Νόμος 4258/14 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις ειδικών πολεοδομικών ρυθμίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) τροποποιείται ως εξής:

 

{α) Επιτρέπεται η διάσπαση του ενιαίου κτιρίου μετά τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και με τις εξής προϋποθέσεις: α)α) Τα επί μέρους, μετά τη διάσπαση, κτίρια σε κάθε περίπτωση αποτελούν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο, β)β) Στην περίπτωση που προβλέπεται ενιαίο κτίριο το οποίο αποτελεί σύνθεση περισσοτέρων όγκων, η σύνδεση αυτών επιβάλλεται να έχει πλάτος κατ' ελάχιστον 1.2 m και προσμετράται τουλάχιστον σε έναν από τους συντελεστές δόμησης ή κάλυψης ή και σε περίπτωση που προβλέπονται περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια αυτά δεν δύναται να είναι περισσότερα από τρία και δεν δύνανται να απέχουν, ανά δύο, απόσταση μεγαλύτερη του 2Δ, όπως το Δ ορίζεται στο άρθρο 3 του νόμου 4067/2012. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και περιπτώσεις τυχόν εξαιρέσεων όταν αυτές επιβάλλονται από εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις.}

 

1.2. Άδειες δόμησης ανέγερσης ή και προσθήκης κατασκευών επί ακινήτων για τα οποία είχε εκδοθεί άδεια κατά τις προγενέστερες διατάξεις σύμφωνα με χορηγηθείσα έγκριση διάσπασης του όγκου με απόφαση Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εκδίδονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α/2004) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της παρούσας προκύπτουν περισσότερες από 4 απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης για ένα διαμέρισμα ή μία κατοικία, τότε οι επιπλέον των τεσσάρων θέσεις που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο διαμέρισμα ή τη συγκεκριμένη μονοκατοικία μπορεί να διατάσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν 98728/7722/1992 (ΦΕΚ 167/Δ/1993), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.}

 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμές το ανώτατο υψόμετρο των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραμμή. Εξαιρούνται οι κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας με τις απαραίτητες κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία τους, οι εγκαταστάσεις και υποδομές σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και οι εγκαταστάσεις και υποδομές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας Δημόσιων φορέων ή φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους.}

 

4.1. Δύναται να εκδοθεί έγκριση δόμησης και άδεια δόμησης επί ακινήτων:

 

α) εντός των ορίων οικισμών ή τμημάτων αυτών, όπως τα όρια αυτά φαίνονται στα διαγράμματα και στις αποφάσεις των αρμόδιων Νομαρχών, βάσει των διατάξεων του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), οι οποίοι παλαιότερα έχουν χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες,

 

β) εντός των ορίων οικισμών, οι οποίοι έχουν πληγεί και επαπειλούνται από κατολίσθηση και έχουν οριοθετηθεί με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ' εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998) και

 

γ) εντός των ορίων οικισμών, οι οποίοι έχουν κριθεί ως μεταφερόμενοι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 4467/1965 (ΦΕΚ 83/Α/1965), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α)α. Μετά από αίτηση του αρμόδιου Δήμου, εγκρίνεται από τον συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εκπονείται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 16374/3696/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 723/Β/1998) για το σύνολο της πληγείσας και επαπειλούμενης περιοχής, προκειμένου να καθοριστούν τα τμήματα αυτής, τα οποία είναι κατάλληλα για δόμηση ή κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για δόμηση.

 

β)β. Σε περίπτωση που, από τη μελέτη της προηγούμενης περίπτωσης, προτείνονται έργα αποκατάστασης για τα τμήματα του οικισμού που έχουν χαρακτηριστεί ως κατάλληλα υπό προϋποθέσεις, για δόμηση, απαιτείται επιπλέον η διενέργεια γεωτεχνικής έρευνας και η σύνταξη γεωτεχνικής οριστικής μελέτης, η οποία εγκρίνεται ομοίως με τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας.

 

γ)γ. Για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ή αδειών επισκευής από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), στο σύνολο ή σε τμήματα του οικισμού απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διαπιστωτικής απόφασης από τον συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων, μετά από γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

4.2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης και έγκρισης της ειδικής γεωλογικής μελέτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4.2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 64 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

5. Παρατείνεται η ισχύς των συμβουλίων που συγκροτήθηκαν κατά τις διατάξεις των άρθρων 20, 26, 30 και 35 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) κατά ένα έτος από τη λήξη της θητείας τους ανεξαρτήτως εάν έχει λήξει η θητεία αυτών κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

6.1. Διαδικασίες αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιεργειών, των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οι αποφάσεις μίσθωσης εκδόθηκαν πριν την έγκριση του ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες ολοκληρώνονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

 

6.2. Πράξεις αδειοδότησης εκδοθείσες μετά τις 04-11-2011 που εμπίπτουν στις ως άνω προϋποθέσεις θεωρούνται νόμιμες.

