Νόμος 4092/12

Ν4092/2012: Κύρωση της από 06-09-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως ισχύει (ΦΕΚ 174/Α/2012), της από 07-09-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008), (ΦΕΚ 175/Α/2012) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4092/2012: Κύρωση της από 06-09-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως ισχύει (ΦΕΚ 174/Α/2012), της από 07-09-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008), (ΦΕΚ 175/Α/2012) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 220/Α/2012), 08-11-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η από 06-09-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως ισχύει (ΦΕΚ 174/Α/2012).

 

Άρθρο δεύτερο

 

1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η από 07-09-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008), (ΦΕΚ 175/Α/2012).

 

2. Πριν την αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών που αναφέρονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνεται με την προηγούμενη παράγραφο, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής διατυπώνει προτάσεις και παρατηρήσεις επί του σχεδίου της προκήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις οποίες το Ταμείο οφείλει να λαμβάνει υπόψη του κατά την κατάρτιση της προκήρυξης ή της πρόσκλησης στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του. Η διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής εφαρμόζεται αναλογικά.

 

Άρθρο τρίτο: Ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας

 

1. α. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 μετά τη φράση δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης προστίθεται η φράση αποκλειστικής ή μη.

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 5 για τη μεταβίβαση και περιέλευση στο Ταμείο της κυριότητας ή άλλου εμπράγματος δικαιώματος επί ακινήτου, εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, στην οποία περιλαμβάνονται η ταυτότητα του ακινήτου και το δικαίωμα του Ταμείου επ' αυτού, με μνεία της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων για τη μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού στο Ταμείο.}

 

γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 καταργείται.

 

2. α. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β) Σύσταση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιώματος οποιασδήποτε φύσης.

 

γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης επί αυτών.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011 προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

 

{8. Επικαρπία για ορισμένο χρόνο σε δημόσιο κτήμα ή επί δικαιώματος σε δημόσιο κτήμα, εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, είναι απεριόριστα μεταβιβαστή και κληρονομητή καθ' όλη τη διάρκειά της. Για το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που επιβάρυνε τον επικαρπωτή δημοσίου ακινήτου, ο οποίος ανεγείρει κτίσματα σε αυτό και μεταβιβάζει το δικαίωμα επικαρπίας επί τέτοιων κτισμάτων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 2)γ του άρθρου 26 του παρόντος.

 

9. Στις περιπτώσεις σύναψης από το Ταμείο των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3581/2007, αυτό συμβάλλεται και ως εντολοδόχος του προηγούμενου κυρίου ή δικαιούχου για τη μίσθωση του ίδιου ακινήτου προς αυτόν. Στις παραπάνω συμβάσεις το Ταμείο μπορεί να συμφωνεί για λογαριασμό του προηγούμενου κύριου ή δικαιούχου: α) το δικαίωμα αγοράς του μεταβιβαζόμενου εμπράγματου δικαιώματος από τον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο μετά τη συμβατική λήξη της ως άνω σύμβασης μίσθωσης είτε με τίμημα αγοράς προσδιοριζόμενο με συμφωνούμενη με τη συναπτόμενη σύμβαση μέθοδο είτε άνευ ανταλλάγματος ή και β) το δικαίωμα πρώτης προτίμησης του προηγούμενου κυρίου ή δικαιούχου για την αγορά του εμπραγμάτου δικαιώματος σε περίπτωση εκποιήσεως από τον εκάστοτε κύριο. Οι όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των ως άνω δικαιωμάτων καθορίζονται στη σύμβαση που συνάπτεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και δεσμεύουν τους ειδικούς και καθολικούς ή οιονεί καθολικούς διαδόχους του αγοραστή. Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση του Ταμείου, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιούχος άλλου εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου πριν την αξιοποίησή του από το Ταμείο, υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ταμείου από τις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3581/2007.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 10 έως 17 υπάγονται τα δημόσια ακίνητα, στα οποία το Ταμείο ή εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ή άλλο δικαίωμα περιουσιακής φύσης ή δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9.}

 

4. α. Η υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β' του άρθρου 11 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) τουριστικοί λιμένες, όπως μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών.}

 

β. Στην περίπτωση 3 της παραγράφου Β' του άρθρου 11 του νόμου 3986/2011 προστίθεται νέα υποπερίπτωση ι)θ' ως εξής:

 

{επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες}

 

και η ισχύουσα υποπερίπτωση ι)θ' αναριθμείται σε νέα υποπερίπτωση κ'.

 

γ. Στην περίπτωση 4 της παραγράφου Β' του άρθρου 11 του νόμου 3986/2011 προστίθεται υποπερίπτωση ι' ως εξής:

 

{ι) επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες.}

 

δ. Στην παράγραφο Β' του άρθρου 11 του νόμου 3986/2011 προστίθεται περίπτωση 4Α ως εξής:

 

{4Α. Παραθεριστικό - τουριστικό χωριό

 

Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισμό τη δημιουργία παραθεριστικού - τουριστικού χωριού επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

 

α) παραθεριστική κατοικία

β) τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών)

γ) περίθαλψη

δ) ξενοδοχεία

ε) εγκαταστάσεις golf

στ) αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυμναστήρια κ.λ.π.)

ζ) κέντρα αναζωογόνησης (spa)

η) εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής

θ) εμπορικά καταστήματα

ι) χώροι συνάθροισης κοινού.

