Νόμος 4280/14 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Βελτίωση υφισταμένου πλαισίου λοιπών χωροταξικών και πολεοδομικών κανόνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση Α5 του άρθρου 40 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων, καθώς και αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.}

 

2. Στην παράγραφο Α' του άρθρου 40 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) προστίθενται περιπτώσεις 15 και 16 ως εξής:

 

{15. Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων σε αστικό και εξωαστικό περιβάλλον.

 

16. Εργασίες διαμόρφωσης δωμάτων σε κτίρια ιδιοκτησίας δημοσίου φορέα.}

 

3. Στην παράγραφο Γ' του άρθρου 40 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) προστίθεται περίπτωση 3 ως εξής:

 

{3. Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων, καθώς και αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.}

 

4. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Παραδοσιακοί Οικισμοί, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού κάλους, Ιστορικοί οικισμοί, Ιστορικοί τόποι, οικιστικά σύνολα χαρακτηρισμένα ως μνημεία. Επιλέγονται οι δράσεις 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 της παραγράφου Α' και τις δράσεις των περιπτώσεων 1, 2 και 3 της παραγράφου Γ' του άρθρου 40 του παρόντος.}

 

5. Στο άρθρο 41 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Όπου στις ανωτέρω παραγράφους προβλέπονται οι δράσεις 13 και 14 του προηγούμενου άρθρου δύναται να επιλέγονται επιπλέον και οι δράσεις 15 και 16.}

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εφόσον πάνω από το χώρο επέκτασης του υπογείου δημιουργηθεί φύτευση με ελάχιστο εδάφους 40 cm, το τμήμα της φυτεμένης επέκτασης προσμετράται στον υπολογισμό της υποχρεωτικής φύτευσης του οικοπέδου της παραγράφου 2)α του παρόντος άρθρου.}

 

7. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου για την προσαρμογή του κτιρίου σε αυτό και μέχρι στάθμης ±1,50 m από το φυσικό έδαφος. Σε περίπτωση εκσκαφής ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2 m και να επιχωθεί μέχρι 1 m. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας επιτρέπονται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.}

 

8. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ε', ως εξής:

 

{ε) την κατασκευή χώρου πάνω από το προβλεπόμενο ύψος του κτιρίου και πέραν του μεγίστου ύψους, επιφανείας έως 5% της επιφανείας του κτιρίου και όχι ανώτερης των 50 m2 με μέγιστο ύψος 3 m για τη λειτουργική εξυπηρέτηση των κύριων και βοηθητικών χώρων του κτιρίου.}

 

9. Σε στρατηγικές επενδύσεις επί ιδιωτικών ακινήτων, για τις οποίες καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 3894/2010, με γενικό προορισμό τον τουρισμό, αναψυχή και ειδική χρήση κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα των υποπεριπτώσεων α', β', γ' και δ' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων ανάλογα με την κατηγορία περιοχών της υπ' αριθμόν 67659/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 3155/Β/2013), στην οποία εμπίπτει το ακίνητο και δεν εφαρμόζονται αποκλειστικά οι κατευθύνσεις για τους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

 

10. Σε ακίνητα εντός πυκνοδομημένων και αστικών περιοχών όπου τα κτίρια έχουν κατεδαφιστεί πριν την ισχύ του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), σύμφωνα με εκδοθέν πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμόρροπου οικοδομής, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4067/2012 και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ετών η λειτουργία υπαίθριων χρήσεων, σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής και με υποχρεωτική φύτευση τουλάχιστον 15% της επιφάνειας του ακινήτου.

 

Στα ακίνητα αυτά επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ετών, η τοποθέτηση των απαιτούμενων για τη λειτουργία αυτών προσωρινών κατασκευών της παραγράφου 74 του άρθρου 2 του νόμου 4067/2012 μεγίστου εμβαδού 15 m2, μετά από γνώμη του συμβουλίου αρχιτεκτονικής, την έγκριση αρμόδιων φορέων και την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

 

Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας προσκομίζονται δημόσια έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος κατεδάφισης πριν την ισχύ του νόμου 4067/2012.

