Νόμος 4674/20 - Άρθρο 108

Άρθρο 108: Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/α/2017) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων δύναται κατόπιν πρότασης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος να μην συγκροτείται Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αλλά να συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Συμβούλια Αρχιτεκτονικής με αρμοδιότητα σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4495/2017 τροποποιείται ως εξής:

 

{β) Έναν (1) αρχιτέκτονα - μηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ), με τον αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος με τέτοια ιδιότητα, μπορεί να οριστεί υπάλληλος δήμου της οικείας περιφερειακής ενότητας ή άλλου φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχει ειδικότητα αρχιτέκτονα.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 4495/2017 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα συνιστώνται 2 ή και περισσότερα, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, υπό τον διακριτό τίτλο (Α) και (Β), τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατ' εξαίρεση στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων δύναται κατόπιν πρότασης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος να μην συγκροτούνται Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αλλά να συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων με αρμοδιότητα σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Έως τη σύσταση του Μητρώου δικηγόρων Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της παραγράφου 5 του παρόντος, ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εύρεση μέλους από το Μητρώο δικηγόρων Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, υποδεικνύεται από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο δικηγόρος, τουλάχιστον παρ' Εφέταις, με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν ορισθεί δικηγόρος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την οποία ο τελευταίος αποστέλλει υποχρεωτικά εντός (5) ημερών από τη διαπίστωση της μη επάρκειας μελών, τότε το ανωτέρω όργανο συγκροτείται νομίμως, χωρίς τη συμμετοχή αυτού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.