 

Οι υπό στοιχεία γ', η', θ' και ι' χρήσεις επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της χρήσης παραθεριστικής κατοικίας.}

 

ε. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου Β' του άρθρου 11 του νόμου 3986/2011 προστίθεται η φράση:

 

{και πολεοδομείται μόνο εκείνο το τμήμα του δημοσίου ακινήτου, επί του οποίου αναπτύσσονται κατηγορίες χρήσεων γης για τις οποίες κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 προβλέπεται πολεοδόμηση.}

 

στ. Στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Γ' του άρθρου 11 του νόμου 3986/2011 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) παραθεριστικό - τουριστικό χωριό: 0,2.}

 

5. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την έγκριση των σχεδίων της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών αίτηση από τον κύριο του ακινήτου ή τον δικαιούχο εμπράγματου δικαιώματος ή τον κάτοχο δικαιώματος περιουσιακής φύσης ή δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης ή τον έλκοντα εξ αυτών δικαιώματα ή από το Ταμείο, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:}

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{, καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις για την ενσωμάτωση της σχεδιαζόμενης επένδυσης στην περιβάλλουσα το δημόσιο ακίνητο περιοχή και τη συμβολή της στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Ως περιοχή μελέτης, ευρύτερη του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Ειδικού Σχεδίου Αξιοποίησης Δημοσίων Ακινήτων, προσδιορίζεται τουλάχιστον η οικεία δημοτική ενότητα ή και οι δημοτικές ενότητες κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3852/2010 οι οποίες τυχόν βρίσκονται σε λειτουργική εξάρτηση με αυτήν.}

 

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011, η φράση με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται με τη φράση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

δ. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011, προστίθενται παράγραφοι 7 και 8, ως εξής:

 

{7. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών και Τουρισμού, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο Ειδικό Σχέδιο Αξιοποίησης Δημοσίων Ακινήτων, εγκρίνεται η πολεοδόμηση δημοσίων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων και τα οποία προορίζονται για τη χρήση του παραθεριστικού - τουριστικού χωριού ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας. Για την έκδοση της πιο πάνω απόφασης υποβάλλεται από τον κύριο του ακινήτου ή τον δικαιούχο εμπράγματου δικαιώματος ή τον κάτοχο δικαιώματος περιουσιακής φύσης ή δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης ή τον έλκοντα εξ αυτών δικαιώματα στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών πολεοδομική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει το πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται με βάση οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα, τον πολεοδομικό κανονισμό και έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες από τη μελέτη ρυθμίσεις. Η πολεοδομική μελέτη περιέχει τις ειδικότερες χρήσεις γης, εντός του πλαισίου των γενικών χρήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 11, και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις και υποχρεώσεις, τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς δόμησης των οικοπέδων, οι οποίοι μπορεί να ορίζονται ανά οικοδομικό τετράγωνο ή τμήμα οικοδομικού τετραγώνου, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη διαμόρφωση του εδάφους, την ανάγκη προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή άλλες πολεοδομικές ανάγκες, καθώς και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικής έκτασης της προς πολεοδόμηση περιοχής. Ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων του δημοσίου ακινήτου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,4.

 

β. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης α', ο κύριος της επένδυσης υποχρεούται να διαθέσει αμελλητί την απαιτούμενη από την πολεοδομική μελέτη έκταση για τη δημιουργία των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων. Διατάξεις οι οποίες αφορούν στην εισφορά σε γη και χρήμα δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις πολεοδόμησης με βάση την παράγραφο αυτή.

 

γ. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του κυρίου της επένδυσης. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, ο κύριος της επένδυσης προβαίνει στην εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης του χώρου, καθώς και στην εκτέλεση των έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στην πολεοδομική μελέτη. Η συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και η συντήρηση των έργων υποδομής, του κυκλοφοριακού δικτύου και των χώρων πρασίνου, γίνεται αποκλειστικά με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου της επένδυσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης. Ο κύριος της επένδυσης κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων ή την παραχώρηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί αυτών σε τρίτους κατανέμει με συμβατικούς όρους αναλογικά το κόστος συντήρησης του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού, των έργων υποδομής, του κυκλοφοριακού δικτύου και των χώρων πρασίνου.

 

δ. Η από τον κύριο της επένδυσης μεταβίβαση προς τρίτους εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων επί των οικοπέδων και κτιρίων που κατασκευάζονται μέσα στα ακίνητα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή επιτρέπεται μόνον μετά την ολοκλήρωση των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών κ.λ.π.), η οποία πιστοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η πιο πάνω απόφαση μνημονεύεται στη σχετική πράξη μεταβίβασης ή παραχώρησης οποιουδήποτε ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος από τον κύριο της επένδυσης.

 

ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εγκρίνεται η πολεοδόμηση δημοσίων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων και τα οποία προορίζονται για τη χρήση του επιχειρηματικού πάρκου. Ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων του δημοσίου ακινήτου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι περιπτώσεις α' έως και δ'.

 

8. Κατά την κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Αξιοποίησης Δημοσίων Ακινήτων για δημόσια εκτός σχεδίου ακίνητα που περιβάλλονται από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή ρυμοτομικά σχέδια ή πολεοδομικές μελέτες, μπορεί να εφαρμόζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ορίζονται από το οικείο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την πολεοδομική ενότητα ή περιοχή στην οποία ανήκει το υπό αξιοποίηση ακίνητο, εφόσον συνάδουν με το χωρικό προορισμό του ακινήτου, όπως αυτός τεκμηριώνεται στη μελέτη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, και δεν αλλοιώνουν τη γενική φυσιογνωμία της πολεοδομικής ενότητας ή περιοχής στην οποία εντάσσεται το ακίνητο. Εάν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν εκτείνεται στην περιοχή του πιο πάνω ακινήτου, τότε δύνανται να εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης και οι χρήσεις γης που ισχύουν σε γειτνιάζουσα πολεοδομική ενότητα του εγκεκριμένου σχεδίου, εφόσον συνάδουν με την αποστολή και την κατά προορισμό χρήση του ακινήτου και δεν αλλοιώνουν τη γενική φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής. Εάν σε περισσότερες γειτνιάζουσες πολεοδομικές ενότητες του εγκεκριμένου σχεδίου εφαρμόζονται διαφορετικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης, εφαρμόζονται εκείνοι που συμφωνούν περισσότερο με την κατά προορισμό χρήση του ακινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 επέχει θέση έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.}

 

6. Μετά το άρθρο 13 του νόμου 3986/2011 προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής:

 

{Άρθρο 13Α

 

1. Για τα ακίνητα, τα οποία αξιοποιούνται χωρίς την εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Αξιοποίησης Δημοσίων Ακινήτων, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 13, 14, 14Α και 15 του παρόντος νόμου.

