Νόμος 4674/20 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Επιλογές Προϊσταμένων οργανικών μονάδων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο νόμο [Ν] 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

 

α) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συστήνεται Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Δήμων και Συνδέσμων, καθώς και για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης, για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από:

 

α) 2 μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του,

 

β) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών,

 

γ) 1 μέλος του Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,

 

δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Γραμματέας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με Α' βαθμό, της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

ε) 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και

 

στ) 1 εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζονται ένα από τα δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

 

ως Πρόεδρος, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη και ο γραμματέας του. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, μπορεί να ανατίθεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

3. Τα μέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Ειδικότερα:

 

α) ο αναπληρωτής του μέλους της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

 

β) ως αναπληρωτής του μέλους της περίπτωσης δ' ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Η θητεία των μελών του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι τριετής και οι συνεδριάσεις του μπορούν να λαμβάνουν χώρα και στην έδρα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

4. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκροτείται και τα μέλη του ορίζονται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 1.}

 

β) Το άρθρο 87 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 87: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 

1. Ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:

 

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για 1 τουλάχιστον έτος, ή

 

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για 3 τουλάχιστον έτη, ή

 

γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο 8 τουλάχιστον έτη στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για 3 τουλάχιστον έτη είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, ή

 

δ) κατέχουν τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο 10 τουλάχιστον έτη στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου για 5 τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων 2 έτη σε Διεύθυνση είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

2. Ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:

 

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης επί 1 τουλάχιστον έτος, ή

 

β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο 6 τουλάχιστον έτη στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για 1 τουλάχιστον έτος είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, ή

 

γ) κατέχουν τον βαθμό Α' και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για 3 τουλάχιστον έτη συνολικά, ή

 

δ) κατέχουν τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο 10 τουλάχιστον έτη στον βαθμό αυτόν και έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

3. Ως Προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον κατά την τελευταία τριετία έχουν αξιολογηθεί 2 τουλάχιστον φορές με βαθμολογία από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και:

 

α) κατέχουν τον βαθμό Α' και έχουν 3 έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, ή

 

β) έχουν τον βαθμό Α' και έχουν ασκήσει για 1 τουλάχιστον έτος καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος.

 

4. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός 1 έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

 

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή Προϊσταμένου, ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος, υπάλληλος ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 αδικήματα, ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών 4 μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145.

 

5. Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών ως τυπικό προσόν του κλάδου, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως κλάδου στον οποίο ανήκει, υπό την προϋπόθεση ότι, οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού μπορούν βάσει νόμου να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε οριζόντιας θέσης ευθύνης ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών που κατέχουν. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη οριζόντια θέση ευθύνης, ιδίως, γνώση ξένης γλώσσας και απαιτούμενη εμπειρία. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις για οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης, εκτός όσων απαιτούν ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις. Οι θέσεις ευθύνης του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου δημάρχου.

 

6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

 

7. Οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα, οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση.

 

Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και, ιδίως, οι Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.}

 

γ) Το άρθρο 88 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 88: Κριτήρια επιλογής Προϊσταμένων

 

1. Για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη 4 ομάδες κριτηρίων:

 

α) μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

 

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

 

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης,

 

δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

 

2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή ανά θέση ευθύνης:

 

α) Για τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας:

 

35% για την ομάδα κριτηρίων (α),

20% για την ομάδα κριτηρίων (β),

20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

25% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

 

β) Για τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:

 

25% για την ομάδα κριτηρίων (α),

25% για την ομάδα κριτηρίων (β),

15% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

35% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

 

γ) Για τη θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:

 

25% για την ομάδα κριτηρίων (α),

25% για την ομάδα κριτηρίων (β),

10% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

40% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

 

3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:

 

α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

 

α)α) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια.

 

α)β) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 30 μόρια.

 

α)γ) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με διακόσια (200) μόρια, και μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος, με 70 μόρια. Σε κάθε περίπτωση για την ως άνω μοριοδότηση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), εφόσον είναι συναφείς, μοριοδοτούνται με 150 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί λαμβάνουν συνολικά 50 μόρια.

 

α)δ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με διακόσια εβδομήντα πέντε (275) μόρια.

 

α)ε) Συναφές διδακτορικό δίπλωμα με τριακόσια πενήντα (350) μόρια. Μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 100 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός διδακτορικών διπλωμάτων συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτά λαμβάνουν συνολικά 70 μόρια.

 

α)στ) Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής Προϊσταμένων με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας.

