Νόμος 3889/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Πράσινοι Πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τον όρο Πράσινοι Πόροι νοείται το σύνολο των εσόδων και πόρων που ενδεικτικώς αναφέρονται παρακάτω:

 

α) Οι Πόροι υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων που προβλέπονται στους νόμους [Ν] 743/1977 (ΦΕΚ 319/Α/1977), 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994), 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), καθώς και στο νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 

β) Οι Πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών (Φορέας 120) που προβλέπεται στο άρθρο 8 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), όπως τροποποιείται με το άρθρο 25 του παρόντος νόμου.

 

γ) Οι Πόροι του ειδικού κωδικού Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου που προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 του νόμου 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/2010).

 

δ) Οι Πόροι από τις εισφορές των διανομέων ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 3855/2010 (ΦΕΚ 95/Α/2010).

 

ε) Κάθε άλλο τέλος, φόρος, δασμός, εισφορά, έσοδα ή Πόροι που έχουν θεσμοθετηθεί εν όλω ή εν μέρει υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, που δεν ορίζονται ρητά στο άρθρο αυτό και προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, όπως:

 

α.α. οι Πόροι και τα έσοδα από την επιβολή προστίμων για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κτιρίων, την επιβολή διοικητικών ποινών προστίμων και κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, την επιβολή προστίμων για λοιπές περιβαλλοντικές παραβάσεις,

β.β. τα έσοδα από την εκμετάλλευση ή εκμίσθωση ειδικών έργων, σταθμών αυτοκινήτων,

γ.γ. τα έσοδα από την είσπραξη αποζημιώσεων ρυμοτομικού χαρακτήρα κατά τις οικείες σχετικές διατάξεις και

δ.δ. κάθε άλλος πόρος που έχει θεσμοθετηθεί υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων από τις ισχύουσες διατάξεις για τη χρηματοδότηση δράσεων αποκατάστασης, αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

στ) Κάθε φύσεως εισφορές, δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες.

 

Τα έσοδα και οι πόροι του νομικού προσώπου που ορίζεται στο άρθρο 4, μεταφέρονται και κατατίθενται υποχρεωτικά στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με απόδοση ίση με αυτή της παρεχόμενης από το Κοινό Κεφάλαιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ασφαλιστικών Φορέων (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ζ) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 27/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25-10-2012 (ΕΕL 315/2012) στο εσωτερικό δίκαιο.

 

η) Τα ποσά των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία διατίθενται στο Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο Α.2. του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6)α του άρθρου 39 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

2. Η αρμοδιότητα για τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των παραπάνω πόρων ανήκει αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταγραφής των Πράσινων Πόρων, συστηματοποίησης και ταξινόμησης τους ανάλογα με το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους έχουν προβλεφθεί, ο προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες σχετικές διατάξεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 8, οι ειδικότεροι σκοποί για τους οποίους διατίθενται οι Πράσινοι Πόροι ορίζονται στις οικείες σχετικές διατάξεις με τις οποίες οι Πόροι αυτοί έχουν κατά περίπτωση επιβληθεί ή θεσμοθετηθεί. Δεν επιτρέπεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η μεταβολή των σκοπών διάθεσης των πόρων, η ανακατανομή των πόρων αυτών ή η μεταφορά, ανακατανομή, διακίνηση ή άλλη μεταβολή των χρηματικών ποσών μεταξύ των λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο, με σκοπό ο κάθε λογαριασμός να διατηρεί επάρκεια και αυτοτέλεια για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των ειδικών σκοπών για τους οποίους και έχει συσταθεί αντιστοίχως.

 

4. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ' έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 8, για τις λειτουργικές του δαπάνες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2,5% επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους. Τα επιπλέον του ανωτέρω ποσοστού διαθέσιμα επιτρέπεται να περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού διάθεσης μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς.

 

Από τα συνολικά διαθέσιμα του Πράσινου Ταμείου διατίθενται χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού του 2,5% του πρώτου εδαφίου:

 

α) τα ποσά που απαιτούνται για την καταβολή κάθε είδους φόρου για έσοδά του που προέρχονται από τόκους καταθέσεων και ομολογιακά δάνεια ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου,

 

β) τα ποσά που απαιτούνται για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους, σύμφωνα με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 ή κάθε άλλη προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις διαδικασία,

 

γ) οι πόροι που λαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων,

 

δ) τα ποσά των ιδιωτικών χορηγιών ή δωρεών και

 

ε) τα έσοδα της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 6)β του άρθρου 39 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 32 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με την παράγραφο 33 του άρθρου 28 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του νόμου 4342/2015 όπως ισχύει, κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση του εν λόγω λογαριασμού, τη διαδικασία, τον τρόπο μεταφοράς και τα κριτήρια είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων του, και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού υπό την επωνυμία Πράσινο Ταμείο - Ταμείο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.