Νόμος 4339/15

Ν4339/2015: Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4339/2015: Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 133/Α/2015), 29-10-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

 

Άρθρο 1: Έννοια, λειτουργία και υπηρεσίες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

Άρθρο 2: Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

Άρθρο 2Α

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις συμμετοχής - Νομική μορφή υποψηφίων

Άρθρο 4: Μετοχικό κεφάλαιο υποψηφίων

Άρθρο 5: Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών

Άρθρο 6: Αρνητικές προϋποθέσεις - Ασυμβίβαστες ιδιότητες - Πόθεν έσχες υποψηφίων

Άρθρο 7: Τεχνολογικός εξοπλισμός - Κτιριακή Υποδομή

Άρθρο 8: Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος

Άρθρο 9: Απασχολούμενο προσωπικό

Άρθρο 10: Λοιποί όροι συμμετοχής

Άρθρο 11: Όροι Προκήρυξης Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Άρθρο 12: Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής

Άρθρο 13: Διαδικασία δημοπρασίας

Άρθρο 14: Όροι χορηγούμενων αδειών

Άρθρο 14Α: Λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου

Άρθρο 15: Λόγοι ανάκλησης αδειών

 

Κεφάλαιο Β: Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής

 

Άρθρο 16: Σύσταση - Σκοπός - Λειτουργία

 

Κεφάλαιο Γ: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τροποποίησης διατάξεων του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012)

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου 39Α του νόμου 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ 248/Α/2000)

Άρθρο 21: Τροποποίηση του άρθρου 83 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014) Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ε: Εθνική επικοινωνιακή πολιτική

 

Άρθρο 22: Ορισμοί

Άρθρο 23: Εθνική επικοινωνιακή πολιτική - Σκοπός

Άρθρο 24: Στρατηγικός σχεδιασμός

Άρθρο 25: Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής

Άρθρο 26: Επικοινωνιακή διπλωματία - Περιεχόμενο της επικοινωνιακής διπλωματίας

Άρθρο 27: Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας

Άρθρο 28: Σύσταση, αναστολή λειτουργίας και τοπική αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας

Άρθρο 29: Διάρθρωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας

Άρθρο 30: Αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας

Άρθρο 31: Σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας

Άρθρο 32: Στελέχωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας

Άρθρο 33: Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

Άρθρο 34: Θέσεις και Βαθμοί του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

Άρθρο 35: Πλήρωση θέσεων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

Άρθρο 36: Προαγωγές

Άρθρο 37: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Άρθρο 38: Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Άρθρο 39: Μεταθέσεις στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας

Άρθρο 40: Διπλωματική ιδιότητα, διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια

Άρθρο 41: Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή

Άρθρο 42: Δαπάνες μετάθεσης και απόσπασης

Άρθρο 43: Ειδικές δαπάνες

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης

 

Άρθρο 44: Σύσταση, νομική μορφή, επωνυμία, έδρα

Άρθρο 45: Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 46: Διοίκηση - Διάρθρωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας - όργανα διοίκησης

Άρθρο 47: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 48: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 49: Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας - Κατηγορίες Προσωπικού

Άρθρο 50: Οικονομική Διαχείριση και Λειτουργία

Άρθρο 51: Κανονισμοί Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 52: Σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Άρθρο 53: Δήλωση στοιχείων των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Άρθρο 54: Προνόμια των Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων

 

Κεφάλαιο Ζ

 

Άρθρο 55: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 56: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 57: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 58

Άρθρο 59: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-10-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.