

Άρθρο 20: Ρύθμιση ζητημάτων κατάρτισης και διαχείρισης Ειδικών Προγραμμάτων Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις για την επιβολή δημοτικών τελών επί ακινήτων

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση νομικών προσώπων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 23: Ρύθμιση ζητημάτων υπηρεσιακών οχημάτων

Άρθρο 24: Μίσθωση ακινήτων από τους δήμους

Άρθρο 25: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 26: Χρεωστικά ανοίγματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας

 

Άρθρο 27: Τροποποιήσεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976)

Άρθρο 28: Αντικατάσταση του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976)

Άρθρο 29: Αντικατάσταση του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976)

Άρθρο 30: Αντικατάσταση του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976)

Άρθρο 31: Αντικατάσταση του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976)

Άρθρο 32: Τροποποιήσεις του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976)

Άρθρο 33: Αντικατάσταση του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976)

Άρθρο 34: Μεταβολή επωνύμου

Άρθρο 35: Μεταβατική διάταξη

 

Κεφάλαιο Δ: Ρύθμιση θεμάτων ιθαγένειας

 

Άρθρο 36: Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (νόμος 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/2004))

Άρθρο 37: Τροποποίηση του άρθρου 45 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019)

Άρθρο 38: Αναδιάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Άρθρο 39: Αναστολή ισχύος του άρθρου 32 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019)

Άρθρο 40: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ε: Ρύθμιση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας Διοίκησης

 

Άρθρο 41: Ανάρτηση Ψηφιακού Οργανογράμματος

Άρθρο 42: Αντικατάσταση του άρθρου 6 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)

Άρθρο 43: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 45: Επιλογή Προϊσταμένων

Άρθρο 46: Επιλογές Προϊσταμένων οργανικών μονάδων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 47: Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών

Άρθρο 48: Πιστοποίηση υγείας και καταλληλότητας

Άρθρο 49: Τροποποίηση του άρθρου 186 του νόμου 4635/2019

Άρθρο 50: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου 4623/2019

Άρθρο 51: Τροποποίηση του άρθρου 16 του νόμου 4369/2016

Άρθρο 52: Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα

Άρθρο 53: Βελτιώσεις διατάξεων πειθαρχικού δικαίου

Άρθρο 54: Πειθαρχικές διατάξεις για τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 55: Τροποποίηση του άρθρου 67 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007)

Άρθρο 56: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 2190/1994

Άρθρο 57: Πάγια μέρη προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 58: Απλούστευση διαδικασιών προσλήψεων

Άρθρο 59: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 2190/1994

Άρθρο 60: Εμπειρία και ισοβαθμία υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διαδικασίες πρόσληψης

Άρθρο 61: Ρυθμίσεις ζητημάτων του νόμου 2190/1994

Άρθρο 62: Αναπληρώσεις υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης μέσω Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 63: Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

Άρθρο 64: Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων

Άρθρο 65: Αποσπάσεις στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 66: Μεταφορά προσωπικού

Άρθρο 67: Ρύθμιση θεμάτων κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών

Άρθρο 68: Ζητήματα προσωπικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Άρθρο 69: Εισαγωγική εκπαίδευση υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Άρθρο 70: Τροποποίηση του άρθρου 114 του νόμου 4623/2019

Άρθρο 71: Τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006

Άρθρο 72: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 4257/2014

Άρθρο 73: Συμμετοχή αιρετών σε Υπηρεσιακά Συμβούλια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 74: Υποχρέωση παραμονής σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 75: Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 76: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Άρθρο 77: Σύσταση Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

Άρθρο 78: Τροποποίηση του άρθρου 37 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019)

Άρθρο 79: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Β: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 80: Τροποποιήσεις του άρθρου 45 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Άρθρο 81: Τροποποιήσεις του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) για το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

Άρθρο 82: Οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του

Άρθρο 83: Διατάξεις για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 84: Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 85: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012)

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις σχετικά με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

 

Άρθρο 86: Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων

Άρθρο 87: Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με το Μητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Άρθρο 88: Ρύθμιση ζητημάτων διοικητικής υποστήριξης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο 89: Παράταση ισχύος του Πίνακα διοριστέων με βάση την 8Κ/2017 Προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 90: Τροποποίηση του άρθρου 50 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002)

Άρθρο 91: Οικονομική ενίσχυση των αθλητών Είμαστε μαζί σας 2020

Άρθρο 92: Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 93: Τροποποιήσεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 94: Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 95: Σύνταξη και θεώρηση μελετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 96: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 97: Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας

Άρθρο 98: Ίδρυση Κλιμακίων Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Άρθρο 99: Σύσταση Ειδικών Διαδημοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 100: Σύσταση φορέα Εθνικός Κήπος Μητροπολιτικό Πράσινο ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 101: Σκοποί - Πόροι

Άρθρο 102: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 103: Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 104: Προσωπικό

Άρθρο 105: Τροποποίηση του άρθρου 59 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017)

Άρθρο 106: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998)

Άρθρο 107: Ρυθμίσεις θεμάτων της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 108: Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Άρθρο 109: Σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Άρθρο 110: Απόσπαση - μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 111: Αποχώρηση αναγνωρισμένων δικαιούχων και διακοπή παροχών

Άρθρο 112: Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στις δομές φιλοξενίας

Άρθρο 113: Κάλυψη θέσεων προϊσταμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 114: Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 115: Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004

Άρθρο 116: Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης

Άρθρο 117: Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής

Άρθρο 118: Ρυθμίσεις Εθνικής Πινακοθήκης

Άρθρο 119: Τροποποίηση του άρθρου 51 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002)

Άρθρο 120: Αναστολή υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου με νόμιμη χρήση, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής χρήσεων γης

Άρθρο 121

Άρθρο 122

Άρθρο 123

Άρθρο 124: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-03-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.