 

2. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια εντός δημοσίων ακινήτων αξιοποιούνται ως έχουν κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 17 και οι χρήσεις τους δύνανται να προσδιορίζονται κατά περιεχόμενο σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα.}

 

7. Το άρθρο 14 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 14: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

 

1. Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, της χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης ή και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση της επένδυσης. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι 50 έτη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και με καταβολή ανταλλάγματος που προσδιορίζεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης και μπορεί να παραταθεί για περαιτέρω 49 έτη με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών. Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

2. Στην περίπτωση που τα λιμενικά έργα της παραγράφου 1 εμπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, μετά την ολοκλήρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας και το γήπεδο που δημιουργείται καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα. Το εν λόγω δημόσιο κτήμα, εφόσον ο κύριος της επένδυσης ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα το επιθυμεί, μπορεί να παραχωρείται κατά χρήση ή να εκμισθώνεται απευθείας σε αυτόν.

 

3. Η αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας με την παραχώρηση πρέπει να μην εμποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των λουσμένων στην παραλία και αιγιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, και εφόσον προβλέπεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης.

 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της παραχωρούμενης προς τον κύριο της επένδυσης έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιμενικών έργων επιτρέπεται κατ' εξαίρεση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται για λόγους ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας ή άλλης δημόσιας ωφέλειας και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της επένδυσης.

 

5. Τυχόν υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης των ανωτέρω εκτάσεων και εγκαταστάσεων συνεχίζονται μετά την υπογραφή της σύμβασης της παραγράφου 1 μέχρι τη λήξη τους και, σε κάθε περίπτωση, όχι για περισσότερο από 6 μήνες, μετά την πάροδο των οποίων λύονται αυτοδικαίως.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισμού του ανταλλάγματος για τις συμβάσεις του παρόντος άρθρου, η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισμού της αποζημίωσης των πρώην παραχωρησιούχων, των οποίων οι συμβάσεις λύονται σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.}

 

8. Μετά το άρθρο 14 του νόμου 3986/2011 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:

 

{Άρθρο 14Α

 

1. Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων ως ξενοδοχειακών μονάδων ή ως περιοχών παραθεριστικού - τουριστικού χωριού επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα της χρήσης αιγιαλού και παραλίας που βρίσκεται προ των εγκαταστάσεών τους με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή τη χρήση των υφισταμένων, για την εξυπηρέτηση της πελατείας τους ή των κατοίκων, εξαιρουμένων των περιοχών που προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου 1650/1986, με την προϋπόθεση ότι η δυναμικότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 10% του αριθμού των δωματίων της ξενοδοχειακής μονάδας ή ποσοστό 50% του αριθμού των παραθεριστικών κατοικιών και έχει συνταχθεί σχετική ακτομηχανική μελέτη.

 

2. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνον εφόσον η ξενοδοχειακή μονάδα ή το παραθεριστικό - τουριστικό χωριό βρίσκεται σε απόσταση πέραν του 1 km από υφιστάμενο τουριστικό λιμένα αναψυχής, και εφόσον η τουριστική λιμενική εγκατάσταση έχει προβλεφθεί στο οικείο Ειδικό Σχέδιο Αξιοποίησης Δημοσίων Ακινήτων. Η παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού για χρονικό διάστημα μέχρι 50 έτη και με καταβολή ανταλλάγματος που προσδιορίζεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης και μπορεί να παραταθεί για περαιτέρω 49 έτη με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών.

 

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή η προς τρίτο παραχώρηση των λιμενικών αυτών εγκαταστάσεων. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως τη χωρίς αποζημίωση στέρηση του δικαιώματος χρήσεως της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης από την ξενοδοχειακή μονάδα ή το συγκρότημα.

 

4. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 14 εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 1)α του άρθρου 15 του νόμου 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μετά από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αναζητούν από τις οικείες υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή στοιχεία, των οποίων η έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του αιτούντος και τα οποία δεν συνυποβάλλονται με την αίτησή του, αν ο ενδιαφερόμενος τα αναζήτησε εγγράφως από τις αρμόδιες υπηρεσίες προ 20 ημερών.}
 

10. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Έναν Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τους υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.}
 

11. Μετά το άρθρο 17 του νόμου 3986/2011 προστίθεται άρθρο 17Α ως εξής:

 

{Άρθρο 17Α: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

 

1. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων ή ακινήτων ή η σύσταση επ' αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, ή αν κρίνονται αναγκαία για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο. Ο σκοπός των παραπάνω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων θεωρείται μείζονος και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

 

2. Οι απαλλοτριώσεις της προηγούμενης παραγράφου κηρύσσονται ή τα εμπράγματα δικαιώματα συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών υπέρ του Ταμείου ή υπέρ της εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην απόφαση με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση.

 

3. Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του οποίου αναγνωρίστηκαν δικαστικώς εμπράγματα δικαιώματα τρίτων, μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου στο Ταμείο ή μετά την περιέλευση στο Ταμείο εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, η δαπάνη της αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει το Δημόσιο.

 

4. Η περιέλευση στο Ταμείο ή σε εταιρεία, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή σε ειδικό διάδοχο αυτών, της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δημοσίων ακινήτων, τα οποία έχουν προέλθει από συντελεσμένες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμών κοινής ωφέλειας, συνιστά νόμιμη μεταβολή του φορέα της απαλλοτρίωσης.

