Νόμος 4674/20 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Επιλογή Προϊσταμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 84 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 84: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 

1. Ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:

 

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για 1 τουλάχιστον έτος ή

 

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για 3 τουλάχιστον έτη ή

 

γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 8 έτη στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για 3 έτη τουλάχιστον είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ή

 

δ) κατέχουν τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 10 έτη στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου για 5 έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων 2 έτη σε Διεύθυνση, είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

2. Ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:

 

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης επί 1 έτος τουλάχιστον ή

 

β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 6 έτη στον βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για 1 έτος τουλάχιστον είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ή

 

γ) κατέχουν τον βαθμό Α' και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για 3 έτη καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή

 

δ) κατέχουν τον βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον 10 έτη στον βαθμό αυτόν και έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

3. Ως Προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον κατά την τελευταία τριετία έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον 2 φορές με βαθμολογία από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και:

 

α) κατέχουν τον βαθμό Α' και έχουν 3 έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ή

 

β) έχουν τον Α' βαθμό και έχουν ασκήσει για τουλάχιστον 1 έτος καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος.

 

4.α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός 1 έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

 

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή Προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί Προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών 4 μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145.

 

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και κατά τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των θέσεων των Υπηρεσιακών Γραμματέων του άρθρου 36 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

5. Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε οριζόντιας θέσης ευθύνης, ανεξάρτητα του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη οριζόντια θέση ευθύνης, ιδίως γνώση ξένης γλώσσας και απαιτούμενη εμπειρία. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις για οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης, εκτός όσων απαιτούν ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις. Οι θέσεις ευθύνης του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου Υπουργού ή του οικείου Περιφερειάρχη, όταν πρόκειται για θέση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμού.

 

6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

 

7. Οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα, οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση. Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ιδίως, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού, νοούνται εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.}

 

2. Το άρθρο 85 του νόμου 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 85: Κριτήρια επιλογής Προϊσταμένων

 

1. Για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη 4 ομάδες κριτηρίων:

 

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

 

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

 

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και

 

δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

 

2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:

 

α) Για τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος με συντελεστή βαρύτητας:

 

35% για την ομάδα κριτηρίων (α),

20% για την ομάδα κριτηρίων (β),

20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

25% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

 

β) Για τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:

 

25% για την ομάδα κριτηρίων (α),

25% για την ομάδα κριτηρίων (β),

15% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

35% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

 

γ) Για τη θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης με συντελεστή βαρύτητας:

 

25% για την ομάδα κριτηρίων (α),

25% για την ομάδα κριτηρίων (β),

10% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και

40% για την ομάδα κριτηρίων (δ).

 

3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:

 

α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

 

α)α) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια.

 

α)β) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 30 μόρια.

 

α)γ) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με 200 μόρια και μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος με 70 μόρια. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω μοριοδότηση ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), εφόσον είναι συναφείς, μοριοδοτούνται με 150 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του 1 μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτοί λαμβάνουν συνολικά 50 μόρια.

 

α)δ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) με 275 μόρια.

 

α)ε) Συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 350 μόρια. Μη συναφές διδακτορικό δίπλωμα με 100 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του 1 διδακτορικών διπλωμάτων συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, αυτά λαμβάνουν συνολικά 70 μόρια.

 

α)στ) Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας.

 

α)ζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμό οίκοθεν ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/30214/2008 (ΦΕΚ 2349/Β/2008) και οίκοθεν ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/19975/2010 (ΦΕΚ 1592/Β/2010) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές / εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων μοριοδοτείται, με 5 μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 20 μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.

 

α)η) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής: Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 50 μόρια, η πολύ καλή γνώση με 30 μόρια και η καλή με 10 μόρια, με ανώτατο όριο τα 100 μόρια.

