Νόμος 3208/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση δασοπονίας από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα έργα και οι εργασίες ανάπτυξης, εκμετάλλευσης και προστασίας του δασικού και θηραματικού πλούτου της χώρας χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και των εσόδων του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, χωρίς να αποκλείονται άλλες μορφές χρηματοδότησης.

 

2. Στον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, ο φορέας 120 Δάση Θήρα μετονομάζεται σε Ειδικό Φορέα Δασών.

 

3. Πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών είναι:

 

α. Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, που εγγράφεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του προϋπολογισμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

β. Τα έσοδα από την πώληση προϊόντων, την αποζημίωση εργασιών, την εκποίηση υλικών, που προβλέπονται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 284/1961 άρθρο 6 παράγραφος 1 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

γ. Τ α μισθώματα από φόρους δασικών προϊόντων γενικά.

 

δ. Τα έσοδα από μισθώματα από φόρους ρητίνης.

 

ε. Τα γραμμάτια ή διπλότυπα εισπράξεως για την έκδοση άδειας κυνηγιού, που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1926/1939 άρθρο 8.

 

στ. Οι αποζημιώσεις δασικών αδικημάτων.

 

ζ. Τα έσοδα από στρεμματικό δασικό φόρο, που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 2204/1940 άρθρο 15, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2501/1953 άρθρο 36.

 

η. Τ α έσοδα από τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις δημόσιων δασικών εκτάσεων, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 4173/1929 άρθρο 220, νόμο [Ν] 482/1943 άρθρο 7 και νόμο 2941/2001 άρθρο 2 παράγραφος 4.

 

θ. Τα έσοδα από την αξία δημευόμενων δασικών προϊόντων, οργάνων, σκευών, μεταφορικών μέσων κλπ., που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 4173/1929 άρθρο 220, νόμο [Ν] 482/1943 άρθρο 3, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2501/1953 άρθρο 44.

 

ι. Τα έσοδα από το τίμημα εκποιηθέντων δημευθέντων γεωργικών προϊόντων, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 4173/1929 άρθρο 220.

 

ι)α. Τα πρόστιμα, που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1460/1938 άρθρο 12.

 

ι)β. Τα πρόστιμα ιδιωτικών δασοφυλάκων, που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 959/1945 άρθρο 12.

 

ι)γ. Τα έσοδα από καταλογισμούς, που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 19-11-1928 άρθρα 4345.

 

ι)δ. Το ειδικό τέλος κατάθεσης αίτησης αναγνώρισης δικαιωμάτων επί δάσους ή δασικής έκτασης από το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, που προβλέπεται από το νόμο 998/1979.

 

ι)ε. Τα τέλη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 258 και τα πρόστιμα και τα εκ πλειστηριασμού του άρθρου 288Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969), όπως προστέθηκαν με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 και την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του νόμου 2637/1998,

 

ι)στ. Τα τέλη, τα δικαιώματα και το ειδικό τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), όπως αυτά καθορίστηκαν με την [Α] 112399/11681/02-12-1999 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 2279/Β/1999).

 

ι)ζ. Έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών που προέρχονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών υπολοίπων παρελθόντων ετών, καθώς και τα έσοδα από δάνεια, μετοχές, τίτλους, εκποιήσεις,

 

ι)η. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τις από τα ποινικά δικαστήρια επιβαλλόμενες χρηματικές ποινές και πρόστιμα στους παραβάτες των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, καθώς και τα εκπλειστηριάσματα από την εκποίηση των κατασχόμενων τεκμηρίων.

 

ι)θ. Διεθνής βοήθεια, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις.

 

κ. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

 

κ)α) Το ειδικό τέλος υποβολής αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

4. Στα τριπλότυπα είσπραξης και στις πάσης φύσεως καταθέσεις υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ως έσοδα αυτού ή ως έσοδα υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών θα τίθεται υποχρεωτικά η ένδειξη Ειδικός Φορέας Δασών.