 

5. Δεν ανακαλούνται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που συντελέσθηκαν υπέρ του Ταμείου ή υπέρ της εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών, όπως ειδικότερα ορίζεται στην απόφαση με την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση, εφόσον τα ακίνητα έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό, για τον οποίο επιβλήθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση.

 

6. α) Η ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης για ακίνητα μη χρησιμοποιηθέντα, μερικώς ή ολικώς, επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει αίτημα του τέως ιδιοκτήτη ή των καθολικών του διαδόχων, εντός τριετίας από τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Αν συναινεί ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση, η ανάκληση επιτρέπεται εντός πενταετίας από τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Θεωρείται ότι ο σκοπός της απαλλοτρίωσης δεν έχει εκπληρωθεί μερικώς, εφόσον δεν έχει εκτελεστεί μέρος των απαιτούμενων εργασιών, το οποίο υπερβαίνει κατ' αξίαν το 1/3. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση τις μελέτες που έχουν υποβληθεί και έχουν εγκριθεί. Η διαδικασία ανάκλησης και η επιστρεπτέα αποζημίωση προσδιορίζονται κατά το άρθρο 12 του νόμου 2882/2001.

 

β) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2730/1999 εφαρμόζονται αναλογικά στις απαλλοτριώσεις του παρόντος άρθρου.

 

7. Η εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 ισχύει αναλογικά και για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, οι οποίες επανακηρύσσονται υπέρ του Ταμείου ή υπέρ εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών.

 

8. Οποιοσδήποτε προβάλλει εμπράγματα δικαιώματα στα απαλλοτριούμενα ή στα ακίνητα επί των οποίων συστήνονται εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της απαλλοτριωτικής πράξης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση ή τη δημοσίευσή της ως άνω πράξης. Για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά της απαλλοτριωτικής πράξης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφοι 2, 3 και 4 του νόμου 3894/2010.

 

9. Στις απαλλοτριώσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 3894/2010, των υποπαραγράφων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 και της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 2730/1999, του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου α', των υποπαραγράφων β', γ', η' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2730/1999, καθώς και της υποπαραγράφου α', του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου β' και της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2730/1999.

 

10. Η τήρηση των διαδικασιών του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2882/2001 μπορεί να παραλείπεται, όταν η συγκεκριμένη θέση του έργου έχει ήδη ειδικά προβλεφθεί σε Ειδικό Σχέδιο Αξιοποίησης Δημοσίων Ακινήτων του άρθρου 12.

 

11. Ως προς την αποβολή από τα απαλλοτριούμενα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7, 8 υποπαράγραφοι α' και β', και 9 του άρθρου 7 του νόμου 2730/1999.

 

12. Με ειδική απόφαση του αρμόδιου για τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, ύστερα από αίτησή του υπέρ ου η απαλλοτρίωση, επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, υπό τον όρο της καταβολής εύλογου τμήματος της αποζημίωσης που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 70% της κατά το οικείο σύστημα προσδιοριζόμενης αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, άλλως της εκτιμώμενης αποζημίωσης και της παροχής πλήρους εγγύησης υπέρ του δικαιούχου της αποζημίωσης.

 

13. Ως προς τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του νόμου 2730/1999.

 

14. Για την εξυπηρέτηση των έργων αξιοποίησης των ακινήτων, τα οποία αξιοποιούνται από το Ταμείο, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται η απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

15. Η διάνοιξη υπογείων σηράγγων στο επιβαλλόμενο από τις τεχνικές ανάγκες βάθος κατά την εκτέλεση έργων αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετούντων την αξιοποίηση των ακινήτων, τα οποία αξιοποιούνται από το Ταμείο κατά τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται χωρίς αποζημίωση με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών. Σε περίπτωση που υφίσταται υποχρέωση αποζημίωσης η τελευταία προσδιορίζεται από το κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο που δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 

16. Ως προς τη δικαστική δαπάνη εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 9 του νόμου 2730/1999.

 

17. Ως προς την παρακατάθεση της αποζημίωσης και τις αμοιβές πραγματογνωμόνων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 10 του νόμου 2730/1999.

 

18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται υπέρ του Ταμείου ή εταιρείας, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή σε ειδικό διάδοχο αυτών, καθώς και σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες οι παραπάνω καθίστανται φορείς της απαλλοτρίωσης από το σημείο στο οποίο ευρίσκεται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

19. Συμπληρωματικώς στις απαλλοτριώσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (νόμος 2882/2001), εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

20. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, όπου στις διατάξεις του νόμου 2730/1999 γίνεται αναφορά σε διάταξη του νομοθετικού διατάγματος 797/1971, νοείται η αντίστοιχη διάταξη του νόμου 2882/2001.}

 

12. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιφάνεια είναι το εμπράγματο δικαίωμα φυσικού ή νομικού προσώπου να κατασκευάζει κτίσμα σε έδαφος κτήματος που είναι, κατά το χρόνο σύστασης του δικαιώματος, δημόσιο, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και να ασκεί στο κτίσμα αυτό ή σε κτίσμα ήδη κατασκευασμένο σε τέτοιο κτήμα τις εξουσίες, που παρέχει το δικαίωμα της κυριότητας.}

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3986/2011 μετά τη φράση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και πριν τη φράση σε δημόσιους οργανισμούς με μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, προστίθεται η φράση:

 

{σε εταιρίες και δημόσιες επιχειρήσεις, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,}

 

γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Κτίσμα είναι κάθε συστατικό του δημοσίου κτήματος και ιδίως το οικοδόμημα, κατασκευή, εγκατάσταση, κτήριο, δεξαμενή, υπόστεγο, σταθμός αυτοκινήτων (parking), γέφυρα, σήραγγα, αγωγός, αεροδρόμιο, οδικό, σιδηροδρομικό ή λιμενικό έργο, αθλητική, ψυχαγωγική ή τουριστική εγκατάσταση, καθώς και κάθε κατασκευή επί του εδάφους. Το κτίσμα μπορεί να είναι και υπόγειο.}