 

α)θ) Η κατοχή από υποψήφιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του παρόντος, μοριοδοτείται με 30 μόρια. Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001). Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

 

β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται και υπολογίζονται ως εξής:

 

β)α) Ο χρόνος υπηρεσίας στον Δημόσιο, ο χρόνος υπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής:

 

i) 1,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στο Δημόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη,

 

ii) 1 μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του παρόντος, με ανώτατο όριο τους 84 μήνες, ήτοι 7 έτη και

 

iii) 3 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, 4 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, 5,5 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και 6 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα.

 

β)β) Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας. Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους 120 μήνες, ήτοι τα δέκα έτη συνολικά. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις του στοιχείου iii, λαμβάνονται καταρχάς υπόψη τα μόρια άσκησης καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και τέλος τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μηνών. Για την ως άνω μοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, θα πρέπει το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του υποψηφίου ως Προϊσταμένου, να έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία σε θέση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,85 για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου.

 

β)γ) Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

 

γ) Αξιολόγηση

 

Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ήτοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 84 του παρόντος και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση, ο υποψήφιος προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί με τις διατάξεις του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) ή ειδικά συστήματα αξιολόγησης, για 2 τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των 2 αυτών περιόδων.

 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την αξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμολογίας στην κλίμακα του 1.000.

 

δ) Δομημένη συνέντευξη

 

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 του παρόντος, με πρόβλεψη της αναγκαίας ζωντανής βοήθειας για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό απαιτείται.

 

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ' των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 86 του παρόντος.

 

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει 2 θεματικές ενότητες ως εξής:

 

δ)α. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου.

 

δ)β. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

 

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

 

Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ' ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

 

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου.

 

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων.

 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

 

6. Με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Επιλογής επιτρέπεται ειδικά για οργανικές μονάδες, των οποίων το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους ταυτίζεται ή είναι παρεμφερές, η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης να αφορά το σύνολο των οργανικών μονάδων αυτών, οι οποίες αποτελούν για τους σκοπούς της διάταξης αυτής μία ενιαία προκηρυσσόμενη θέση. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους επτά πρώτους στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από μία από τις θέσεις ευθύνης του προηγούμενου εδαφίου καλούνται σε συνέντευξη μία φορά από το οικείο συμβούλιο και με τη βαθμολογία αυτή κατατάσσονται στο σύνολο των τελικών πινάκων κατάταξης.}

 

3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 86 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως ισχύει, συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Ειδικά για τους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που έχουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή συμμετέχουν σε Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συστήνεται σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ), το οποίο είναι αρμόδιο: α) για την επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του παρόντος για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ενός εκάστου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο είναι πενταμελές και συγκροτείται με απόφαση του οικείου Υπουργού αποτελούμενο από:

 

α) Δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

 

β) Έναν (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του.

 

γ) Έναν (1) Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας, με αναπληρωτή έναν Υποδιοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

δ) Έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του φορέα προέλευσης των προς κρίση υποψηφίων, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του, ο οποίος πρέπει να έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ορίζεται, με απόφαση του οικείου Υπουργού, ένα από τα δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007) προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:

 

{Οι δομημένες συνεντεύξεις του άρθρου 85 για την επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, είναι δυνατόν να διεξάγονται στην έδρα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Ειδικά στις περιπτώσεις που η έδρα των φορέων βρίσκεται εκτός Αθηνών, οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων διενεργούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του οικείου φορέα με έδρα την Αθήνα. Εφόσον δεν υπάρχει Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, οι συνεδριάσεις διενεργούνται στην έδρα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.}

 

γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σε κάθε Περιφέρεια με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συστήνεται και συγκροτείται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, το οποίο είναι αρμόδιο:

 

α) για την επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και

 

β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α) τον Εκτελεστικό Γραμματέα της οικείας περιφέρειας με αναπληρωτή του άλλον Εκτελεστικό Γραμματέα από άλλη περιφέρεια, ο οποίος ορίζεται μετά από γνώμη της ΕΝΠΕ,

 

β) 1 Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

 

γ) 3 Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας της οικείας περιφέρειας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που λειτουργεί στην έδρα της οικείας περιφέρειας, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, ίδιας ιδιότητας με αυτούς. Οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης πρέπει να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης της οικείας περιφέρειας ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της έδρας της οικείας περιφέρειας, ορίζονται Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης από υπηρεσίες όμορων περιφερειών.

