Νόμος 3270/04 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. Για το σκοπό αυτόν ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ιδίως:

 

α) Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισμού για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

Προς τούτο ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ερευνά την τουριστική αγορά, μελετά την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, συντάσσει μελέτες για θέματα της αρμοδιότητάς του και καταρτίζει τα προγράμματα διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

β) Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

α)α) Συμβάσεις για μίσθωση χώρου και χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας, έντυπης, διαδικτυακής ή κάθε άλλης μορφής (όπως ιδίως έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, διαφήμιση σε ψηφιακά μέσα, εξωτερική, σταθερή και κινητή διαφήμιση) για την εν γένει τουριστική προβολή της Ελλάδας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με διαφημιστικό υλικό που παρέχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, συνάπτονται απευθείας με το μέσο ή τον εκπρόσωπό του ή τον αντιπρόσωπό του, ανεξαρτήτως ποσού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και με την επιφύλαξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζονται τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τον καθορισμό των δικαιολογητικών πληρωμής των σχετικών δαπανών, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια.

 

β)β) Σε τρίτες χώρες οι προμήθειες των ειδών, η ανάθεση των υπηρεσιών και της εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται για την τουριστική προβολή της Ελλάδας διενεργούνται απευθείας από τα Γραφεία Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 168 του νόμου [Ν] 3566/2007 (ΦΕΚ 117/Α/2007), μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν Γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, οπότε η ανάθεση γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση προγραμμάτων προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και πάσης φύσεως δράσεις προβολής και προώθησης (όπως ιδίως συμμετοχή σε εκθέσεις ή σε διάφορες εκδηλώσεις ή δράσεις δημοσίων σχέσεων) και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, όπου κριθεί ότι απαιτείται.

 

γ)γ) Οι πάσης φύσεως δράσεις προώθησης και προβολής της Χώρας και του ελληνικού τουρισμού που εντάσσονται σε προγράμματα επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τα έτη 2020 και 2021 και αφορούν σε πάσης φύσεως διοργανώσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις-εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops, roadshows, webinars), ταξίδια εξοικείωσης για τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, bloggers, κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία, σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς αγοράς και εν γένει προσωπικότητες κύρους με επιρροή στην κοινή γνώμη, καθώς και σε κάθε άλλη δράση ή ενέργεια, προμήθεια ή υπηρεσία που αποβλέπει στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού και την ενίσχυση της εικόνας της Χώρας, για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των παραγράφων γ' και δ' του άρθρου 5 του νόμου 4412/2016, ανατίθενται και εκτελούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 4412/2016, κατ' αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί απευθείας ανάθεσης και των κατά περίπτωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τηρούμενων των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και υπό την επιφύλαξη της καταχώρισης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων των τυχόν προκηρύξεων και διακηρύξεων, των αποφάσεων κατακύρωσης ή ανάθεσης, των συμφωνητικών και των εντολών πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση κατά την ανάθεση των συμβάσεων πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων.

 

Ως ταξίδι εξοικείωσης ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών, σχετικών με την προμήθεια αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μεταφορών και μετακινήσεων εντός της Χώρας, διαμονής, γευμάτων, δείπνων και ξεναγήσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την προβολή και προώθηση της Χώρας στο εξωτερικό.

 

γ) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού και της εικόνας της χώρας και ιδίως:

 

α)α) Συνεργάζεται με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλίμακας, τους φορείς που αυτοί συστήνουν, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου, για την επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρμογή κοινών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής της χώρας, τουριστικών περιοχών, σύγχρονων μορφών τουρισμού, όπως: οικολογικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, ιατρικός, αθλητικός τουρισμός και κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων. Εγκρίνει προγράμματα προβολής, σύμφωνα με το άρθρο 47 του παρόντος.

 

β)β) Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς.

 

γ)γ) Διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες και προσωπικότητες κύρους. Δύναται να μισθώνει παντός είδους μεταφορικά με ή άνευ οδηγού μέσα, για τις ανάγκες φιλοξενίας προσκεκλημένων προσωπικοτήτων, δημοσιογράφων, κινηματογραφικών - τηλεοπτικών συνεργείων, ομάδων προσκεκλημένων που περιηγούνται τη χώρα σε ταξίδια εξοικείωσης ανεξαρτήτως ποσού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

δ)δ) Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops) για την Ελλάδα και συμμετέχει σε συναφείς δράσεις και διοργανώσεις τρίτων φορέων, για την προβολή και προώθηση τουριστικών περιοχών, προϊόντων και υπηρεσιών, με παροχή αιγίδας, επιστολών υποστήριξης και ευαρέσκειας, πληροφοριακού και προωθητικού υλικού και διευκολύνσεων ή και ανάληψη μέρους του κόστους διοργάνωσης, έναντι αντισταθμιστικών παροχών.