 

13. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 3986/2011010 το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η επιφάνεια δεν μπορεί να συσταθεί για χρόνο μεγαλύτερο των 99 ετών και μικρότερο των 5 ετών. Επιφάνεια που συστήθηκε για χρόνο μεγαλύτερο των 99 ετών ή μικρότερο των 5 ετών, ισχύει για 99 ή 5 έτη αντίστοιχα.}

 

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Κτίσμα, που αποτελεί αντικείμενο δικαιώματος επιφανείας μπορεί να υπαχθεί στο καθεστώς διηρημένης ιδιοκτησίας από τον επιφανειούχο, κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, του νόμου 3741/1929 και του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971. Στην περίπτωση αυτή, οι επί μέρους οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες δεν έχουν ποσοστά συγκυριότητας στο έδαφος, αλλά ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο δικαίωμα επιφανείας.}

 

γ. Στο άρθρο 19 του νόμου 3986/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Επιτρέπεται διαίρεση του δικαιώματος επιφανείας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την κυριότητα. Ως προς τα δικαιώματα τρίτων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την κυριότητα.}

 

14. α. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3986/2011 διαγράφεται η φράση:

 

{να παρατείνει με μονομερή δήλωσή του το χρόνο διάρκειας του δικαιώματός του μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας που πάντως δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα 80 έτη, και προκειμένου περί κατοικιών τα 100 έτη ή}

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3986/2011 προστίθενται οι λέξεις και στις προϋποθέσεις αποζημίωσης.

 

γ. Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η) στη χρήση του εδάφους επί του οποίου έχει συσταθεί η επιφάνεια.}

 

δ. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) στην απαγόρευση παραίτησης του επιφανειούχου από το δικαίωμα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 ή τη διατήρηση των δικαιωμάτων τρίτων που βαρύνουν την επιφάνεια μετά τη λήξη ή απόσβεσή της.}

 

15. α. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η μεταβίβαση της επιφανείας γίνεται όπως και η μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου.}
 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Επιτρέπεται η σύσταση υποθήκης, η εγγραφή προσημείωσης, καθώς και η σύσταση πραγματικών και προσωπικών δουλειών, οι οποίες βαρύνουν το δικαίωμα επιφανείας.}

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 3986/2011 οι λέξεις επί του οποίου το κτίσμα θα οικοδομηθεί ή έχει οικοδομηθεί αντικαθίστανται με τις λέξεις επί του οποίου υφίσταται το δικαίωμα επιφανείας.

 

16. α. Ο τίτλος του άρθρου 22 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Λήξη και απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσματα.}

 

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του νόμου 3986/2011 καταργείται.

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Όταν η επιφάνεια λήξει ή αποσβεστεί, τα κτίσματα και οι οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες περιέρχονται στον κύριο.}

 

δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του νόμου 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Όταν η επιφάνεια λήξει ή αποσβεστεί, ο επιφανειούχος υποχρεούται να αποδώσει τα κτίσματα στον κύριο.}

 

ε. Η παράγραφος 8 του άρθρου 22 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η λήξη επιφέρει την απόσβεση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τρίτων επί του δικαιώματος επιφανείας.}

 

στ. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 22 του νόμου 3986/2011 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Εάν κατά το χρόνο απόσβεσης του δικαιώματος επιφανείας υπάρχουν εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επ' αυτού, δεν επέρχεται απόσβεση της επιφάνειας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αλλά η επιφάνεια συνεχίζει στο πρόσωπο του κυρίου μέχρι τη λήξη της, μπορεί να μεταβιβαστεί περαιτέρω και τα εμπράγματα δικαιώματα τρίτων εξακολουθούν να βαρύνουν της επιφάνεια.}

 

17. Το άρθρο 23 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 23: Συνέπειες της λήξης της επιφάνειας για τις ενοχικές συμβάσεις

 

Αν δεν υπάρχει συναίνεση του κυρίου, η λήξη της επιφανείας επιφέρει τη λύση των ενοχικών συμβάσεων που έχει συνάψει ο επιφανειούχος με τρίτους με αντικείμενο το κτίσμα, του κυρίου μη υποχρεωμένου σε οποιαδήποτε αποζημίωση προς τον τρίτο.}

 

18. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Για την εφαρμογή της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας το εμπράγματο δικαίωμα της επιφανείας εξομοιώνεται με εκείνο της επικαρπίας.

 

β. Για την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος το κόστος κτήσης του δικαιώματος επιφάνειας (είτε κατά τη σύσταση είτε σε μεταγενέστερη μεταβίβαση) εκπίπτεται τμηματικά και ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί το δικαίωμα επιφάνειας. Αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιφανειούχου επιχείρησης το σύνολο των εκπτώσεων του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς να απαιτείται επιμερισμός βάσει της σχέσης αξίας γης και κτισμάτων. Από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εκπίπτεται το τίμημα για τη σύσταση προσωπικής ή πραγματικής δουλείας επί δικαιώματος επιφάνειας. Για τον τρόπο υπολογισμού της έκπτωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα δύο πρώτα εδάφια της υποπαραγράφου αυτής.