 

11. Τουριστικές εγκαταστάσεις για τις οποίες είχε εκδοθεί αρμοδίως έγκριση υπαγωγής τους στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αριθμόν 67659/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 3155/Β/2013) υπάγονται στις προϋφιστάμενες διατάξεις.

 

12. Ξενοδοχειακές μονάδες 4* και 5* οι οποίες λειτουργούσαν νόμιμα πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ' αριθμόν 67659/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 3155/Β/2013) δύνανται να επεκτείνονται εντός του γηπέδου τους ή σε όμορο γήπεδο του ιδίου ιδιοκτήτη με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

 

13. H παράγραφος Δ' του άρθρου 7, Κεφάλαιο Δ', της υπ' αριθμόν 67659/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 3155/Β/2013) επαναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Δ. Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων

 

Απαιτείται:

 

α)α) Να επιταχυνθεί και να ενισχυθεί η προσπάθεια για ορθολογικό σχεδιασμό και οργάνωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.

 

β)β) Να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού.

 

γ)γ) Η κατασκευή σύγχρονου, φιλικού προς το περιβάλλον αποχετευτικού συστήματος, με επεξεργασία λυμάτων (βιολογικό καθαρισμό) σε όλες τις περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού.

 

δ)δ) Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συμβάλουν ενεργά σε δράσεις μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων τους και στη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείρισή τους.}

 

14. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) η λέξη τριετία αντικαθίσταται από τη λέξη επταετία.

 

15. α. Επιτρέπεται η χρήση ξενοδοχείου σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εντός του περιγράμματος και του επιτρεπόμενου όγκου αυτών σε περιοχές που οι χρήσεις τους ρυθμίζονται από ειδικά διατάγματα προστασίας που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιότητας του ρυθμιστικού σχεδίου Αττικής κατά παρέκκλιση των ειδικών αυτών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α)α) τα κτίρια έχουν πρόσωπο επί οδών ή λεωφόρων στις οποίες από τον πολεοδομικό σχεδιασμό έχουν καθοριστεί μικτές χρήσεις, εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση οικοδομικών τετραγώνων αποκλειστικής κατοικίας και

 

β)β) στην απέναντι πλευρά της οδού ή λεωφόρου επιτρέπεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό η χρήση ξενοδοχείου.

 

β. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) και 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

16. Σε περιπτώσεις νομίμως υφιστάμενων κτιρίων σε περιοχές που οι χρήσεις τους ρυθμίζονται από ειδικά διατάγματα προστασίας, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) για τα οποία επιτρέπονται από αυτά εξαιρετικά και οι χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων και εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιότητας του ρυθμιστικού σχεδίου Αττικής, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των ειδικών διατάξεων η χρήση τράπεζας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4030/2011 και 4067/2012.

 

17. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6Α του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 3)α της υποπαραγράφου ΙΒ.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), οι λέξεις επιχειρηματικών πάρκων ενδιάμεσου βαθμού οργάνωσης αντικαθίστανται από τις λέξεις παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης.

 

18. Νομίμως υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις, σε περιοχές που ρυθμίζονται από ειδικά διατάγματα προστασίας όπου δεν απαγορεύεται η διατήρηση της χρήσης τους δύνανται να ανακατασκευάζονται εντός του νομίμου περιγράμματός τους προκειμένου να προσαρμοστούν στις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άδεια λειτουργίας αυτών και στις ειδικότερες προδιαγραφές. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που διέπουν τις τουριστικές εγκαταστάσεις στις εκτός σχεδίου περιοχές. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, εγκρίνεται η μελέτη ανακατασκευής.