 

ε)ε) Διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια σε συνεργασία με τρίτους (ταξιδιωτικούς οργανισμούς - tour operators, εκδοτικά συγκροτήματα, κλαδικές εκδόσεις) και συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να απασχολούνται στον Οργανισμό φοιτητές για πρακτική απασχόληση, μέχρι 6 μήνες.

 

δ) Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Οργανισμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:

 

α)α. Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που γίνονται από τις υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν, ως επιμέρους χορηγοί από κοινού με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στα παραπάνω διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες.

 

β)β. Τη με κάθε τρόπο συμμετοχή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας κ.ο.κ.), δράσεις δημοσίων σχέσεων και λοιπές προωθητικές δράσεις όπως, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση και συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές, τουριστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων είτε από κοινού σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

 

Η διαδικασία υλοποίησης των συμφωνιών για τα προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού άρχεται με πρωτοβουλία και πρόσκληση του αντισυμβαλλομένου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο υλοποιεί με δικά του μέσα και χρήματα συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και προσκαλεί τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού να συμπράξει στην παραγωγή του προωθητικού προϊόντος για την προβολή του ελληνικού τουρισμού, καλύπτοντας μέρος του κόστους υλοποίησης.

 

Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης του προγράμματος προωθητικών ενεργειών, όπως αυτοί διατυπώνονται στις σχετικές συμφωνίες, διαμορφώνονται από τον αντισυμβαλλόμενο σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

Για τη συμμετοχή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στις συμφωνίες αυτές απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού και εγκρίνεται από τον Υπουργό Τουρισμού με την επιφύλαξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 7. Λεπτομέρειες ως προς την υλοποίηση των ανωτέρω συμφωνιών καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.

 

γ)γ. Την εκμίσθωση ή παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα, ψηφιακού χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρμες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση και την προβολή της χώρας στη διεθνή τουριστική αγορά. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017), με το άρθρο 38 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018), με το άρθρο 72 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018), με το άρθρο 92 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018), με το άρθρο 115 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και έξι μέλη, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, μπορεί να ανανεώνεται και τα μέλη του είναι ελευθέρως ανακλητά.

 

Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού διορίζονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διαθέτουν διοικητική πείρα.

 

Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/2010).

 

3. Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα. Αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του γενικού γραμματέα.

 

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει στον γενικό γραμματέα ή τον πρόεδρο αρμοδιότητες και να τις ανακαλεί ελεύθερα. Η αρμοδιότητα της εκπροσώπησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στις διεθνείς σχέσεις του μπορεί να μεταβιβάζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά περίπτωση στον πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα ή σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

 

Ο γενικός γραμματέας ή ο πρόεδρος, με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζουν περαιτέρω στους γενικούς διευθυντές, τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, τους προϊσταμένους των γραφείων εξωτερικού και τους προϊσταμένους των τμημάτων που κατέχουν θέσεις ευθύνης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τις μεταβιβασθείσες σε αυτούς από το διοικητικό συμβούλιο αρμοδιότητες και οφείλουν να ενημερώνουν το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/2010).

 

4. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις και κατευθύνει τις εργασίες του.

β) Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Προς τούτο ενημερώνεται από τον γενικό γραμματέα και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, που του μεταβιβάζονται από αυτό.

 

Αν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και, αν και αυτός απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει, από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/2010).

 

5. Ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προΐσταται του προσωπικού του Οργανισμού, διευθύνει το έργο των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του, εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως, χορηγεί στους δικηγόρους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τη δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολή και ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει το διοικητικό συμβούλιο. Αν εκλείψει, απουσιάζει ή κωλύεται ο γενικός γραμματέας, αναπληρώνεται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται οι αποδοχές του γενικού γραμματέα, καθώς και οι αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Για την υποβοήθηση του γενικού γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του συνίστανται μία θέση ειδικού συμβούλου και μία θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Για την αντίστοιχη υποβοήθηση του έργου του προέδρου συνίσταται μία θέση ειδικού συμβούλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση πρόσληψης έχει διάρκεια έξι μηνών και μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο. Στη σύμβαση τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που τον προσέλαβε. Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνεται και με απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή και με απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

Όσον αφορά τα προσόντα και τις αποδοχές των προσώπων αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 55 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3878/2010 (ΦΕΚ 230/Α/2010).

 

5Α. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με αποφάσεις τους, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να μεταβιβάζουν συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και σε προϊσταμένους Διευθύνσεων. Επίσης μπορούν να παρέχουν στους ως άνω εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή τους, με απόφασή τους που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5Α προστέθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5Α καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009)

 

5Β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και οι αποζημιώσεις των λοιπών μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5Β προστέθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5Β καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009)

 

6. α) Από 01-01-2005 συνιστώνται σε κάθε Περιφέρεια Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α/2001) και ειδικότερα της παραγράφου 1 (για τις Διευθύνσεις Τουρισμού), των διατάξεων της παραγράφου 3 (για τις έδρες και την κατά τόπο και καθ' ύλη αρμοδιότητα των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού) και των διατάξεων της παραγράφου 4 (για τη στελέχωση των μονάδων τουρισμού). Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού διακρίνονται σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, οι Διευθύνσεις Τουρισμού, τα Τμήματα και τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού των Περιφερειών, που είχαν συσταθεί με το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος 313/2001 και προβλέπονται στο άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος 313/2001, καταργούνται αυτοδικαίως και όλες οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβασθεί σε αυτές με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 313/2001, καθώς και όσες άλλες έχουν ανατεθεί σε αυτές, ασκούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού δια των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, οι οποίες συνιστώνται με το νόμο αυτό.