 

γ. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί του δικαιώματος έκπτωσης και επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σε περίπτωση ανέγερσης κτισμάτων από τον επιφανειούχο και, περαιτέρω, μεταβίβασης του δικαιώματος επιφάνειας επί των κτισμάτων αυτών παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου εισροών που επιβάρυνε την κατασκευή του υπό τους ίδιους όρους και στην ίδια έκταση που ισχύουν για τη μεταβίβαση πλήρους κυριότητας. Σε περίπτωση που η διάρκεια του δικαιώματος που μεταβιβάζεται είναι μικρότερη από τη συνολική υπολειπόμενη διάρκεια του δικαιώματος του μεταβιβάζοντα κατά τη στιγμή της μεταβίβασης, η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι η διάρκεια του δικαιώματος που μεταβιβάζεται είναι τουλάχιστον είκοσι έτη. Εάν η διάρκεια του δικαιώματος που μεταβιβάζεται είναι μικρότερη από τη συνολική υπολειπόμενη διάρκεια του δικαιώματος του μεταβιβάζοντα κατά τη στιγμή της μεταβίβασης και περαιτέρω η διάρκεια του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος επιφάνειας είναι μικρότερη των είκοσι ετών, το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του φόρου εισροών περιορίζεται αναλογικά με βάση τους μήνες. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών λαμβάνεται ως μήνας.}

 

β. Στο άρθρο 26 του νόμου 3986/2011 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

 

{5. Οι διατάξεις για την κατάσχεση ακινήτου εφαρμόζονται και για την κατάσχεση του δικαιώματος της επιφάνειας.

 

6. Σε περίπτωση πλειστηριασμού του δικαιώματος επιφάνειας οι γεννημένες απαιτήσεις του κυρίου έναντι του επιφανειούχου για τη καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου ανταλλάγματος ικανοποιούνται μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης και πριν την διαίρεση του πλειστηριάσματος σε ποσοστά κατά τα άρθρα 977 και 1007 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ομοίως ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αυτές και σε περίπτωση πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης μετά την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντιμισθία του συνδίκου και των τυχόν ομαδικών πιστωμάτων ή αντίστοιχα των εξόδων εκκαθάρισης στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης κατά τη εκκαθάριση.}

 

19. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου 3581/2007 (ΦΕΚ 140/Α/2007) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 3581/2007 κατισχύει κάθε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής, η οποία ρυθμίζει διαφορετικά τα σχετικά θέματα. Διατάξεις τυπικών νόμων που τίθενται σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και επιφέρουν μεταβολή σε όσα συμφωνήθηκαν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του νόμου 3581/2007 δημιουργούν δικαίωμα αποζημίωσης για τον εκμισθωτή.}

 

20. Το άρθρο 27 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 27

 

Με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 26, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, επιτρέπεται η άρση των απαγορεύσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 25, για ορισμένες κατηγορίες δικαιοπραξιών, οι οποίες θα προσδιορίζονται από τη νομική τους μορφή, τη χρηματική τους αξία ή την τοποθεσία ή αξία του ακινήτου, στο οποίο αναφέρονται. Με την απόφασή της, η επιτροπή του άρθρου 26 δύναται να εξειδικεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της άρσης των απαγορεύσεων. Οι απαγορεύσεις μπορεί να επιβάλλονται και πάλι οποτεδήποτε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.}

 

21. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) η μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, η σύσταση, η μεταβίβαση ή η παραίτηση από το δικαίωμα προσωπικής ή πραγματικής δουλείας, η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κυρίων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου, καθώς και η μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης της επικαρπίας των ακινήτων της παραγράφου 1.}

 

22. Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Οι οριζόμενες στον παρόντα νόμο καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών δεν ισχύουν έναντι του Δημοσίου, προκειμένου περί αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων σε κτίρια ιδιοκτησίας του, των περιπτώσεων α' και β'.}

 

23. α. Για το παραδεκτό των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των καθ' ύλη αρμόδιων δικαστηρίων κατά πράξεων των Κτηματικών Υπηρεσιών με τις οποίες επιβάλλονται κάθε είδους πρόστιμα ή καθορίζονται αποζημιώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη Δημόσια Περιουσία, πρέπει, ως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, να προσκομισθεί αποδεικτικό καταβολής ποσοστού 20% του επιβληθέντος προστίμου ή της καθορισθείσας αποζημίωσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 €. Το ανωτέρω ποσό, αν το ένδικο βοήθημα ή μέσο απορριφθεί ή γίνει εν μέρει δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, συνυπολογίζεται κατά τη σχετική εκκαθάριση της αξίωσης του Δημοσίου, ενώ, αν αυτό γίνει δεκτό, αποδίδεται σε αυτόν που το κατέβαλε. Οι έννομες αυτές συνέπειες επέρχονται ακόμη και αν δεν υπάρχει σχετική ρητή διάταξη στην απόφαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 46 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

24. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας είναι αρμόδια για την καταγραφή, σε ενιαίο Μητρώο, όλης της ακίνητης περιουσίας φορέων του Δημόσιου Τομέα και ειδικότερα των Υπουργείων, των Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο του μετοχικού τους κεφαλαίου, των Δημοσίων Οργανισμών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας, ΜΑΠ). Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας κάθε στοιχείο και δεδομένο που αφορά στην ακίνητη περιουσία τους και να την ενημερώνουν άμεσα για κάθε αλλαγή και τροποποίηση, προκειμένου να επικαιροποιείται αντίστοιχα το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας. Επίσης, οφείλουν να παρέχουν κάθε είδους συνδρομή που θα τους ζητηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας για την οργάνωση, συστηματοποίηση και αξιοποίηση του ανωτέρω Μητρώου. Για τον ίδιο σκοπό, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας από φορείς του, κατά το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, δημοσίου τομέα, για χρονικό διάστημα 3 ετών που μπορεί να παρατείνεται μέχρι 3 ακόμη έτη. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος, ύστερα από δημοσιοποίηση σχετικής πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας στην οποία καθορίζονται τα ζητούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας μπορεί να ανατίθεται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία η διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας επιπλέον των όσων ήδη έχουνε περιέλθει στην αρμοδιότητά της δυνάμει των διατάξεων των νόμων 2636/1998 και 3878/2010 και της υπ' αριθμόν [Α] Δ6Α1162069/ΕΞ2011 (ΦΕΚ 2779/Β/2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

