Νόμος 1428/84 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εκμίσθωση Δημόσιων λατομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκμίσθωση των λατομείων αδρανών υλικών, που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου, γίνεται από το νομάρχη αποκλειστικά με πλειοδοτική δημοπρασία με ενσφράγιστες προσφορές.

 

Ο συναγωνισμός γίνεται επί του παγίου, του αναλογικού μισθώματος και της ελάχιστης ετήσιας παραγωγής.

 

Η επιλογή γίνεται με βάση τη συνολικά καλύτερη προσφορά για το Δημόσιο, η δε διαδικασία για την εκμίσθωση αρχίζει υποχρεωτικώς μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή σχετικής αιτήσεως.

 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών, όταν τούτο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση ανατιθέμενου εθνικού ή διανομαρχιακού δημόσιου έργου, στον ανάδοχο του έργου.

 

Η έγκριση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας μέχρι την αποπεράτωση του έργου και επιβάλλονται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για τη λειτουργία του λατομείου, την προστασία του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση του χώρου μετά τη λήξη των εργασιών. Απαγορεύεται η διάθεση αδρανών υλικών πέραν από τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

 

3. Για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες των λατομείων της παραγράφου 1 απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού ίσου με το προκύπτον βάσει του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού επί του προσφερόμενου ετήσιου μισθώματος, που επιστρέφεται μετά την υπογραφή της συμβάσεως. Σε κάθε περίπτωση μισθώσεως, κατατίθενται στον αρμόδιο νομάρχη εγγυητικές επιστολές εκπληρώσεως των όρων της συμβάσεως, που καταπίπτουν προς όφελος του Δημοσίου σε περίπτωση μη συμμορφώσεως.

 

4. α. Ειδικά, για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση είτε Ολυμπιακών και συνοδών έργων και εγκαταστάσεων, εκτός του Νομού Αττικής, είτε δημοσίων έργων που, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας, με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθορίζονται επίσης και οι λοιποί όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα λατομική νομοθεσία (άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2115/1993 και εκάστοτε ισχύει). Οι ανωτέρω όροι τίθενται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

 

i. είτε του χώρου εξόρυξης υλικών, αυτοτελώς,

 

ii. είτε του έργου εθνικής σημασίας, αυτού καθ' εαυτού, και εξειδικεύονται στις τεχνικές τους λεπτομέρειες με την έγκριση από τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος, πριν από την πραγματοποίηση της εξόρυξης Ειδικής Περιβαλλοντικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται προδιαγραφές για τη σύνταξη της παραπάνω ειδικής μελέτης και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

β. Η ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση:

 

i. άδειας εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτηθεί προηγουμένως το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως επί του χώρου εξόρυξης,

ii. έγκρισης επέμβασης σε δάση ή δασικές εκτάσεις υπό την προϋπόθεση ότι την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων συνυπογράφει ο Υπουργός Γεωργίας.

 

γ. Προκειμένου για δημόσιους χώρους εξόρυξης, η εκμίσθωσή τους γίνεται απευθείας, στον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τους όρους, μέτρα, περιορισμούς και κατευθύνσεις που τίθενται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είτε του έργου αυτού καθ' εαυτού είτε του χώρου εξόρυξης υλικών, αυτοτελώς.

 

Για τα ανωτέρω λατομεία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2115/1993.

 

δ. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων περιπτώσεων εφαρμόζονται και για την εκμετάλλευση των χώρων εξόρυξης, καθώς και την εντός αυτών ανέγερση, εγκατάσταση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των εξορυσσόμενων προϊόντων ή και την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος ή και ασφαλτομίγματος.

 

ε. Στη περίπτωση των λατομείων της παρούσας παραγράφου απαγορεύεται η διάθεση αδρανών υλικών, πέραν αυτών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου.

 

στ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών στο Νομό Αττικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 1 της περίπτωσης Β του άρθρου 9 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.