 

7. Οικόπεδα ευρισκόμενα εντός οικοδομικών τετραγώνων σχηματισθέντων σε ρυμοτομικά σχέδια οριστικών διανομών του Υπουργείου Γεωργίας που εγκρίθηκαν πριν από το έτος 1975, θεωρούνται από το χρόνο έγκρισης των εν λόγω ρυμοτομικών σχεδίων ως οικόπεδα εντός σχεδίου, ανεξαρτήτως εάν περιλαμβάνονται ή όχι τα ίδια στον πίνακα διανομής. Τα οικόπεδα αυτά συμμετέχουν στον πολεοδομικό σχεδιασμό και δομούνται με τους ίδιους όρους και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες συμμετέχουν και δομούνται και τα οικόπεδα του πίνακα διανομής. Στην περίπτωση αυτή ως προς την έννοια του οικοδομικού τετραγώνου ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 48, 49, 53 και 76 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1)α του άρθρου 8 του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός). Γήπεδα ευρισκόμενα έναντι των οικοδομικών τετραγώνων του προηγούμενου εδαφίου δομούνται σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση.

 

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 209 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση δήμων ή κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τα οποία προβλέπονται από τεχνικές μελέτες, δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές. Όσα από τα τεχνικά έργα και τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.}

 

9. Σε περιοχές Ζωνών ρυθμιζόμενων από προεδρικά διατάγματα όπου απαγορεύεται η δόμηση όταν σε ακραία σημεία ρυμοτομικών σχεδίων προβλέπεται η ύπαρξη δρόμου, τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο δρόμο αυτό είναι οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες προ της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις ότι είχε υποβληθεί, προ της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος, φάκελος μελέτης για έκδοση οικοδομικής άδειας και επιτρεπόταν η χρήση και η δόμηση αυτών. Τα ακίνητα αυτά οικοδομούνται σύμφωνα με τα ως άνω κατά παρέκκλιση των ειδικών οριζομένων διατάξεων και ανεξαρτήτως των ρυθμίσεων της σχετικής Ζώνης. Κατά τα λοιπά απαιτούνται όλες οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εγκρίσεις.

 

10. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) μετά τη λέξη Ηρακλείου προστίθεται η λέξη Χανίων.

 

11. Τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) ως εξής:

 

{Σε περίπτωση όπου από τη σχετική διαπιστωτική πράξη προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 2.200 € σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην έκταση του οικείου δήμου.}

 

12. Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) ως εξής:

 

{Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης, που ισχύει στον οικείο δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 € σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δήμου.}

 

13. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) ως εξής:

 

{4. Αυθαίρετες κατασκευές προ 28-07-2011, που έχουν κατεδαφιστεί υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 €.}

 

14. Διαγράφεται η λέξη βεβαιωμένες στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

15. α. Πράξεις εφαρμογής που κυρώθηκαν από αναρμόδια όργανα μπορούν να κυρωθούν με αποφάσεις των αρμοδίων Περιφερειαρχών υπό την προϋπόθεση ότι κυρώνονται ως είχαν κατά το χρόνο κυρώσεώς τους από τα αναρμόδια όργανα. Η ισχύς των αποφάσεων αυτών ανατρέχει στην ημερομηνία έκδοσης των αρχικών διοικητικών πράξεων οι οποίες μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων των περιφερειαρχών καταργούνται αυτοδικαίως.

 

15. β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Πολεοδομικές ρυθμίσεις (όπως πολεοδομικές μελέτες επεκτάσεων, τοπικά ρυμοτομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης και χρήσεων γης) που εγκρίθηκαν με διοικητικές πράξεις από αναρμόδια όργανα εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού και γνωμοδότηση μόνο του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι εγκρίνονται ως έχουν εφόσον μετά από διαπίστωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας προκύπτει ότι είναι δυνατή η επανέγκριση του σχεδίου ως έχει. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των σχεδίων των παραπάνω ρυθμίσεων απαιτείται και η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την επανέγκριση των σχεδίων αυτών. Η ισχύς των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης των πρώτων διοικητικών πράξεων, οι οποίες καταργούνται ρητά με τα ίδια προεδρικά διατάγματα. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από αναρμόδιο όργανο, θεωρούνται νόμιμες και ισχυρές και εκτελούνται νομίμως οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται σε αυτές. Επιτρέπεται η ενημέρωση και η αναθεώρηση αδειών σε ισχύ ή η έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με τους όρους δόμησης που χορηγήθηκε η άδεια. Αναθεωρήσεις για παράταση ισχύος των οικοδομικών αδειών αυτών, έως την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, επιτρέπονται εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου για την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών. Οικοδομικές άδειες και αναθεωρήσεις αυτών επί οικοπέδων ομόρων σε υδατορέματα εκδίδονται εφόσον οριοθετηθούν αυτά σύμφωνα, με τις ειδικότερες διατάξεις περί υδατορεμάτων.}

 

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 189 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3.1. Σε περιοχές που έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγματα για τον καθορισμό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, προεδρικά διατάγματα προστασίας ή Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, η απόσταση που πρέπει να τηρείται ανάμεσα στη γραμμή αιγιαλού και στη γραμμή δόμησης κτιρίων και εγκαταστάσεων σε γήπεδο όπου έχει ή πρόκειται να κατασκευαστεί ή εγκατασταθεί κτίριο ή εγκατάσταση του δικτύου μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται στα 30 m.