Η εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών επί της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία όσον αφορά το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων αρμοδιότητάς της ασκείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.}

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 3965/2011, μετά την περίπτωση γ' προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Το Αυτοτελές Γραφείο Εποπτείας των φορέων διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.}

 

γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3965/2011, μετά την περίπτωση γ' προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) 1 θέση μόνιμου προσωπικού του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών και 2 θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού γα τη στελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου Εποπτείας. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 

α) με μετάταξη προσωπικού αντίστοιχου κλάδου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από τους φορείς των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) ύστερα από προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Το μετατασσόμενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας. Η στελέχωση του Γραφείου γίνεται και με υπαλλήλους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων - Τοπογράφων (1 θέση) και ειδικότητας Αρχιτεκτόνων (1 θέση), η πλήρωση των οποίων γίνεται με την ίδια διαδικασία και με μεταφορά της θέσης που κατέχουν,

 

β) με τριετή απόσπαση προσωπικού από τους ίδιους ως άνω φορείς η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά. Η απόσπαση αυτή κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Γραφείου διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος ύστερα από δημόσια πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Στη συνέχεια διενεργείται με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3528/2007.}

 

Άρθρο τέταρτο: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986

 

α. Το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 264/1991 καταργείται και τα στοιχεία δ' και ε' αναριθμούνται σε γ' και δ' αντίστοιχα.

 

β. Στο δεύτερο εδάφιο του σημείου δ' του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 489/1976 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 παράγραφος 21 του νόμου [Ν] 2496/1997, οι λέξεις ...του ισόποσου σε δραχμές των 1.500 ECU.... αντικαθίστανται από τις λέξεις ...των 1.500 €....

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 2496/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η αποζημίωση που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο για χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ψυχικής οδύνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000 € για κάθε δικαιούχο. Η αποζημίωση για τα εδάφια α' και β' της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί τα κατά το άρθρο 6 παράγραφος 5 κατώτατα όρια ασφαλιστικών ποσών του χρόνου του ατυχήματος.

 

Στις περιπτώσεις του εδαφίου γ' της προηγούμενης παραγράφου το συνολικό ποσόν για την αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 

α) για αποζημίωση ύψους έως 4.000 € καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 90% αυτής,

 

β) για αποζημίωση ύψους από 4.001 έως 10.000 € καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 87,5% αυτής, με κατώτατο όριο 3.600 €,

 

γ) για αποζημίωση ύψους από 10.001 έως 30.000 € καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 85% αυτής, με κατώτατο όριο 8.750 €,

 

δ) για αποζημίωση ύψους από 30.001 έως 60.000 € καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 80% αυτής, με κατώτατο όριο 25.000 €,

 

ε) για αποζημίωση ύψους από 60.001 έως 100.000 € καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 70% αυτής, με κατώτατο όριο 48.000 €,

 

στ) για αποζημιώσεις το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 100.000 € καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο με το 70% αυτής, με ανώτατο όριο τις 100.000 €.

 

Το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης και πέραν των 100.000 € σε πρόσωπα που ζημιώθηκαν με αναπηρία, η φύση και ο βαθμός της οποίας, καθώς και το ύψος αποζημίωσης, θα οριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Η ανωτέρω γνώμη διατυπώνεται εντός 30 ημερών από την περιέλευση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του σχετικού αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης της προθεσμίας των 30 ημερών, η κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.

 

Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει και τις ήδη γεννημένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση.

 

Οι δικαιούχοι αποζημίωσης δύναται να διεκδικήσουν το υπόλοιπο ποσόν της ζημίας από την κοινή εκκαθάριση.

 

Οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο 6% ετησίως.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, μπορεί να μεταβάλλεται το εν λόγω ποσοστό.

 

Οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου υπόκεινται στην παραγραφή της παραγράφου 2 του άρθρου 10.}

 

δ. Στο τέλος του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

 

{8. Η αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι παραδεκτή, μόνον αν ο ενάγων έχει υποβάλει προ της άσκησής της στο Επικουρικό Κεφάλαιο έγγραφη αίτηση αποζημίωσης, με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει αιτιολογημένα στην αίτηση εντός τριών μηνών από την υποβολή της, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. Μετά τη λήψη της απάντησης του Επικουρικού Κεφαλαίου ή την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο παθών δύναται να ασκήσει αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου.}

 

ε. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986, στην πρώτη πρόταση οι λέξεις 5% επί των καθαρών ασφαλίστρων αντικαθίστανται από τις λέξεις 6% επί των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και στην τρίτη πρόταση οι λέξεις επί των καθαρών ασφαλίστρων αντικαθίστανται από τις λέξεις επί των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων.

 

στ. Στο σημείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν στο Επικουρικό Κεφάλαιο τις εισφορές, που αναλογούν στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, τους οποίους αντασφαλίζουν, ανεξάρτητα αν εισέπραξαν τις εισφορές αυτές ή όχι.}

 

ζ. Στο πρώτο εδάφιο του σημείου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986 οι λέξεις οι εισφορές αυτές αντικαθίστανται από τις λέξεις τα ασφάλιστρα αυτά.

