Νόμος 4622/19

Ν4622/2019: Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4622/2019: Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, (ΦΕΚ 133/Α/2019), 07-08-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα

 

Κεφάλαιο Α: Υπουργικό συμβούλιο

 

Άρθρο 1: Αρμοδιότητες και σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 2: Σύγκληση και ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 3: Υπουργικά Συμβούλια Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Κυβερνητικού Έργου

Άρθρο 4: Διαδικασία συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 5: Πράξεις και Διατάγματα Υπουργικού Συμβουλίου

 

Κεφάλαιο Β: Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα

 

Άρθρο 6: Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα - Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 7: Κυβερνητικά Συμβούλια

Άρθρο 8: Κυβερνητικές Επιτροπές

Άρθρο 9: Γενικές διατάξεις για τα Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα

 

Κεφάλαιο Γ: Μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργοί

 

Άρθρο 10: Διορισμός και ορκωμοσία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών

Άρθρο 11: Πρωθυπουργός

Άρθρο 12: Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Άρθρο 13: Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί

Άρθρο 14: Ευθύνη μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών

Άρθρο 15: Ειδικές υποχρεώσεις μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών

Άρθρο 16: Σειρά τάξης Υπουργείων και προβαδίσματος μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών

Άρθρο 17: Αναπλήρωση μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών

 

Μέρος B: Οργάνωση της κεντρικής δημόσιας διοίκησης

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 18: Οριοθέτηση και αποστολή της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 19: Αρχές καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης

Άρθρο 20: Οργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης

 

Κεφάλαιο Β: Προεδρία της κυβέρνησης

 

Άρθρο 21: Σύσταση και βασική διάρθρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Άρθρο 22: Αποστολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Άρθρο 23: Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού

Άρθρο 24: Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Άρθρο 25: Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Άρθρο 26: Γενικές Γραμματείες Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών και Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών

Άρθρο 27: Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου

Άρθρο 28: Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Άρθρο 29: Προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Άρθρο 30: Ειδική διάταξη για το προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Άρθρο 31: Στελέχωση θέσεων ευθύνης της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Άρθρο 32: Λοιπά υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Άρθρο 33: Αποδοχές του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Άρθρο 34: Δαπάνες της Προεδρίας της Κυβέρνησης

 

Κεφάλαιο Γ: Υπουργεία

 

Άρθρο 35: Αποστολή, λειτουργίες και βασική διάρθρωση Υπουργείων

Άρθρο 36: Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων

Άρθρο 37: Εξουσία τελικής υπογραφής Υπηρεσιακών Γραμματέων

Άρθρο 38: Υπηρεσίες Συντονισμού Υπουργείων

Άρθρο 39: Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 40: Γραφεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

 

Κεφάλαιο Δ: Γενικοί και ειδικοί γραμματείς

 

Άρθρο 41: Γενικοί Γραμματείς

Άρθρο 42: Ειδικοί Γραμματείς

Άρθρο 43: Αξιολόγηση Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

Άρθρο 44: Γενικές διατάξεις για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς

 

Κεφάλαιο Ε: Ιδιαίτερα γραφεία και συνεργάτες μελών της κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων

 

Άρθρο 45: Οργάνωση και λειτουργία ιδιαίτερων γραφείων

Άρθρο 46: Στελέχωση των ιδιαίτερων γραφείων

Άρθρο 47: Διαδικασία στελέχωσης ιδιαίτερων γραφείων

Άρθρο 48: Ελάχιστα προσόντα και αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων

 

Μέρος Γ: Λειτουργία επιτελικού κράτους

 

Κεφάλαιο Α: Προγραμματισμός κυβερνητικού έργου

 

Άρθρο 49: Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής Σχέδια Δράσης Υπουργείων

Άρθρο 50: Ετήσιος ρυθμιστικός προγραμματισμός της Κυβέρνησης

Άρθρο 51: Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Άρθρο 52: Διαδικασία προγραμματισμού κυβερνητικού έργου

 

Κεφάλαιο Β: Παρακολούθηση εφαρμογής κυβερνητικού έργου

 

Άρθρο 53: Επίπεδα παρακολούθησης εφαρμογής του κυβερνητικού έργου

Άρθρο 54: Ετήσια Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 55: Πολιτική Επιτροπή Παρακολούθησης Δημοσίων Πολιτικών

Άρθρο 56: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Νομοπαρασκευαστική διαδικασία και καλή νομοθέτηση

 

Άρθρο 57: Ορισμοί

Άρθρο 58: Αρχές Καλής Νομοθέτησης

Άρθρο 59: Ειδικοί κανόνες σύνταξης νομοσχεδίων

Άρθρο 60: Έναρξη ισχύος ρυθμίσεων

Άρθρο 61: Διαβούλευση

Άρθρο 62: Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Άρθρο 63: Νομοπαρασκευαστική διαδικασία Σχεδίων Νόμων και Κανονιστικών Πράξεων

