Νόμος 4674/20 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Αναπληρώσεις υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης μέσω Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 17 του νόμου 2190/1994 επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

 

α) Στην παράγραφο 11 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

 

{Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα μπορούν να διατεθούν προς διορισμό υποψήφιοι σύμφωνα με την παράγραφο 12.}

 

β) Η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα επιτυχίας, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους, στις οικείες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για διορισμό. Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα στις οποίες διατίθενται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού υποψήφιοι για διορισμό, σε περίπτωση διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου ή διαπίστωσης μη γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού του ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου, εντός 1 έτους από τον διορισμό του, υποχρεούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αμελλητί, προκειμένου το τελευταίο να προβεί στην αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται δεκτό αίτημα του φορέα για αντικατάσταση μετά από τη συμπλήρωση αποκλειστικής προθεσμίας 2 ετών από τη δημοσίευση της τελευταίας απόφασης κατανομής της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), με την οποία ολοκληρώνεται η κατανομή του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Για τους διορισμούς για τους οποίους δεν απαιτείται η ως άνω απόφαση κατανομής, η προθεσμία υποβολής αιτήματος ορίζεται σε 3 έτη από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή, άλλως, σε 3 έτη από την έναρξη ισχύος των διατάξεων με τις οποίες οι διορισμοί αυτοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης κατανομής.}

 

γ) Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίμησης δεν καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων, προστίθενται στους οικείους πίνακες διοριστέων οι επόμενοι στον πίνακα κατάταξης - επιτυχίας υποψηφίων, κατά τη σειρά που έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά με την οποία οι ανωτέρω φορείς αναγράφονται στην προκήρυξη. Αν παραμείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου, ή διαπίστωσης μη γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού του ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος για διορισμό υποψηφίου ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου εντός 1 έτους από τον διορισμό του, διατίθεται για διορισμό ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος έχει περιλάβει στη δήλωση προτίμησής του τον συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας. Προς τον σκοπό αυτόν, ο υποψήφιος καλείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, με κάθε πρόσφορο τρόπο, να δηλώσει αν αποδέχεται την κενή θέση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών. Η δήλωση αποδοχής του υποψηφίου πρέπει να είναι εμπρόθεσμη, ρητή και χωρίς επιφυλάξεις, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι δεν αποδέχεται τον διορισμό του. Η δήλωση αποδοχής ή μη αποδοχής της θέσης υποβάλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωση η οποία φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό βάσει της δήλωσης προτίμησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας, διαγράφεται από τον πίνακα κατάταξης επιτυχίας υποψηφίων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισμό του, ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης. Για την κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.}

 

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει 4 μήνες μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η εξέταση αιτημάτων φορέων για αντικατάσταση αναπλήρωση, που έχουν υποβληθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θα ολοκληρωθεί. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.