 

α)ζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/30214/2008 (ΦΕΚ 2349/Β/2008) και οίκοθεν ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/19975/2010 (ΦΕΚ 1592/Β/2010) υπουργικές αποφάσεις, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές / εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημόσιων υπαλλήλων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με 5 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης, με ανώτατο όριο τα 20 μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.

α)η) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:

 

i) Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 50 μόρια,

ii) η πολύ καλή γνώση με 30 μόρια,

iii) η καλή γνώση με 10 μόρια, με ανώτατο όριο τα 100 μόρια.

 

α)θ) Η κατοχή από υποψήφιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 85 του παρόντος μοριοδοτείται με 30 μόρια. Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001). Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

 

β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται και υπολογίζονται ως εξής:

 

β)α) Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο, ο χρόνος υπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής:

 

i) Ένα και μισό (1,5) μόριο για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη,

ii) 1 μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος, με ανώτατο όριο τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, ήτοι 7 έτη και

iii) 3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, τέσσερα (4 )μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και πέντε και μισό (5,5) μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

 

β)β) Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας. Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους εκατόν είκοσι (120) μήνες, ήτοι τα 10 έτη συνολικά. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις του στοιχείου iii, λαμβάνονται καταρχάς υπόψη τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και τέλος τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μηνών. Για την ως άνω μοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, πρέπει το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του υποψήφιου Προϊσταμένου να έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία σε θέση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή και τοποθέτησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,85 για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου.

 

β)γ) Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια.

 

γ) Αξιολόγηση: η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ήτοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 87 και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση, ο υποψήφιος Προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) για δύο τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων.

 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμολογίας στην κλίμακα του 1.000.

 

δ) Δομημένη συνέντευξη: η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια συμβούλια του άρθρου 89 με πρόβλεψη αναγκαίας ζωντανής βοήθειας για άτομα με αναπηρία, όπως διερμηνέων νοηματικής, εφόσον αυτό απαιτείται.

 

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό του σημείωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ' των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 89. Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες ως εξής:

 

δ)α) δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του μητρώου,

 

δ)β) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, καθώς και να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

 

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

 

Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ' ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια.

 

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου.

 

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων, παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων.

 

5. Για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε υπουργεία, γενικές και ειδικές γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητες αρχές, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

 

6. Με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής επιτρέπεται, ειδικά για οργανικές μονάδες των οποίων το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους ταυτίζεται ή είναι παρεμφερές, η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης να αφορά στο σύνολο των οργανικών τους μονάδων οι οποίες αποτελούν για τους σκοπούς της παρούσας μία ενιαία προκηρυσσόμενη θέση. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους 7 πρώτους στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από 1 από τις θέσεις ευθύνης του προηγούμενου εδαφίου καλούνται σε συνέντευξη μία φορά από το οικείο συμβούλιο και με τη βαθμολογία αυτή κατατάσσονται στο σύνολο των τελικών πινάκων κατάταξης.}

 

δ) Το άρθρο 89 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 89: Διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

 

1. Η επιλογή Προϊσταμένων γενικών Διευθύνσεων διενεργείται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 4.

 

2. Η επιλογή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος, επιπέδου οργανικής μονάδας, καθώς και η διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 88 για την επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας, διενεργείται από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων. Τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων συνιστώνται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 5, που αποτελεί και τον τόπο συνεδρίασης, με αρμοδιότητα επί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χωρικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου αυτού.

 

3. α) Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

α)α) 1 μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,

 

α)β) 1 Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του 1 Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

 

α)γ) τον Γενικό Γραμματέα του οικείου δήμου και εν ελλείψει τον Γενικό Γραμματέα του δήμου της έδρας του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, με αναπληρωτή του Γενικό Γραμματέα άλλου δήμου της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, ο οποίος ορίζεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

 

α)δ) 1 Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετεί σε οποιονδήποτε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικά στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ως μέλος μετέχει προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του οικείου δήμου, o οποίος υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, σε προθεσμία που τάσσεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας αυτής, τα μέλη ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για να οριστούν τα μέλη της παρούσας πρέπει να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

 

α)ε) 1 Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, με αρμοδιότητα επί των θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, οι οποίοι ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

β) Τα αναπληρωματικά μέλη των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Γραμματείς των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και αναπληρωτές τους ορίζονται οι γραμματείς των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Ο ορισμός των μελών και των γραμματέων των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων γίνεται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων είναι τριετής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του αναπληρωτή του, προεδρεύει το υπό στοιχείο (α)β) μέλος της περίπτωσης (α) της παρούσης.