 

Ως Γραμματείς των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με Α' βαθμό.

 

Η επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 249 του νόμου 3852/2010.}

 

δ. Στο άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007), η περίπτωση α' της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων διενεργείται, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 4622/2019 ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού ή, προκειμένου για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Για τις Ανεξάρτητες Αρχές η προκήρυξη εκδίδεται από τον Πρόεδρο ή τον επικεφαλής της Αρχής και τον Υπουργό Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85 του παρόντος.}

 

4. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) καταργείται.

 

5. Ιατροί Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, που δεν υπάγονται στο σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007), οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις Περιφέρειες και υπηρετούν ως μόνιμοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, συμμετέχουν παραδεκτώς στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης των Περιφερειών οποιουδήποτε επιπέδου με αρμοδιότητες την υγεία.

 

6. Κατ' εξαίρεση: α) οι διατάξεις της παραγράφου 5 έχουν εφαρμογή και για εκκρεμείς προκηρύξεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τις οποίες δεν έχει συνεδριάσει ακόμα το αρμόδιο συλλογικό όργανο επιλογής για να κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας που έχουν υποβληθεί μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, β) οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρμόζονται και για εκκρεμείς προκηρύξεις, εφόσον δεν έχει διεξαχθεί η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης.

 

7. Για όσες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης έχουν εκδοθεί μέχρι και τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/2019), η διαδικασία επιλογής συνεχίζει από το στάδιο στο οποίο είχε διακοπεί. Σε περίπτωση που η διαδικασία επιλογής βρίσκεται στο στάδιο της δομημένης συνέντευξης και στους οικείους πίνακες των 7 πρώτων στη σειρά κατάταξης περιλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί οργανικά σε άλλες υπηρεσίες, ο αριθμός των καλούμενων σε συνέντευξη επαναπροσδιορίζεται βάσει εκ νέου κατάταξης των υπαλλήλων που παρέμειναν οργανικά στον φορέα. Οργανικές μονάδες που περιλαμβάνονταν στις ως άνω προκηρύξεις και έχουν μεταφερθεί σε άλλα Υπουργεία βάσει του προεδρικού διατάγματος 84/2019 επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Στις περιπτώσεις των φορέων που τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής του άρθρου 86 του νόμου 3528/2007 δεν έχουν ολοκληρώσει τα στάδια επιλογής, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 85 του νόμου 3528/2007 και στο διάστημα αυτό προέκυψε συγχώνευση ή κατάργηση θέσεων οι οποίες έχουν προκηρυχθεί, οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν δηλώσει μία ή περισσότερες από τις συγχωνευμένες ή καταργημένες θέσεις δύνανται να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση υποψηφιότητας αντικαθιστώντας τις δηλούμενες συγχωνευμένες ή καταργημένες θέσεις. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική πρόσκληση από την οικεία Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του Φορέα, στην οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων 5 ημερών, η οποία ξεκινάει 3 ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής Πρόσκλησης. Η υπηρεσία ελέγχει τις συμπληρωματικές αιτήσεις εφαρμόζοντας τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας όπως και επί των αρχικών αιτήσεων.

 

8. α) Προϊστάμενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, οι οποίοι δεν επανεπιλέγονται σε θέση Προϊσταμένου του ιδίου επιπέδου από τα αρμόδια όργανα επιλογής δύνανται κατόπιν αίτησής τους προς το αρμόδιο όργανο να μετατάσσονται στον κλάδο Επιτελικών Στελεχών σε συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4622/2019.

 

β) Η περίπτωση α' της παραγράφου αυτής, ισχύει και για πρόσωπα τα οποία κατείχαν θέσεις Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και δεν επελέγησαν εκ νέου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του νόμου 4369/2016.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.