Νόμος 4674/20 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ρύθμιση ζητημάτων υπηρεσιακών οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται εφεξής από τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), η προμήθεια ηλεκτρικών και υβριδικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων, οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016), καθώς και οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων. Ως προμήθεια νοείται η αγορά από το ελεύθερο εμπόριο, η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η διάθεση από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η δωρεά. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών:

 

α) καθορίζονται τα πρόσωπα προς τα οποία παρέχεται δικαίωμα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος,

 

β) καθορίζονται τα αποδεκτά τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα προς προμήθεια οχήματα, όπως ενδεικτικά, οι κατηγορίες και οι επιτρεπόμενοι τύποι, ο ανώτατος επιτρεπόμενος κυβισμός ή/και η ισχύς του κινητήρα, η κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο για τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή η αυτονομία τους σε χιλιόμετρα για τα ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα,

 

γ) ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων και

 

δ) μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τη χρήση των οχημάτων και να τίθενται ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμου ή διανυόμενων χιλιομέτρων. Έως την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, η υπ' αριθμόν 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β/2010) κοινή υπουργική απόφαση συνεχίζει να ισχύει.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης παρέχεται για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων α' έως και ε' της προηγούμενης παραγράφου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων στ' έως η' από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για τους αιρετούς και υπαλλήλους της περίπτωσης θ' από τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ανάλογα.}

 

3. Ως αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων που ανήκουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, νοείται η οικεία Οικονομική Επιτροπή. Τυχόν κινήσεις δημάρχων και περιφερειαρχών με υπηρεσιακά οχήματα, που έλαβαν χώρα κατά παρέκκλιση των έως σήμερα διατάξεων για την έγκρισή τους, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση όλως εξαιρετικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που δικαιολογούν τη μη τήρηση της σχετικής διαδικασίας και εφόσον η συνδρομή των γεγονότων αφορούσε αποδεδειγμένες αυτοδιοικητικές υπηρεσιακές ανάγκες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.