Νόμος 2843/00 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Θέματα Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό μέχρι και 100% της εκάστοτε συμμετοχής του στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/2005) και με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της από 07-09-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 175/Α/2012).

 

2. α. Με σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου,εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα αθλητισμού ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα και του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, παραχωρείται για χρονικό διάστημα είκοσι (20 ) ετών το αποκλειστικό δικαίωμα της διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου των παιγνιδιών που διεξάγονται σήμερα από αυτόν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και των παιγνιδιών ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35, ΣΟΥΠΕΡ 3 και ΣΟΥΠΕΡ 4, όπως αυτά, με τους τυχόν ειδικότερους διακριτικούς τους τίτλους, θα ορισθούν στους προβλεπόμενους στην παράγραφο 2)β του παρόντος άρθρου κανονισμούς.

 

β. Στα παίγνια που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4002/2011, συμπεριλαμβάνονται και τα παίγνια που οργανώνει και διεξάγει η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας. Για τη ρύθμιση ή την τροποποίηση της ρύθμισης των σχετικών θεμάτων η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία υποβάλλει σχετική πρόταση στην Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Οι υφιστάμενοι κανονισμοί διεξαγωγής των παιγνίων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας οι οποίοι έχουν εγκριθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την έκδοση από την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή των αντίστοιχων αποφάσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011, με τη δημοσίευση των οποίων και καταργούνται.

 

γ. Στη σύμβαση της παραγράφου 2)α ορίζονται οι όροι άσκησης από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και της τυχόν ανανέωσης του δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, το αντάλλαγμα για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, ο τρόπος καταβολής του, οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και, ιδιαίτερα, οι σχετικές με τις αρχές της διαφάνειας των ακολουθούμενων διαδικασιών διεξαγωγής των παιγνιδιών και της προστασίας της κοινωνικής τάξεως και των παικτών, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης του δικαιώματος, οι κυρώσεις ή άλλες συνέπειες σε βάρος του δικαιούχου, ο τρόπος επίλυσης των διαφορών και ρυθμίζεται κάθε σχετικό με το παρεχόμενο δικαίωμα θέμα.

 

Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου μπορεί να συμψηφίζεται εν όλω ή εν μέρει με τις οφειλές εκ δανείων που έχουν συναφθεί από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου υπέρ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

3. Ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996). Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο χρόνος θητείας αυτού. Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

4. H Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας δεν οφείλει να καταβάλει επιχορήγηση σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται δικαιώματα διεξαγωγής παιγνιδιών ή στοιχημάτων που έχουν παραχωρηθεί σε άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, ούτε οι συμβατικές υποχρεώσεις της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας προς τρίτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

5.α. Η παρακολούθηση της τήρησης της διαδικασίας διεξαγωγής όλων των παιγνιδιών που διεξάγονται από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, η ανακήρυξη των νικητών για κάθε παιγνίδι και η εκδίκαση των ενστάσεων των παικτών ανατίθενται στην Επιτροπή της επόμενης υποπαραγράφου. Η Επιτροπή αυτή έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε σχετικό με το έργο της στοιχείο και μπορεί να προβαίνει στις προς τούτο αναγκαίες ενέργειες, είτε ενεργώντας συλλογικά είτε αναθέτοντας τις σχετικές ενέργειες σε μέλος ή μέλη της. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, που εκδίδεται μετά από γνώμη της παραπάνω Επιτροπής, μπορεί να ορίζονται ειδικοί πραγματογνώμονες για την υποβοήθηση του έργου της.

 

β. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου, Ανακήρυξης Νικητών και Εκδίκασης Ενστάσεων που αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται κρατικοί λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι. Ο χρόνος της θητείας αυτών ορίζεται σε τρία (3) έτη. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η αμοιβή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, του γραμματέα της, καθώς και των πραγματογνωμόνων, η οποία βαρύνει τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, ορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής της προηγούμενης υποπαραγράφου και ο τρόπος άσκησης αυτών. Στην ίδια απόφαση προβλέπεται ο χρόνος και ο τρόπος ανακήρυξης των νικητών και η προθεσμία και οι λόγοι υποβολής των ενστάσεων από τους παίκτες.

 

δ. Μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προβλεπόμενων στις παραγράφους 5)β και 5)γ αποφάσεων, οι υφιστάμενες σήμερα Επιτροπές Μητρών και Ελέγχου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου διατάξεις.

 

6. α. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/1996) εφαρμόζονται και στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.

 

β. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α/1999) εφαρμόζεται στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου από της εισαγωγής του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανεξαρτήτως του ποσοστού του μετοχικού του κεφαλαίου που διατίθεται σε επενδυτές.