 

19. Τροποποιείται η παράγραφος 15 του άρθρου 20 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) ως εξής:

 

{15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζεται η έννοια του κοινόχρηστου δρόμου του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.}

 

20. Στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, στις οποίες δεν υπάρχουν σε ισχύ καθορισμένες λατομικές περιοχές και εκτελούνται έργα μεγάλης εθνικής σημασίας επιτρέπεται, έως την ολοκλήρωσή τους, η επέκταση των λειτουργούντων λατομείων αδρανών υλικών σε όμορες δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. Η αποκατάσταση του συνόλου της έκτασης γίνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Προκειμένου για δημόσιες εκτάσεις η εκμίσθωση στους εκμεταλλευτές των υφιστάμενων λατομείων γίνεται με απευθείας σύμβαση, κατ' ανάλογη εφαρμογή της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1428/1984 διαδικασίας, όπως ισχύει, και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984), όπως προστέθηκαν με το νόμο 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

21. Στο τέλος της παραγράφου Γ' του άρθρου 11 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθεται περίπτωση 8 ως εξής:

 

{8. α. Δρόμοι, άλλα τεχνικά έργα ή ρέματα που διατρέχουν δημόσια ακίνητα, δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών.

 

Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης, πρέπει να διασφαλίζεται, κατά το στάδιο της πολεοδόμησης ή της χωροθέτησης του οικείου επενδυτικού σχεδίου, η λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους τμημάτων του ακινήτου μέσω κατάλληλων τεχνικών έργων.

 

β. Μη εγκεκριμένες οδοί που περιλαμβάνονται σε δημόσια ακίνητα μπορεί να καταργούνται ή να μετατοπίζονται κατά το σχήμα και τη θέση τους, σύμφωνα με την Πολεοδομική Μελέτη της παραγράφου 7 του άρθρου 12 ή την έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου του άρθρου 13, εφόσον διασφαλίζεται, μέσω νέων οδικών συνδέσεων, η πρόσβαση τρίτων, παρακείμενων στην περιοχή του ακινήτου, που εξυπηρετούνταν από τις καταργούμενες ή μετατοπιζόμενες οδούς.}

 

22. α. Μετά την περίπτωση 8 της παραγράφου Γ' του άρθρου 11 του νόμου 3986/2011 προστίθεται περίπτωση 9 ως εξής:

 

{9. Σε δημόσια ακίνητα με γενικό προορισμό τον τουρισμό - αναψυχή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων 7 και 8 της παραγράφου Ε' του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ισχύει.}

 

β. Τα αναφερόμενα στην ως άνω περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή στα ακίνητα για τα οποία εγκρίνονται, κατά το άρθρο 24 του νόμου 3894/2010, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

 

23. α. Μετά την παράγραφο Γ' του άρθρου 11 του νόμου 3986/2011 προστίθεται παράγραφος Δ' ως εξής:

 

{Δ. Δημόσια ακίνητα αστικού χαρακτήρα

 

1. Ως δημόσια ακίνητα αστικού χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται τα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών δημόσια ακίνητα τα οποία, από άποψη θέσης, φυσικής διαμόρφωσης, γειτνίασης και λοιπών συνθηκών, κρίνονται πρόσφορα προς πολεοδόμηση για οικιστική χρήση και εν γένει για την πραγματοποίηση έργων και προγραμμάτων οικιστικής ανάπτυξης. Στα ακίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται οι χρήσεις γης των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 20 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

Οι μέγιστοι επιτρεπόμενοι συντελεστές δόμησης ανά χρήση καθορίζονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

2. Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής, με τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 μπορεί επιπλέον να εγκρίνονται και τα οικεία Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής και να καθορίζονται τα όρια των προς πολεοδόμηση περιοχών και των τυχόν πολεοδομικών ενοτήτων, καθώς και η πολεοδομική οργάνωση αυτών, δηλαδή οι ειδικότερες χρήσεις γης εντός του πλαισίου της εκάστοτε οριζόμενης γενικής χρήσης ανά περιοχή ή πολεοδομική ενότητα, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, η πυκνότητα και ο συντελεστής δόμησης, τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, καθώς και οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι οι οποίοι πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό 50% τουλάχιστον της συνολικής προς πολεοδόμηση έκτασης.