 

5. Οι πόροι της παραγράφου 2 διατίθενται αποκλειστικά για την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραματικού πλούτου και γενικότερα της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, απαγορευμένης της διάθεσης των πόρων αυτών για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα οι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών διατίθενται για:

 

α) Τη διαχείριση των δημόσιων δασών.

 

β) Τη διενέργεια αναδασώσεων και την ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών, τα δασικά φυτώρια, τη σποροσυλλογή, τη λειτουργία του εργαστηρίου και της κεντρικής αποθήκης δασικών σπόρων, καθώς και τη βελτίωση των υποδομών τους.

 

γ) Την αντιδιαβρωτική και αντιχειμαρρική προστασία των δασικών εδαφών.

 

δ) Τη διάνοιξη, βελτίωση και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου.

 

ε) Τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων.

 

στ) Την ίδρυση χώρων αναψυχής και την εκτέλεση έργων εξωραϊσμού δασικών τοπίων.

 

ζ) την προστασία και ανάδειξη των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των μνημείων της φύσης.

 

η) Την ίδρυση και λειτουργία εκτροφείων και καταφυγίων άγριας ζωής και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών.

 

θ) Την αγορά ή απαλλοτρίωση δασών και εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασών,

 

ι) Τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων δασοπονικού εν γένει ενδιαφέροντος, καθώς και προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης δασικών υπαλλήλων, την καταβολή εισφορών της χώρας για τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και την προμήθεια σχετικών με την εν γένει δασοπονία βιβλίων και περιοδικών.

 

ι)α) Τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων και την έκδοση εντύπων σχετικών με τη δασοπονία, την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, το περιβάλλον και την άγρια ζωή.

 

ι)β) Την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, υποδοχής, περίθαλψης, διατροφής, επαναπατρισμού και επανεξαγωγής των ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και των κατασχεθέντων ειδών αυτής και της αυτοφυούς χλωρίδας.

 

ι)γ) Την κατάρτιση, ανάρτηση, τις διορθώσεις και συμπληρώσεις των δασικών χαρτών, την εξέταση των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και την υποστήριξη του έργου τους, την κατάρτιση Δασολογίου και τη χρηματοδότηση της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού.

 

ι)δ) Την υποστήριξη του αντικειμένου της δασοπροστασίας, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 36 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989) και στο άρθρο 58 του νόμου 2637/1998.

 

ι)ε) Τη χρηματοδότηση ίδρυσης κρατικών δασικών βιομηχανιών, καθώς και μηχανολογικών υποδομών των ήδη ευρισκομένων σε λειτουργία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

6. Για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού 4 Φορέα Δασών, απαιτείται η ύπαρξη προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 2503/1997, που διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας, θεωρείται από το Γενικό Γραμματέα αυτής και υποβάλλεται για έγκριση από τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος καθορίζει με τη σχετική απόφαση την ιεράρχηση των έργων και εργασιών από πλευράς σπουδαιότητας και επείγοντος. Με βάση τα προγράμματα αυτά, τον προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα Δασών και τη γενική αναπτυξιακή πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και Δασών, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, επιχορηγεί, με απόφασή του, τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης του άρθρου 53 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994). Τα ποσά των επιχορηγήσεων κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό με τίτλο Ειδικός Φορέας Δασών) και διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς. Από τη συνολική ετήσια επιχορήγηση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ποσό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για κάλυψη των εν γένει λειτουργικών δαπανών των δασικών υπηρεσιών που εκτελούν το πρόγραμμα, ενώ ποσό μέχρι δύο τοις εκατό (2%) και ανώτατο όριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου 2218/1994.

 

7. Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος για έργα, εργασίες και δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και Δασών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

 

Από τη χρηματοδότηση καλύπτονται και οι κάθε είδους δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και του προσωπικού της που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 

8. Στους φορείς του σημείου Β' του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 284/1961 (ΦΕΚ 82/Α/1961), που επιχορηγούνται από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, υπάγονται όλα τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Γεωργίας νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.