Νόμος 2190/94 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Πλήρωση θέσεων με διαγωνισμό - είδη διαγωνισμών - προετοιμασία υποψηφίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με γραπτό διαγωνισμό πληρούνται οι θέσεις τακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται οποιοσδήποτε των κατωτέρω αναφερόμενων τίτλων:

 

α. πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων ή αρχειονομίας και βιβλιοθηκονομίας ή φιλοσοφικών και παιδαγωγικών σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής

 

β. πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα της Σχολής Στατιστικής, που λειτούργησε υπό την εποπτεία της πρώην Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά

 

γ. απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή εξατάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών - γραμματέων ή κλάδου οικονομίας ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου.

 

Όταν ένεκα αντικειμενικής αδυναμίας το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δεν δύναται εντός πενταμήνου από την υποβολή του αιτήματος από τον αρμόδιο φορέα να διενεργήσει γραπτό διαγωνισμό, μπορεί να προτείνει στον εν λόγω φορέα την πλήρωση των θέσεων με τη διαδικασία του άρθρου 18.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

2. Εάν στα κατά την προκήρυξη τυπικά προσόντα περιλαμβάνονται, εκτός των ανωτέρω, και τίτλοι σπουδών του άρθρου 18 παράγραφος 1, οι θέσεις πληρούνται επίσης με διαγωνισμό.

 

3. Με γραπτό διαγωνισμό και προφορική εξέταση σε ξένη γλώσσα πληρούνται οι θέσεις μεταφραστών, διερμηνέων και μεταφραστών - διερμηνέων, οι θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι θέσεις για τις οποίες εκτός του τίτλου σπουδών απαιτείται και ορθοφωνία.

 

Για προσωπικό κλάδων των οποίων η κύρια εργασία συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια ζωής προσώπων, όπως ο κλάδος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η οικεία υπηρεσία μπορεί, για τη διακρίβωση του δείκτη νοημοσύνης, της αντίληψης, της ετοιμότητας αντιμετώπισης συνήθων ή έκτακτων καταστάσεων, των σχετικών αντιδράσεων και γενικώς των απαραίτητων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, να ζητήσει, εκτός από τη λοιπή εξεταστέα ύλη:

 

α) γραπτή για τα θέματα αυτά εξέταση των υποψηφίων ή

β) εξέτασή τους με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή

γ) και τα δύο.

 

Μπορεί επίσης να ζητήσει να γίνει συνέντευξη με τους υποψηφίους. Για το αίτημα της υπηρεσίας αποφασίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Τα προαναφερόμενα πρέπει να προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Η συνέντευξη ενεργείται από τριμελή τουλάχιστον επιτροπή, στην οποία μετέχουν ένα μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή πρώην μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και ειδικοί επιστήμονες ή τεχνικοί, λειτουργεί δε ως υποεπιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού. Η επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρό της. Η επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που, στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, έχουν πετύχει, κατά τη σειρά επιτυχίας τους και μέχρι τον αριθμό της συνέντευξης, να αποκλείει, με αιτιολογημένη απόφασή της από το διορισμό στη συγκεκριμένη υπηρεσία, επιτυχόντα στο διαγωνισμό υποψήφιο. Στην περίπτωση αυτήν καλεί τον επόμενο στη σειρά βαθμολογίας υποψήφιο και ούτω καθ' εξής μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999).

 

4. Θέσεις των προηγούμενων παραγράφων για τις οποίες, εκτός του τίτλου σπουδών, απαιτούνται τυχόν πρόσθετα προσόντα, δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων αυτών.

 

5. Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 δύναται να ζητούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τη διενέργεια διαγωνισμού και για κλάδους ή ειδικότητες για τους οποίους δεν απαιτείται διαγωνισμός. Επί του αιτήματος αποφασίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

6. Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε κοινούς, για περισσότερους υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14, σε διαγωνισμούς για ορισμένη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο και σε ειδικούς για κλάδο ή ειδικότητα.

 

Πανελλήνιος κοινός διαγωνισμός μπορεί να γίνεται μία μόνο φορά το έτος, κατά προτίμηση το μήνα Οκτώβριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

7. Ειδικώς, για την πλήρωση με διαγωνισμό θέσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι κατά την προηγούμενη παράγραφο διαγωνισμοί μπορεί να γίνονται μόνο για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995).

 

8. Απαγορεύεται η λειτουργία ιδιωτικών φροντιστηρίων ή η οργάνωση προγραμμάτων ή μαθημάτων από ιδιωτικά φροντιστήρια ή ινστιτούτα ή σχολές, περιλαμβανομένων και εκείνων που λειτουργούν ως παραρτήματα ή κατ εξουσιοδότηση σχολών της αλλοδαπής, κάθε βαθμίδας και μορφής, για προετοιμασία συμμετοχής σε διαγωνισμούς που καθιερώνονται ή προβλεπόμενους με τον παρόντα νόμο.

 

Παράβαση της παρούσας διάταξης από σχολές, φροντιστήρια, ινστιτούτα, κέντρα κ.λ.π. οποιασδήποτε ονομασίας, που λειτουργούν για υποψήφιους άλλων κατηγοριών, συνεπάγεται την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης οργανώνει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψηφίους διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παράγραφος 1, για τους οποίους απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διαγωνισμός.

 

Σε όσους παρακολουθούν τα ανωτέρω προγράμματα δεν χορηγείται πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών ούτε παρέχεται οποιοδήποτε τυπικό πλεονέκτημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006).

 

9. ΗΗ κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και του οικείου φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους-ειδικότητες και σε πρόσθετα προσόντα και ότι έχει υποβληθεί αίτημα για έγκριση προς την Επιτροπή της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, πριν παρέλθουν 9 μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010).

 

Στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω εδαφίου εμπίπτουν και τα αιτήματα φορέων που έχουν υποβληθεί για έγκριση στην ανωτέρω Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσης.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων: α) προηγούμενου διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, για την κάλυψη θέσεων της Αρχής υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και ότι δεν έχουν παρέλθει 3 χρόνια από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως εκάστοτε ισχύει, β) από προκηρύξεις των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), εφόσον ταυτίζονται τα προσόντα και τα πρόσθετα προσόντα της κατηγορίας τους, με τις αντίστοιχες, προς πλήρωση, ειδικότητες και δεν έχουν παρέλθει 9 μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, γίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κατόπιν ελέγχου των προσόντων των επιλαχόντων υποψηφίων που βρίσκονται στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων και, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων πινάκων, εκείνων που προηγούνται χρονικά και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι, σε περίπτωση που η κάλυψη θέσεων αφορά σε ίδιους φορείς, ή μέρος αυτών, με την αυτή έδρα, εφόσον δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους, διαγράφονται από τους πίνακες των επιλαχόντων και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν άλλους φορείς ή τους ίδιους φορείς άλλης περιφερειακής ενότητας, οι επιλαχόντες υποψήφιοι καλούνται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, να δηλώσουν, εντός προθεσμίας 10 ημερών, τις προτιμήσεις τους για τις νέες θέσεις.

 

Αν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η μη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία, χωρίς όμως οι υποψήφιοι να διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού. Επιλαχόντες υποψήφιοι που θα διατεθούν προς διορισμό κατόπιν δήλωσης της προτίμησής τους για τις νέες θέσεις, εάν δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους, διαγράφονται τόσο από τους πίνακες των επιλαχόντων όσο και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούμενου διαγωνισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019), με το άρθρο 59 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.