Νόμος 4674/20 - Άρθρο 83

Άρθρο 83: Διατάξεις για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών του άρθρου 34 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) και την ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) μπορούν να απασχολούνται στελέχη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ιδίως, εφόσον απασχολούνται σε σχετικό αντικείμενο ή διαθέτουν σχετική εμπειρία, εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο ή παραδοτέο έργο, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 9 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το οριζόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατά τις κείμενες διατάξεις και δεν προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

2. Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος αναφορικά με τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης και την ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών, με κοινή απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, διενεργούνται αποσπάσεις υπαλλήλων μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

3. Στο άρθρο 13 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν ως αποσπασμένοι στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σύμφωνα με το νόμο 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2015) και, ιδίως, δυνάμει των άρθρων 2, 4, 6 και 7, ή των οποίων η απόσπαση έληξε 4 μήνες κατ' ανώτατο όριο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να αιτηθούν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τη μετάταξή τους, χωρίς γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των φορέων προέλευσης. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων διορισμού των φορέων υποδοχής και προέλευσης, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και αν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, και εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, μετά από θετική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές του, εφόσον υπάρχει.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.