Νόμος 4674/20 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 266Α του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 266Α: Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου, ως συμβουλευτικό συλλογικό όργανο του Υπουργού Εσωτερικών. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής ΥΠΕΣ και 2 εμπειρογνώμονες με εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι προτείνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου.

 

Ένας εκ των μελών ορίζεται Γραμματέας της Επιτροπής.

 

2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

 

α. η εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών προτάσεων αναπτυξιακού σχεδιασμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω της αξιοποίησης προγραμμάτων χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας,

 

β. η παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης και εκτέλεσης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών διορθωτικών επεμβάσεων σε περίπτωση αποκλίσεων,

 

γ. η ενημέρωση, υποστήριξη και καθοδήγηση των δήμων και των περιφερειών και των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα αναπτυξιακής πολιτικής και σχεδιασμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ο συντονισμός της αναπτυξιακής τους δράσης, με σκοπό τη διαμόρφωση συνεκτικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.

 

3. Για τη συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής δεν καταβάλλεται κανενός είδους αποζημίωση ή ποσό για την κάλυψη εξόδων. Με την απόφαση της πρώτης παραγράφου, ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, η διοικητική της υποστήριξη, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.