 

η. Στο τέλος του σημείου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Επικουρικού Κεφαλαίου ρυθμίζονται θέματα στοιχείων και διαδικασιών του τρόπου είσπραξης των εισφορών. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο ένα μήνα μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού διμήνου να ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για το ύψος των εισφορών που εισέπραξε, αναλυτικά για κάθε επιχείρηση όπως και την ημερομηνία καταβολής της εισφοράς, καθώς και ποιες επιχειρήσεις δεν κατέβαλαν την εισφορά τους.}

 

θ. Μετά το πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου, είτε εις χείρας του είτε εις χείρας τρίτων από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31-12-2016. Απαγορεύεται, επίσης, ο συμψηφισμός των εισφορών των μελών του με τυχόν οφειλές του Επικουρικού Κεφαλαίου προς αυτά.}

 

θ)α. Στο τέλος του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 237/1986 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Το δικαίωμα εγγραφής στο Επικουρικό Κεφάλαιο κάθε νέου μέλους ανέρχεται σε 50.000 €. Η ελάχιστη ετήσια εισφορά κάθε μέλους ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων θα ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €.}

 

θ)β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 25 τροποποιείται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, μπορούν να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεων από το Επικουρικό Κεφάλαιο σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας λόγω παράβασης της νομοθεσίας ή πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης.}

 

Άρθρο πέμπτο: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των νόμων 2386/1996, [Ν] 2753/1999, 2836/2000 - Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 191/2008

 

α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265/Α/2001)), μετά την περίπτωση η', προστίθεται νέα περίπτωση θ' ως εξής:

 

{θ) Πρόσθετες ύλες των κωδικών ΣΟ 38111110, 38111190, 38111900 και 38119000.}

 

β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001, οι περιπτώσεις στ', ζ', η', ι', ι)α', ι)β' και κ)στ' αντικαθίστανται ως εξής:

 

n.4092.12

 

γ. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Για την εφαρμογή της περίπτωσης ζ' το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel), το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, διατίθεται κατά τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους.

 

Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.

 

1) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 τίθεται σε ανάλωση, διακινείται και διατίθεται από επιτηδευματίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), με την εξαίρεση της περίπτωσης των Ενόπλων Δυνάμεων για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση ένταξής τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης.

 

2) Τα μέλη του Μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης υποχρεούνται να καταχωρούν με ακρίβεια εντός 14 ημερών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης που πραγματοποιούν σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή Αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), μέχρι και την τελική κατανάλωση.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερόμενων επιτηδευματιών στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης, ο τρόπος ελέγχου μέσω του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας. Μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων στο προηγούμενο εδάφιο υπουργικών αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθμόν [Α] Δ/33Α/5055143/ΕΞ/2010 (ΦΕΚ 2047/Β/2010) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.}

 

δ. Στην παράγραφο 8)β του άρθρου 36 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η αρμόδια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης αρχή, ο Ειδικός Φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου του προϋπολογισμού σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η σχετική δαπάνη, η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου αυτών, ο τρόπος δέσμευσης των αναγκαίων πιστώσεων, τα αρμόδια όργανα για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η ευθύνη των εκκαθαριστών, των αρμόδιων για την πληρωμή οργάνων και των αχρεωστήτως λαβόντων, ο τύπος των τίτλων πληρωμής και ο τρόπος εξόφλησης αυτών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) όπως ισχύει, τυχόν έξοδα πληρωμής του επιδόματος, η διαδικασία εμφάνισης της σχετικής δαπάνης στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης. Η ανωτέρω δαπάνη δεν υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 

ε. Η παράγραφος 15 του άρθρου 15 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996), η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) και η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του νόμου 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2003) καταργούνται.

 

στ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του νόμου 2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000) καταργείται.

 

Οι διοικητικές και κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει διατάξεων του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) που αντικαθίστανται με την παρούσα παράγραφο, εξακολουθούν να ισχύουν, αναλόγως προσαρμοζόμενες, εφόσον στις νέες διατάξεις υφίστανται αντίστοιχες εξουσιοδοτικές διατάξεις.

 

ζ. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 01-01-2013 και οι διατάξεις των υποπαραγράφων β', γ', δ', ε' και στ' της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 15-10-2012.

 

Άρθρο έκτο

 

1. Στα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 1 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010), και του Κεφαλαίου Β' του νόμου 3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α)α) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), ενεργούντων ως μετόχων, μόνα ή από κοινού,

 

β)β) το Δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος και

 

γ)γ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από τον μέτοχο της μειοψηφίας, οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους και διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό τους, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Το όριο αυτό δύναται να αυξάνεται μέχρι των μηνιαίων αποδοχών του Πρωθυπουργού με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών. Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των δημοσίων Ερευνητικών Οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και Τεχνολογικών φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

2. Στις εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του νόμου 3429/2005 όπως ισχύει εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου κατέχουν μόνα ή από κοινού ποσοστό του κεφαλαίου μικρότερο του 50% οι Τράπεζες, καθώς και οι εταιρείες, στις οποίες το Δημόσιο, αν και πλειοψηφών μέτοχος δεν ασκεί τη διοίκηση ή διαχείριση τους, ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στη γενική συνέλευση των μετόχων υποχρεούται να θέσει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ως θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων πρόταση αναλογικής μείωσης των αποδοχών της διοίκησης και των στελεχών των εταιρειών αυτών, τουλάχιστον για τη διάρκεια ισχύος των μέτρων εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015. Σε περίπτωση που στη γενική συνέλευση το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από υπάλληλο του εκάστοτε αρμοδίου φορέα, εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου κατ' εξουσιοδότηση του αρμοδίου Υπουργού, η υποχρέωση να θέσει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ως θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πρόταση αναλογικής μείωσης των αποδοχών της διοίκησης και των στελεχών των εταιρειών αυτών, τουλάχιστον για την διάρκεια ισχύος των μέτρων εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 ισχύει και για το πρόσωπο αυτό, ανεξάρτητα εάν η υποχρέωση αυτή περιέχεται στο κείμενο της εξουσιοδότησης ή όχι για εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στη σχετική Γενική Συνέλευση. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ελέγχεται σύμφωνα με τις κείμενες ποινικές διατάξεις περί παραβάσεως καθήκοντος.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 παράγραφος 2 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010), η διάταξη της παραγράφου 12 περίπτωση γ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 όπως ισχύει, καθώς και κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.

 

Άρθρο έβδομο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-11-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.