 

3. Στις περιπτώσεις αυτές, τηρούνται ενιαίες διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης των Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων και των οικείων Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12. Στη μελέτη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 ενσωματώνονται και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την τεκμηρίωση του οικείου Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να εγκρίνονται προδιαγραφές για την ενιαία σύνταξη των μελετών Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων και των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής και να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η δημοσίευση του εγκριτικού προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος. Μετά την έκδοση του πιο πάνω εγκριτικού διατάγματος, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 12.}

 

β. Τα αναφερόμενα στην ως άνω περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή στα ακίνητα για τα οποία εγκρίνονται, κατά το άρθρο 24 του νόμου 3894/2010, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

 

24. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011 μετά τις λέξεις σε χάρτη κλίμακας 1:5.000 προστίθενται οι λέξεις ή άλλης κατάλληλης κλίμακας.

 

25. Μετά την περίπτωση ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012), προστίθενται περιπτώσεις στ', ζ', η' και θ' ως εξής:

 

{στ. Με τις αποφάσεις των περιπτώσεων α' και ε' μπορεί επιπλέον να εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στην υπό πολεοδόμηση περιοχή ή στην πολεοδομική ενότητα, συμπεριλαμβανομένων και των κοινόχρηστων έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στην Πολεοδομική Μελέτη, ύστερα από υποβολή ενιαίας, για το σύνολο των υπό πραγματοποίηση έργων, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2)β και 3 του άρθρου 3 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), πλην των υποπεριπτώσεων στ)στ' και ζ)ζ'.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις έγκρισης των σχετικών Πολεοδομικών Μελετών επέχουν και θέση χωροθέτησης επενδυτικού σχεδίου κατά την έννοια του άρθρου 13.

 

ζ. Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις μπορεί επιπροσθέτως να εγκρίνονται και οι τυχόν απαιτούμενοι ειδικότεροι όροι και μέτρα για την προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών στοιχείων και συνόλων που ενδέχεται να υπάρχουν στις περιοχές που πολεοδομούνται, ύστερα από υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων μελετών και γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, στην έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων συμπράττει και ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

η. Ειδικώς, στις περιπτώσεις τουριστικών - παραθεριστικών χωριών, με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της περίπτωσης α' μπορεί να εγκρίνεται επιπλέον και η χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων ή τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων που έχουν προβλεφθεί στο οικείο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών όρων αυτών, ύστερα από υποβολή των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), όπως ισχύει, προκειμένου περί μαρινών ή των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 2160/1993, όπως ισχύει, προκειμένου περί τουριστικών αγκυροβολίων, καταφυγίων τουριστικών σκαφών και τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων.

 

θ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να εγκρίνονται προδιαγραφές για τη σύνταξη των Πολεοδομικών Μελετών της παρούσας παραγράφου και να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.}

 

26. α. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3986/2011, όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις ή άλλης κατάλληλης κλίμακας.

 

β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3986/2011, όπως ισχύει, τίθεται κόμμα και προστίθεται η ακόλουθη φράση πλην των υποπεριπτώσεων στ)στ' και ζ)ζ'.

 

27. Στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια του άρθρου 7 και τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια του άρθρου 8 του νόμου 4447/2016, καθώς και στα ΣΟΑ, ΕΣΧΑΣΕ και ΕΣΧΑΔΑ με τα προεδρικά διατάγματα έγκρισής τους μπορεί να καθορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης ακινήτων, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 111/2014 (ΦΕΚ 76/Α/2014), εφόσον:

 

α) Τα ακίνητα εντός της περιοχής έγκρισης εξυπηρετούνται από Μέσα Σταθερής Τροχιάς σε ακτίνα 500 m από τον σταθμό αυτών και

 

β) αιτιολογείται από την απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη για την έγκριση του σχεδίου.