 

4. Η επιλογή των Προϊσταμένων τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας διενεργείται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 5.

 

5. α) Για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων εκδίδεται προκήρυξη από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, τηρουμένων των όρων των άρθρων 87 και 88.

 

β) Η προκήρυξη εκδίδεται 5 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και αναρτάται στις ιστοσελίδες των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες θέσεις.

 

δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες και αρχίζει 5 ημέρες μετά από τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό του σημείωμα, με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο να προσκομίσει τα επιπλέον στοιχεία που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών, μετά από το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών. Η ένσταση εξετάζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (5) ημερών. Τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο αποστέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής.

 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας αποκλειομένων. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' έως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 88. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Κατά των πινάκων αυτών μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις ενώπιον του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά από το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

στ) Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης καλούνται οι 7 πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού πραγματοποιηθεί και η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 88, και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.

 

Το όνομα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψήφιου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψήφιου στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.

 

6. α) Για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου επιπέδου οργανικής μονάδας και τμημάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 88.

 

Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά γενική Διεύθυνση όπου υπάρχει, άλλως ανά Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εάν η προκηρυσσόμενη θέση αφορά οργανική μονάδα που δεν υπάγεται σε γενική διεύθυνση, η θέση αυτή προκηρύσσεται από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτοτελώς.

 

β) Η προκήρυξη εκδίδεται 3 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων και αναρτάται στις ιστοσελίδες των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης κοινοποιεί την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκηρύσσει τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 5 θέσεις κατ' ανώτατο όριο.

 

δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες και αρχίζει 5 ημέρες μετά από τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό του σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο να προσκομίσει τα επιπλέον στοιχεία που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών μετά από το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειμένου να μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών. Η ένσταση εξετάζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (5) ημερών. Τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο, αποστέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής.

 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας αποκλειομένων.

 

Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' έως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση την ανωτέρω μοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.

 

Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενστάσεις ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά από το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν μετά από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.

 

στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 88 από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Στη συνέντευξη καλούνται οι 7 πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Αφού πραγματοποιηθεί η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και καταρτίζονται οι πίνακες κατάταξης.

 

7. Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται Προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία 3 ετών με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους.

 

Αν υπάλληλος άλλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιλεγεί ως Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί.

 

Οι Προϊστάμενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους ως την επανατοποθέτησή τους ως Προϊσταμένων ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου.

 

8. Με απόφαση του οικείου οργάνου, ο Προϊστάμενος παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) αν καταδικασθεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αδικήματα,

 

β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

 

γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, ή σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, ή σε συνδυασμό των δύο,

 

δ) αν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών 4 μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Με απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ο Προϊστάμενος οργανικής μονάδας παύεται από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο Προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτησή του, ύστερα από απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

9. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός 15 ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 2 μηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο νέος Προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου εφαρμόζεται το άρθρο 100 του παρόντος Κώδικα περί αναπλήρωσης Προϊσταμένων.

 

Ειδικά στην περίπτωση που κενωθεί θέση Προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ιδίου επιπέδου.

 

10. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, το αρμόδιο όργανο τοποθετεί υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου.

 

11. Όσοι Προϊστάμενοι Τμημάτων δεν έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν καθήκοντα Προϊσταμένου παρακολουθούν υποχρεωτικά σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μετά από την τοποθέτησή τους.

 

12. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται Προϊστάμενος, σύμφωνα με τον παρόντα, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου, εφόσον δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας του κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης.

 

13. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου δεν έχει προϊστάμενος που παύεται ή απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7, πριν από την πάροδο 2 ετών από την απόφαση παύσης ή απαλλαγής του.}

 

ε) Στο άρθρο 100 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Σε περίπτωση κατάργησης και συγχώνευσης οργανικών μονάδων, ο Προϊστάμενος της νέας οργανικής μονάδας επιλέγεται μεταξύ όσων ασκούσαν καθήκοντα Προϊσταμένου στις οργανικές μονάδες που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν, έπειτα από διαδικασία επιλογής. Προϊστάμενος τοποθετείται εκείνος που έλαβε την υψηλότερη τελική βαθμολογία.}

 

2. Τα άρθρα 87 έως 89 του νόμου [Ν] 3584/2007, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του παρόντος, αφορούν σε προκηρύξεις που εκδίδονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εκκρεμείς προκηρύξεις για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού δεν ολοκληρώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.