 

β) Οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έχουν την αντίστοιχη οργανωτική σύνθεση, την ίδια στελέχωση και τις ίδιες οργανικές θέσεις, την ίδια έδρα και την ίδια καθ' ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα με τις καταργούμενες αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες τουρισμού των Περιφερειών, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του προεδρικού διατάγματος 313/2001.

 

γ) Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζονται και άλλες αρμοδιότητες στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και μπορεί να μεταβάλλεται η έδρα και η κατά τόπο αρμοδιότητα αυτών ή να ιδρύονται νέες, με κριτήριο την τουριστική σημασία της περιοχής. Με όμοιες αποφάσεις, προσωρινά και ως τη στελέχωση των ως άνω Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Εσωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, οι αρμοδιότητες οποιασδήποτε από αυτές είναι δυνατό να ασκούνται, εν μέρει ή στο σύνολο τους, από άλλη ή άλλες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που θα ορίζονται με τις αποφάσεις αυτές.

 

δ) Κάθε διαφορά, που αφορά διοικητικές κυρώσεις τις οποίες επιβάλει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας του και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), επιλύεται, ύστερα από προσφυγή του διοικούμενου, από πενταμελή επιτροπή που εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισμού και αποτελείται από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου ως Πρόεδρο και τέσσερα μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην Επιτροπή παρίσταται υποχρεωτικά μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από εισηγητή, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, και από δύο γραμματείς.

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής κυρώνονται από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης προκειμένου να καταστούν εκτελεστές ή αναπέμπονται στην Επιτροπή για επανεξέταση.

 

Η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης και αναστέλλει την εκτέλεση αυτής, μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, της Επιτροπής υποχρεούμενης να εκδώσει αυτήν εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής.

 

Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει τη σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής δεξαμενής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εκδώσει απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή της προσφυγής, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής, ο προσφεύγων υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υποβολή της προσφυγής αποδεικτικό καταβολής παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 100 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 47 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), με το άρθρο 34 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

6. Α. α) Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 και στο άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος 313/2001 αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β) Οι αποφάσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, όπως έγκριση σχεδίων, χορήγηση, ανάκληση ή αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η σφράγιση αυτών, όπου προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και οι εντολές ελέγχου, εκδίδονται από τον προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η επιβολή διοικητικής κύρωσης σε τουριστικές επιχειρήσεις από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, αυτές επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Επί επιβολής διοικητικού προστίμου, αυτό βεβαιώνεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου της παράβασης και εισπράττεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης καλείται ο υπόχρεος να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993.

 

γ) Εκκρεμείς διαδικασίες από την άσκηση προσφυγών στις επιτροπές προσφυγών των Περιφερειών που προβλέπονται στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 313/2001 περαιώνονται από την πενταμελή Επιτροπή της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α/2009), με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/α/2006).

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης εγκρίνονται οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που αφορούν:

 

α) Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.

β) Τη σύναψη συμβάσεων και εν γένει ανάληψη οικονομικών δεσμεύσεων του Οργανισμού που υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 € κατά περίπτωση.

 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης μπορεί να διατάσσεται διαχειριστικός έλεγχος των πράξεων και αποφάσεων των οργάνων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και από ορκωτούς ελεγκτές.

 

9. α) Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων δύναται να υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3049/2002 η διάθεση, συμπεριλαμβανομένης της εκμίσθωσης, ακινήτων και επιχειρηματικών μονάδων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του νόμου 2837/2000, για την εκτέλεση έργων τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικών υποδομών που κρίνεται ότι συμβάλλουν στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.

 

β) Με την ίδια απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων καθορίζονται οι αναγκαίες διασφαλίσεις του Δημοσίου για την εκτέλεση των προβλεπόμενων έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 214 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

10. Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού συνάπτονται δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση των πάσης φύσεως δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με αντικείμενο την εν γένει τουριστική προβολή της Ελλάδας και του Ελληνικού Τουρισμού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όπως σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, καλλιτεχνικές δράσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις και σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ιδίως έντυπα, τηλεόραση, διαδίκτυο, διαφήμιση σε ψηφιακά μέσα, εξωτερική διαφήμιση, κινητή διαφήμιση.

 

Για τις συμβάσεις αυτές επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι κατώτερη από τα όρια του άρθρου 5 του νόμου 4412/2016, για χρονικό διάστημα 3 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 121 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.