Άρθρο 64: Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας

 

Κεφάλαιο Δ: Κωδικοποίηση και αναμόρφωση δικαίου

 

Άρθρο 65: Κωδικοποίηση νομοθεσίας και αναμόρφωση δικαίου

Άρθρο 66: Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

Άρθρο 67: Διαδικασία κωδικοποίησης

 

Μέρος Δ: Διαφάνεια και ακεραιότητα

 

Κεφάλαιο Α: Κωλύματα, ασυμβίβαστα και κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων των μελών της κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των οργάνων Διοίκησης του δημοσίου τομέα και των μετακλητών υπαλλήλων

 

Άρθρο 68: Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 69: Κωλύματα διορισμού

Άρθρο 70: Ασυμβίβαστα

Άρθρο 71: Υποχρεώσεις κατά την άσκηση καθηκόντων

Άρθρο 72: Διαδικαστικές υποχρεώσεις για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

Άρθρο 73: Υποχρεώσεις μετά τη λήξη των καθηκόντων

Άρθρο 74: Επιτροπή Δεοντολογίας

Άρθρο 75: Κυρώσεις

Άρθρο 76: Κωλύματα και ασυμβίβαστα μετακλητών υπαλλήλων

 

Κεφάλαιο Β: Πρόσβαση στα αρχεία του Πρωθυπουργού, Υπουργών και Υφυπουργών

 

Άρθρο 77: Ορισμός και διακρίσεις Αρχείου Πρωθυπουργού

Άρθρο 78: Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού

Άρθρο 79: Ιδιαίτερο Αρχείο Πρωθυπουργού

Άρθρο 80: Ηλεκτρονική αποτύπωση του Αρχείου Πρωθυπουργού

Άρθρο 81: Λοιπά Κυβερνητικά Αρχεία

 

Κεφάλαιο Γ: Σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

 

Άρθρο 82: Σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - Σκοπός και Αρμοδιότητες

Άρθρο 83: Αρμοδιότητες της Αρχής - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 84: Προσωπική και Λειτουργική ανεξαρτησία

Άρθρο 85: Σχέσεις με τη Βουλή, τις δικαστικές, εισαγγελικές και διοικητικές αρχές - Διαφάνεια δράσεων

Άρθρο 86: Οργανισμός και Εσωτερικοί Κανονισμοί της Αρχής

Άρθρο 87: Όργανα Διοίκησης της Αρχής

Άρθρο 88: Επιλογή - Διορισμός - Πλαίσιο Καθηκόντων Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 89: Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 90: Επιλογή - Διορισμός - Πλαίσιο καθηκόντων Διοικητή

Άρθρο 91: Αρμοδιότητες Διοικητή της Αρχής

Άρθρο 92: Προϋπολογισμός και Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 93: Αποδοχές προσωπικού

Άρθρο 94: Πειθαρχικά Συμβούλια - Υπηρεσιακά Συμβούλια

Άρθρο 95: Οργανωτική διάρθρωση της Αρχής

Άρθρο 96: Προσωπικό της Αρχής

Άρθρο 97: Προανακριτικές αρμοδιότητες και δικονομικές ρυθμίσεις

Άρθρο 98: Δικαστική εποπτεία

Άρθρο 99: Πειθαρχικές αρμοδιότητες

Άρθρο 100: Ελεγκτική διαδικασία

Άρθρο 101: Νομική υπεράσπιση - Δικαστικά έξοδα

Άρθρο 102: Δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής

Άρθρο 103: Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας

 

Μέρος Ε: Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση ειδικού κλάδου

 

Άρθρο 104: Σύσταση κλάδου

Άρθρο 105: Τρόπος και προσόντα διορισμού στους κλάδους

Άρθρο 106: Γενικές διατάξεις για τον ειδικό κλάδο

Άρθρο 107: Μισθολογικές διατάξεις

Άρθρο 108: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 4440/2016

 

Κεφάλαιο Β: Ενδυνάμωση προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων

 

Άρθρο 109: Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων

 

Μέρος ΣΤ: Ειδικές μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 110: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015

Άρθρο 111: Οργανωτικές διατάξεις Υπουργείων

Άρθρο 112: Τροποποίηση διάταξης του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 113: Τροποποίηση του νόμου 3528/2007

Άρθρο 114: Σύσταση Επιτροπής Ελλάδα 2021

 

Κεφάλαιο Β: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 115: Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α

Άρθρο 116: Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β

Άρθρο 117: Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Γ

Άρθρο 118: Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ

Άρθρο 118Α: Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Ε

 

Κεφάλαιο Γ: Καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 119: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Θέση σε ισχύ

 

Άρθρο 120: Θέση σε ισχύ

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-08-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.