 

γ. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να θίγονται τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού του.

 

δ. Τυχόν υφιστάμενες ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, εφόσον δεν καταργούνται ρητά, διατηρούνται σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

7. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου δύναται να πωλείται το πάσης φύσεως πλεονάζον ή πεπαλαιωμένο υλικό της εταιρείας, με ή χωρίς τη διαμεσολάβηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού. Το προϊόν της εκποίησης περιέρχεται στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου εκτός ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%), που αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του ανωτέρου εσόδου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 423/1976 (ΦΕΚ 223/Α/1976), όπως αρχικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 στοιχείο γ' του νόμου [Ν] 1070/1980 (ΦΕΚ 204/Α/1980) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 62 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994).

 

β) Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 127/1967, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 391/1974 (ΦΕΚ 102/Α/1974).

 

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του από [ΒΔ] 20-12-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 186/1963 (ΦΕΚ 41/Α/1963).

 

δ) Η διάταξη του άρθρου 30 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) δεν εφαρμόζεται στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.

 

9. α. Σε περίπτωση που επιτραπεί από το νόμο η διεξαγωγή οποιουδήποτε νέου παιγνιδιού, εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2)α,συγκροτείται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού,αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, ειδική Επιτροπή. με έργο τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων και του καθορισμού του ανταλλάγματος για την παραχώρηση διεξαγωγής του παιγνιδιού στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.

 

Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, στον οποίο αποστέλλεται υποχρεωτικά αντίγραφο της εκθέσεως της παραπάνω Επιτροπής, δικαιούται να αναλάβει τη διεξαγωγή και τη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία του παιγνιδιού, εφόσον δηλώσει τούτο ρητά μέσα στην τασσόμενη από το Δημόσιο προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών. Εάν ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου αρνηθεί να αναλάβει τη διεξαγωγή του παιγνιδιού ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, το Δημόσιο μπορεί να αναλάβει το ίδιο τη διεξαγωγή του. Εάν η διεξαγωγή του συγκεκριμένου παιγνιδιού επιτραπεί να ανατεθεί σε τρίτο, το αντάλλαγμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που προτάθηκε στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. Ειδικά για κάθε μελλοντικό παιγνίδι που αφορά αθλητικά γεγονότα, η διεξαγωγή τους μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης και λειτουργίας της παραπάνω Επιτροπής, ο αριθμός των μελών, ο τρόπος αμοιβής τους, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

γ. Το υπέρ του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου δικαίωμα της παραγράφου αυτής θα ισχύει για τα είκοσι (20) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

10. Τα υφιστάμενα κατά την 31-12-2000 χρηματικά υπόλοιπα από τα δικαιώματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που προέρχονται από τα παιχνίδια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, για τον προσδιορισμό των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη και οι διαφορές φόρων που έχουν προκύψει από φορολογικούς ελέγχους του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, κατατίθενται από αυτόν στον Ειδικό Λογαριασμό της παραγράφου 4 του παρόντος το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2001.

 

Το πλεόνασμα του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία, το οποίο έχει σχηματισθεί σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 395/1990 (ΦΕΚ 158/Α/1990) και του εδαφίου β' της παραγράφου 11 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1990 (ΦΕΚ 189/Α/1990) και εισφέρεται για το σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου τίθεται σε ισχύ από την 08-11-2000.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

11. α. Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία κάθε είδους στοιχήματος ή τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια, περιλαμβανομένων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων δυνάμει του άρθρου 39 του νόμου 4002/2011, η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία συμβάλλεται ελευθέρως με πράκτορες, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011.

 

β. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από πρόταση της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας, θεσπίζονται τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία συμβάλλεται με πράκτορες, ιδίως δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, προκειμένου να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

12. Στη σύμβαση μεταξύ της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας και των πρακτόρων της πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:

 

α. η διαπίστωση ότι συντρέχουν τα κριτήρια που θέτει η Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σύμφωνα με την παράγραφο 11,

 

β. η υποχρέωση τήρησης εκ μέρους των πρακτόρων των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας,

 

γ. η υποχρέωση των πρακτόρων να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σε σχέση με τα παίγνια τα οποία διεξάγουν και λειτουργούν,

 

δ. οι λόγοι καταγγελίας των συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και η διαπιστωμένη παραβίαση των κανονισμών διεξαγωγής των παιγνίων της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας, όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

13. Η αποζημίωση του πράκτορα για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους παίκτες συμφωνείται συμβατικά μεταξύ της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμης Εταιρείας και του πράκτορα και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο που καταβάλλει ο συμμετέχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.