Νόμος 4674/20 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)) με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), όπως ισχύει, αφορά στην κατάργηση των άρθρων αυτών ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4440/2016.

 

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής. Σε ό,τι αφορά στην μισθολογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αυτοί λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου, κατόπιν αναγνώρισης της συνάφειας αυτών βάσει των ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθμό της θέσης, στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

 

3. Για τη διενέργεια των μετατάξεων αυτών ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 4 του νόμου 4440/2016.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007), όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.

 

4. Η περίπτωση γ' του άρθρου 63 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018) αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{γ. είναι συγγενείς μέχρι β' βαθμού προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24-07-2018, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται ή μετατάσσονται, σε φορείς του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994 με αίτησή τους, στον οικείο φορέα υποδοχής. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προηγούμενου εδαφίου είναι 2 έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για 1 φορά. Η μετάταξη και απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής και του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 109 του νόμου 4622/2019.

 

Η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου ίδιας κατηγορίας και αντίστοιχων τυπικών προσόντων. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

 

δ. Η αίτηση της προηγούμενης περιπτώσεως υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 30-06-2020.}

 

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 68 του νόμου 3528/2007, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού.

 

6. Απαγορεύεται η απόσπαση τακτικού υπαλλήλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016, όπως ισχύει, εφόσον:

 

α. είναι μοναδικός υπάλληλος που υπηρετεί στον οικείο κλάδο / ειδικότητα,

 

β. δεν έχει παρέλθει διετία από τον διορισμό του,

 

γ. υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου διορίστηκε και

 

δ. έχει επιλεγεί Προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Σε περίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί ως Προϊστάμενος οργανικής μονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη παύση της απόσπασης από την τοποθέτησή του ως Προϊστάμενου.

 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.}

 

8. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 4440/2016, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές περιοχές ο υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσοστού, υπολογίζεται βάσει της οικείας απόφασης κατανομής θέσεων και της τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα της υπηρεσίας, στην οποία έχει τοποθετηθεί ο υπάλληλος, ο οποίος μετέχει στην κινητικότητα, για την κατηγορία και κλάδο του οποίου πραγματοποιείται ο υπολογισμός.}

 

9. Οι αποσπάσεις του προσωπικού που υπηρετεί στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4440/2016 όπως ισχύει, δύνανται να παραταθούν, με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού της ΕΕΔΑ και την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται σε αυτόν και πάντως όχι πέραν της 31-12-2020.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.