 

Έως την θέση σε ισχύ των ως άνω Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων για τα οποία έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισής τους, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κτιρίων για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979) είναι δυνατή για τα ως άνω ακίνητα και με την καταβολή χρηματικής εισφοράς ανάλογης με τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων του εξυπηρετούμενου κτιρίου σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 27 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 99 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

28. α. Στο άρθρο 26 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), η φράση [Ν] 4468/1967, 2545/1997 και 3992/2011 αντικαθίσταται με τη φράση 4458/1965, 2545/1997 και 3982/2011.

 

β. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), η φράση του άρθρου 3 αντικαθίσταται με τη φράση της παραγράφου 3.

 

γ. Στο άρθρο 9 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ειδικές διατάξεις με τις οποίες έχουν καθοριστεί συντελεστές δόμησης μεγαλύτεροι από τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή και διαφορετικός τρόπος υπολογισμού αυτών, διατηρούνται σε ισχύ.}

 

29. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. α) Επίσης, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η επέκταση υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εφόσον αποδεδειγμένα βρίσκονται σε λειτουργία, η οποία βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η παρέκκλιση αφορά στο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφανείας του γηπέδου, το ύψος, το συντελεστή δόμησης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20, το συντελεστή κατ' όγκον εκμετάλλευσης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4,2 και στις αποστάσεις των κτιρίων από πλάγια και οπίσθια όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 5 m. Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος).}

 

30. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 29 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την περιοχή αρμοδιότητας που αναφέρεται στο από 31-03-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 303/Δ/1987).

 

31. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 

32. Αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του νόμου [Ν] 360/1976 (ΦΕΚ 151/Α/1976) θεωρούνται καταργηθείσες, εφόσον αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εγκριθεί Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του νόμου 2742/1999 ή και Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του νόμου 2508/1997 ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) του νόμου 1337/1983 ή Πολεοδομικές Μελέτες κατ' εξουσιοδότηση των νόμων 1337/1983 και 2508/1997 ή έχουν ρυθμιστεί με ειδικότερες διατάξεις.

 

33. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, όλα τα αδιάθετα υπόλοιπα των κατανομών χρηματοδότησης του Ειδικού Φορέα Δασών των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 8 Χρηματοδότηση δασοπονίας από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚ και Δασών) του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν περιέλθει στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα), στο λογαριασμό με τίτλο ΕΔ - Υπουργείο Εσωτερικών Ειδικός Λογαριασμός Αδιάθετων Ποσών των μεταφερόμενων Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης με αριθμό 2341138981 και IBAN GR 4201000230000002341138981 στην ομάδα 234 - Διάφοροι Ειδικοί Λογαριασμοί, σε εφαρμογή του άρθρου 49 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), αποδίδονται σταδιακά υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό αριθμό και διατίθενται στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης δασικών έργων και εργασιών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3208/2003 με την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνονται στα κατ' έτος εγκρινόμενα Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών. Η διάθεση των ποσών αυτών για τους παραπάνω σκοπούς υπόκειται στον περιορισμό διάθεσης της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παράγραφος 16 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπόμενου ποσού διάθεσης από τους πόρους των προηγούμενων εδαφίων μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού διάθεσης μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς.}

 

34. Στο άρθρο 33 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Ο καθορισμός ή η τροποποίηση χρήσεων γης επί δημοσίων ακινήτων τα οποία υπάγονται στο πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου γίνεται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις, διαδικαστικού και ουσιαστικού περιεχομένου, που τα διέπουν. Κατά την έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των οικείων για τα πιο πάνω ακίνητα σχεδίων χρήσεων γης και εν γένει πολεοδομικών σχεδίων, μπορεί να αντιστοιχίζονται ή και να προσαρμόζονται οι προβλεπόμενες χρήσεις γης του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) προς τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης του παρόντος νόμου.}

