Νόμος 4111/13

Ν4111/2013: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του νόμου 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλο Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλο Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλο Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4111/2013: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του νόμου 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλο Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλο Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλο Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις, (ΦΕΚ 18/Α/2013), 25-01-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 1: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις υπαλλήλων Βουλής - Τροποποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων

 

Κεφάλαιο Β: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 2: Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές

Άρθρο 3: Μηχανισμός παρακολούθησης ετήσιων προϋπολογισμών για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Κεφαλαίου Α του νόμου 3429/2005

Άρθρο 4: Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 4Α: Παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 4Β: Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 4Γ: Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης

Άρθρο 4Δ: Εκθέσεις του Παρατηρητηρίου

Άρθρο 4Ε: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 6: Κατάθεση Απολογισμού και Ισολογισμού μέχρι 15 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους ανεξάρτητα από την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού

Άρθρο 7: Παραμονή των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υπηρεσία υπό προϋποθέσεις

Άρθρο 8: Λοιπές δημοσιονομικές διατάξεις

Άρθρο 9: Επείγουσες μισθολογικές διατάξεις

Άρθρο 10: Τροποποίηση λοιπών διατάξεων του νόμου 4093/2012

Άρθρο 11: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 4093/2012 σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης - Συναλλαγών

Άρθρο 12: Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Κεφάλαιο Γ: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

 

Κεφάλαιο Δ: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Άρθρο 19: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4093/2012

Άρθρο 20: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 και άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

Άρθρο 23: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος - Ίδρυση εταιρείας συντήρησης τροχαίου υλικού

Άρθρο 24: Απόσχιση κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και απορρόφησή του από την Εταιρεία

Άρθρο 25: Μεταβίβαση τροχαίου υλικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Άρθρο 26: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ στο Ελληνικό Δημόσιο

Άρθρο 27: Σύσταση Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου

Άρθρο 28: Τροποποίηση νόμου 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-06-1989 (L 395) και την Οδηγία 1992/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25-02-1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-12-2007 (L 335) (ΦΕΚ 173/Α/2010)

Άρθρο 29

 

Κεφάλαιο Ε: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο 30

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Άρθρο 31: Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 και του νόμου 3889/2010

Άρθρο 33: Ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων

 

Κεφάλαιο Ζ: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

Άρθρο 34: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 4093/2012

Άρθρο 35

Άρθρο 36

 

Κεφάλαιο Η: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

 

Άρθρο 37

Άρθρο 38

 

Κεφάλαιο Θ: Επείγουσες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Άρθρο 39

Άρθρο 40

 

Κεφάλαιο Ι: Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού

 

Άρθρο 41

Άρθρο 42

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Φορολογικές διατάξεις

 

Άρθρο 43: Εισφορά σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975

Άρθρο 44: Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-01-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.