Προεδρικό διάταγμα 6/10/78 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εκπαιδευτήρια, ευαγή ιδρύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερσις εκπαιδευτηρίων, οικοτροφείων, ασύλων και λοιπών ευαγών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος. Η παρέκκλισις εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή του εις ο μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότης αυτού του οργάνου, μετά πρόταση της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του εποπτεύοντος το Ίδρυμα Υπουργείου και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

2. Παρέκκλισις χορηγείται ως προς τα κάτωθι:

 

α) Την ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου.

 

β) Το ποσοστόν καλύψεως του γηπέδου, το οποίον εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να υπερβαίνει τα 20% της επιφανείας αυτού.

 

γ) Τις αποστάσεις των κτιρίων εκ των ορίων του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερον του προβλεπομένου ύψους του κτιρίου και εν πάση περιπτώσει ουχί ολιγότερο των 5 m.

 

δ) Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0.3, το ύψος του κτιρίου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 11 m και τον αριθμό των ορόφων, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3.

 

ε) την κατασκευή χώρου πάνω από το προβλεπόμενο ύψος του κτιρίου και πέραν του μεγίστου ύψους, επιφανείας έως 5% της επιφανείας του κτιρίου και όχι ανώτερης των 50 m2 με μέγιστο ύψος 3 m για τη λειτουργική εξυπηρέτηση των κύριων και βοηθητικών χώρων του κτιρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), με το άρθρο 91 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για την ανέγερση μουσείων, βιβλιοθηκών, καλλιτεχνικών εκθέσεων και θεάτρων μετά από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.