 

3.2. Επιτρέπεται η μη τήρηση των αποστάσεων που ορίζονται από τα ως άνω σχέδια όταν πρόκειται για επεκτάσεις υφιστάμενων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός του ιδίου γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση η απόσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 m από τη γραμμή αιγιαλού. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν θίγονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 439/1970 (ΦΕΚ 36/Α/1970).

 

3.3. Πέραν των ανωτέρω με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, δύναται να εκδίδεται παρέκκλιση από τους όρους δόμησης που προβλέπονται από τις ειδικότερες διατάξεις των ως άνω διοικητικών πράξεων και με την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η οικεία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.}

 

17. Σε δημοτικά ακίνητα και ακίνητα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εντός εγκεκριμένου σχεδίου που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς χώροι για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων επιτρέπεται η χρήση ανοιχτών χώρων στάθμευσης έως την έκδοση της άδειας δόμησης ανέγερσης των κοινωφελών κτιρίων και σε κάθε περίπτωση έως 15-04-2018 3 χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 136 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

18. 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Εάν εντός πενταετίας από της δημοσιεύσεως του κατ' άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος δεν τέθηκε σε εφαρμογή κατά τις ειδικότερες διατάξεις το πρόγραμμα της ενεργού πολεοδομίας με τη διευθέτηση του χώρου των οικοδομικών εργασιών, αίρεται ο χαρακτηρισμός της όλης εκτάσεως, ως ζώνης ενεργού πολεοδομίας μετά από αίτηση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο της περιφέρειας της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας, οποιουδήποτε έχει αποδεδειγμένα εμπράγματα δικαιώματα επί της εκτάσεως. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας 3 μηνών, από την πάροδο της πενταετίας με αφετηρία τη δημοσίευση του κατ' άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος. Στις περιπτώσεις εκδόσεως προεδρικών διαταγμάτων πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.}

 

18. 2. Σε περίπτωση που έχει ήδη, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αρθεί αυτοδικαίως ο χαρακτηρισμός της εκτάσεως ως ζώνης ενεργού πολεοδομίας, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 25 παράγραφος 2 του νόμου 947/1979, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της και με την προϋπόθεση ότι η διευθέτηση του χώρου των οικοδομικών εργασιών είχε πραγματοποιηθεί από Εταιρία Μικτής Οικονομίας, εντός της πενταετίας από της δημοσιεύσεως του κατ' άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος, ο χαρακτηρισμός της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας ανακτάται, δια της εκδόσεως αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Με την απόφαση αυτή, πέραν των ανωτέρω: α) εγκρίνεται η σύμβαση συστάσεως της Εταιρίας Μικτής Οικονομίας και ανάληψης του οικείου έργου, καθώς και τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις της, β) καθορίζονται τυχόν επιπρόσθετες υποχρεώσεις της Εταιρίας Μικτής Οικονομίας εκ των αναφερομένων στο άρθρο 28 του νόμου 947/1979. Στην περίπτωση αυτή, θεωρούνται νόμιμα καταρτισθείσες όλες οι μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας, που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, από την οποία αρχίζει εκ νέου και η πενταετία του άρθρου 26 παράγραφος 2 του νόμου 947/1979.

 

19. Υπόκεινται στον περιορισμό του ύψους, αλλά δεν υπόκεινται στον περιορισμό του αριθμού των ορόφων που τίθεται με τις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, τα βιομηχανικά κτίρια που έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να αναγερθούν κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος.

 

20. Για την εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, εντός των ορίων καθορισμένων από σχέδια χρήσεων γης (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου κ.λ.π.) υποδοχέων βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων μέσης ή / και υψηλής όχλησης, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) περί αποστάσεως από πλησιέστερους οικισμούς και εφαρμόζονται οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί του εγκεκριμένου σχεδίου.

 

21. Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η) i) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε αυτές κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτήν και ii) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε αυτές κτιρίων που ανήκουν σε Αθλητικά Σωματεία και έχουν ανεγερθεί σε εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί σε αυτά από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εποπτεύονται από το Κράτος, επιχορηγούνται για τη συντήρηση ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους από τον τακτικό προϋπολογισμό και λειτουργούν σε εκτάσεις που τους έχουν παραχωρηθεί από το Κράτος ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η παραπάνω διάταξη ισχύει και για αθλητικές εγκαταστάσεις και υποστηρικτικών σε αυτές κτιρίων που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία, έχουν αγορασθεί από τα ίδια τα αθλητικά σωματεία πριν το 1983 τα δε κτίρια και οι αθλητικές εγκαταστάσεις αυτών έχουν λάβει οποτεδήποτε έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

22. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), όπως παρατάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006), το άρθρο 24 του νόμου 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α/2009) και την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) παρατείνονται μέχρι τις 31-12-2014.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.