 

35. Μετά το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως α' της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012) και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στη συνολική κατά τα ανωτέρω έκταση της προς πολεοδόμηση περιοχής δεν περιλαμβάνεται το τμήμα της επιφανείας του παραθεριστικού - τουριστικού χωριού που προορίζεται για τη δημιουργία γηπέδου ή γηπέδων γκολφ. Το τμήμα αυτό διαμορφώνεται λειτουργικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές γηπέδων γκολφ, ενώ οι επιφάνειες των πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω προδιαγραφές για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ, προσμετρώνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση που ορίζεται από το οικείο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων για το παραθεριστικό - τουριστικό χωριό.}

 

36. α. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) αριθμούνται σε παράγραφο 4.

 

β. Στις περιοχές της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), ο μέσος συντελεστής δόμησης εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις συνδυασμού, εντός του ιδίου Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, δύο ή περισσοτέρων κατηγοριών χρήσεων γης από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι καθοριζόμενες, με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, χρήσεις γης αναπτύσσονται, με βάση την πολεοδομική λειτουργία τους, σε ειδικότερες πολεοδομικές ενότητες ή ζώνες με σκοπό την ορθολογική οργάνωση της περιοχής που πολεοδομείται.

 

37. α. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται σε ακίνητα της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013, των 200 ή 150 m από εθνικό, επαρχιακό ή δημοτικό δρόμο, δύνανται να εκμεταλλευτούν το συντελεστή κάλυψης του συνολικού εμβαδού του ενιαίου ακινήτου υπό τις παρακάτω σωρευτικά προϋποθέσεις:

 

α) πρόκειται να ανεγερθεί αποκλειστικά ισόγειο κτίσμα και

 

β) εφαρμόζονται οι ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του ακινήτου κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Τμήμα των παραπάνω ισόγειων κτιρίων για την εξάντληση του συντελεστή δόμησής τους δύναται να εκτείνεται και εκτός των ορίων του άρτιου τμήματος του ενιαίου ακινήτου που εμπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις.

 

β. Για την εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 ως γη υψηλής παραγωγικότητας νοείται και η αγροτική ή και γεωργική γη.

 

38. Στην επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 4269/2014 συμμετέχουν και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

39. α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013) στην αρχή της διάταξης μετά τη λέξη γενικές προστίθεται η φράση και ειδικές και το κείμενο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{4. Οι γενικές και ειδικές διατάξεις δόμησης για τις εκτός σχεδίου περιοχές που προβλέπονται στο από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985) ισχύουν και για τα παραχωρηθέντα, πριν τη δημοσίευση του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003), τεμάχια γεωργικής εκμετάλλευσης, ανεξαρτήτως Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.}

 

β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις γεωτεμαχίων τα οποία τέμνονται από όρια ζωνών με διαφορετικούς όρους και περιορισμούς δόμησης και χρήσεων μπορεί να ισχύουν όροι, περιορισμοί και χρήσεις οποιασδήποτε των άνω ζωνών σε τμήμα αυτών μέχρι του ορίου κατάτμησης που ισχύει στην περιοχή.}

 

40. Οι διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 22 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) έχουν εφαρμογή και για τις περιοχές αρμοδιότητας του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987).

 

41. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως ισχύει, μετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11-06-1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης - οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του από 07-08-1967 βασιλικού διατάγματος.

 

Για τις οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4030/2011, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 της παραγράφου 2 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως ισχύει, και μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης κατά τις διατάξεις του νόμου 4030/2011.}

 

42. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2)γ του άρθρου 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και προστίθεται στη συνέχεια στην παράγραφο 2 τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Διοικητικές Πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2)γ του άρθρου 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραμένουν σε ισχύ, και είναι δυνατή η ενημέρωση του φακέλου τους για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 της παρούσας.}

 

43. Το άρθρο 10 του νόμου 4067/2012 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 αυτού και σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.