Νόμος 4111/13 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 και του νόμου 3889/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται από 19-11-2012 ως εξής:

 

{(γ) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) επί της κατανάλωσης, που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, προσδιορίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον 12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού. Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, τον 6ο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους για εφαρμογή από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού εντός του έτους. Για την περίοδο 2013-2014 το ύψος των μοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε το χρέος του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού να αποσβεστεί έως το τέλος της διετίας.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4001/2011 μετά το στοιχείο ζ', προστίθεται στοιχείο ζ)1' ως εξής:

 

{ζ)1) Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει το έργο της μεταφοράς Φυσικού Αερίου και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και, αν χρειάζεται, την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε μία δεδομένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση μεταφοράς Φυσικού Αερίου.}

 

3. Το άρθρο 63Α του νόμου 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 63Α: Ειδικές διατάξεις για τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

 

1. Ειδικώς όσον αφορά στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο οποίος συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 33/2007 (ΦΕΚ 31/Α/2007) κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τους Διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Β έως και 63Θ και η παράγραφος 5 του άρθρου 63Ι.

 

2. Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου που έχει στην κυριότητά της Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του παρόντος για τους Διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου και το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (παράγραφος 1) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Εφόσον ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και οι μέτοχοί του λάβουν τέτοια μέτρα, εφαρμόζονται και στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του παρόντος.}

 

4. Στα άρθρα 63Β έως και 63Ι του νόμου 4001/2011, όπως αυτά προστέθηκαν δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, οι λέξεις ΔΕΠΑ ΑΕ αντικαθίστανται με τις λέξεις Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου, κατά περίπτωση.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Δ του νόμου 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, η φράση σύμφωνα με το άρθρο 67 αντικαθίσταται με τη φράση σύμφωνα με το άρθρου 63Ε.

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του νόμου 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, η φράση:

 

{Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 72}

 

αντικαθίσταται με τη φράση:

 

{Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 63Ι.}

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του νόμου 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, η φράση:

 

{το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος}

 

αντικαθίσταται με τη φράση:

 

{το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 63Θ του παρόντος.}

 

8. Το πρώτο ημιεδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63Ε του νόμου 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, πλην ενός:}

 

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 63Ε του νόμου 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α, 22Β και 23Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.}

 

10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 63Θ του νόμου 4001/2011, όπως προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Σε περίπτωση που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λάβει τα μέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 9, το κόστος των εν λόγω επενδύσεων καλύπτεται από τα τιμολόγια που καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88.}

 

11. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 63Ι του νόμου 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι διαθέτει τους απαιτούμενους οικονομικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δυνάμει του άρθρου 68, και του εγκεκριμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63Θ του παρόντος Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.}

 

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63Ι του νόμου 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Εφόσον ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου πληροί τις προϋποθέσεις της αμέσως προηγούμενης παραγράφου 2 ή του άρθρου 65 του παρόντος, εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης είτε του άρθρου 64 του παρόντος και του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009, είτε του άρθρου 65 του παρόντος νόμου.}

 

13. Η παράγραφος που ακολουθεί την παράγραφο 3 του άρθρου 63Ι του νόμου 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, και η οποία φέρει ομοίως αριθμό παραγράφου 3, αναριθμείται σε παράγραφο 4.

 

14. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 63Ι του νόμου 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάμει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, αναριθμούνται σε παραγράφους 5, 6 και 7 αντίστοιχα.

 

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005, η παράγραφος 6, καθώς και η παράγραφος 14 του ίδιου άρθρου καταργούνται από την πλήρωση ως προς τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων των άρθρων 62 και επόμενα ή 63Α και επόμενα του παρόντος νόμου.}

 

16. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), οι λέξεις:

 

{το 5% επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους}

 

αντικαθίσταται με τις λέξεις:

 

{το 2,5% επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.