Νόμος 4674/20 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρύθμιση ζητημάτων κατάρτισης και διαχείρισης Ειδικών Προγραμμάτων Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H παράγραφος 3 του άρθρου 49 του νόμου 4647/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζονται η διάρθρωση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, σε επίπεδο διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης και μονάδων, οι αρμοδιότητές της, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα επιλογής των Προϊσταμένων των νέων οργανικών μονάδων, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).}

 

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του νόμου 4647/2019, η ημερομηνία 29-02-2020 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31-05-2020.

 

3. Στο άρθρο 130 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

 

{5. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων, για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση και διαχείριση των Ειδικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα άρθρα 69 και 71 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.