Νόμος 4674/20 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (νόμος 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/2004))


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των οποίων προΐσταται, την αρμοδιότητα περί ορκωμοσίας των αλλοδαπών.}

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Στο πρόσωπο του αιτούντος πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλογικά και για τις αιτήσεις του παρόντος άρθρου.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα δικαιολογητικά, καθώς και το ύψος του παραβόλου που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται.}

 

5. Το άρθρο 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 25: Αρμοδιότητα επί θεμάτων Ιθαγένειας

 

1. Τα θέματα της ιθαγένειας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

2. Περίληψη των αποφάσεων που αφορούν στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ανεξαρτήτως νομικής βάσης κτήσης, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. α. Κάθε έτος οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας αποστέλλουν στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας κατά λόγο χωρικής τους αρμοδιότητας, πίνακες με στατιστικά στοιχεία όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και τον αριθμό των αιτήσεων που απορρίφθηκαν μετά την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και περιλαμβάνουν τη νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, ενδείξεις ως προς το φύλο και την ενηλικότητα ή μη, καθώς και την ιθαγένεια της χώρας προέλευσης.

 

β. Η αίτηση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας καταχωρείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Ιθαγένεια από πιστοποιημένο χρήστη της υπηρεσίας Ιθαγένειας στην οποία κατατίθεται. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης και λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{2. Το Συμβούλιο Ιθαγένειας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από:

 

α. Ένα (1) επίτιμο μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο.

 

β. Τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος.

 

γ. Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως μέλος.

 

δ. Δύο (2) καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου, ή του Διοικητικού Δικαίου, ημεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ως μέλη.

 

ε. Τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος.

 

στ. Έναν (1) νομικό επιστήμονα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ως μέλος.

 

Τα μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους οριζόμενους στην απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών του Συμβουλίου, των Γραμματέων και του αρμόδιου κατά περίπτωση εισηγητή, η οποία καλύπτεται από το ποσοστό των εισπραττομένων εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.